Ekonomika provozu úpravny vody

Provozně – ekonomické bilance provozu úpravny vody Želivka byly navrženy a postupně realizovány v letech 1991 – 1994. Do té doby byla ekonomika provozu kontrolována v měsíčních intervalech s výsledným vyhodnocením k patnáctému dni následujícího měsíce. Jednalo se o celkové ekonomické ukazatele kontrolovaného měsíce (bez možnosti denní analýzy vztažných nákladů ). Bylo mi zřejmé, že pro operativní a hospodárné řízení úpravny vody jsou tyto ekonomické ukazatele nedostatečné a neumožňují účinnou manažerskou kontrolu obsluhy, údržby a celého technologického procesu úpravny vody z hlediska hospodárnosti.

Ing. Oldřich Doležal
Pražské vodovody a kanalizace a. s.
Praha

Provozně – ekonomické bilance provozu úpravny vody Želivka byly navrženy a postupně realizovány v letech 1991 – 1994. Do té doby byla ekonomika provozu kontrolována v měsíčních intervalech s výsledným vyhodnocením k patnáctému dni následujícího měsíce. Jednalo se o celkové ekonomické ukazatele kontrolovaného měsíce (bez možnosti denní analýzy vztažných nákladů ). Bylo mi zřejmé, že pro operativní a hospodárné řízení úpravny vody jsou tyto ekonomické ukazatele nedostatečné a neumožňují účinnou manažerskou kontrolu obsluhy, údržby a celého technologického procesu úpravny vody z hlediska hospodárnosti.

Z tohoto důvodu jsem se rozhodl zavést vedle standardního účetnictví  systém “Denních provozně – ekonomických bilancí provozu úpravny vody” pro optimalizaci operativní kontroly a přehledného vyhodnocení provozu v určených časových úsecích v součinnosti s operativním řízením provozu v oblasti důležitých provozních a ekonomických ukazatelů v denních intervalech, včetně využití pro strategické řízení úpravny vody (viz grafické zpracování za jednotlivé dekády, měsíce, čtvrtletí, rok, roky). Grafické zpracování denních provozně – ekonomických ukazatelů v určených časových obdobích má značnou a jednoznačnou vypovídací  schopnost pro účinnou kontrolu provozu úpravny vody a strategické řízení provozu s cílem zajištění hospodárnosti, spolehlivosti a bezpečnosti celého provozu úpravny vody.

Dobrý, účinný, hospodárný, bezpečný, kvalitní a perspektivní systém je vždy založen na přesných informacích v reálném čase. V našem případě se jedná o přesné a spolehlivé měření průtoků surové vody, pracích vod, upravené vody a vody pro vlastní spotřebu. (Přesnost měření 0,25 %; 0,2 %.) Dále je to měření průtoků síranu hlinitého (přesnost měření hmotnostního průtokoměru 0,15 %), kyseliny sírové (přesnost měření 0,15 %), měření spotřeby hydrátu vápenatého ( přesnost měření 0,2 %).

Uvedené přesnosti měření jsou důležité pro objektivní vyhodnocení účinnosti technologického procesu úpravy vody a pro efektivní řízení úpravy vody v reálném čase na podkladě určených dávek vyplývajících z koagulačních pokusů a z   doporučení technologa úpravy vody.

Systém denních provozně – ekonomických bilancí je založen na sumarizaci průtoků vody, spotřeb chemikálií a elektrické energie (přesnost měření 0,5 %) za časový úsek s cílem určení vztažných finančních nákladů na jeden krychlový metr vody. 

V letech 1991 – 2002 se vyhodnocení provozu provádělo pouze “ručně” pomocí stanovených denních odečtů a provedení výpočtů jednotlivých provozně – ekonomických ukazatelů na PC pomocí vlastního výpočetního programu. Od roku 2002 jsou denní provozně – ekonomické bilance prováděny automaticky na základě sběru a vyhodnocení určených dat přímo z informačního systému automatizovaného systému řízení technologického procesu úpravny vody. Každý den po uzavření vodárenského dne má dispečer, mistr úpravny vody, technolog, vedoucí střediska a vedoucí manažer okamžitou informaci o potřebných provozně – ekonomických  ukazatelích, včetně informace za kolik korun byl vyroben jeden krychlový metr  pitné vody (vztažná potřeba finančních prostředků na jeden krychlový metr pitné vody v přímých nákladech – viz Denní bilance úpravny vody Želivka). V denních bilancích je vztažná potřeba finančních prostředků automaticky načítána z důvodu celkového přehledu pro daný měsíc a pro daný rok.

Tento systém “Denních provozně – ekonomických bilancí” jednoduše, účelně a účinně a každodenně zajišťuje vysokou úroveň obsluhy strojů, zařízení, celého technologického procesu úpravy vody. Zároveň dlouhodobě zajišťuje vysokou úroveň práce údržby, protože podmínkou funkce tohoto systému je spolehlivý a nepřetržitý provoz všech zařízení pro měření průtoků a spotřeb chemikálií a energií a hospodárný provoz strojů a zařízení. Je naprosto zřejmé, že tento systém zabraňuje nehospodárnosti, téměř okamžitě reaguje na možné nedostatky a poruchy v technologii.

Zároveň  zajišťuje optimální jistotu dodržování technologické kázně, a tím každý den šetří provozovateli nemalé finanční prostředky (viz graf nákladů).  Z tohoto grafu je patrné, že měrné náklady od roku 1991  resp. 1992 v oblasti chemikálií a elektrické energie jsou v podstatě konstantní téměř 15 let. Je evidentní, že provozovatel  vedle každodenní účinné kontroly  provozu strojů, zařízení a technologického procesu dokázal realizovat důležitá a významná strategická rozhodnutí (úpravy a modernizace armatur, použití frekvenčních měničů, prosazení výroby síranu hlinitého vedle úpravny vody, včetně dopravy síranovodem, silná vyjednávací schopnost o cenách vstupů  atd.).

Příspěvek z konference Provoz vodovodů a kanalizací
VAKIFO 2006

Související články