Hlavní město Praha plánuje v letošním roce investovat do obnovy vodohospodářské infrastruktury bezmála 3 miliardy korun

Hlavní město Praha bude prostřednictvím Pražské vodohospodářské společnosti a.s. (PVS) v letošním roce investovat do obnovy vodohospodářské infrastruktury z nájemného téměř 2,8 miliardy korun. Dalších 200 milionů korun bude čerpáno ze získaných dotací MZe.

Rada hl. m. Prahy dne 11. 4. 2023 schválila „Roční plán obnovy, rekonstrukce, modernizace a rozvoje vodohospodářského majetku zajišťovaných Pražskou vodohospodářskou společností a.s. v roce 2023 – konečný návrh (RIP 2023)“. PVS bude v roce 2023 pracovat s rozpočtem 2 958 096 Kč, přičemž na rozestavěné akce před r. 2023 je plánováno přes 1,8 mld. Kč, nově zahajované akce budou v řádu 900 mil. Kč a ostatní finanční prostředky zahrnují připravované akce, zabezpečení objektů, technologie atd.

„Spolu s tím bych rád upozornil, že v Pražské vodohospodářské společnosti jsme úspěšně zavedli RIP do mapové aplikace GIS, což je jednoduše řečeno on-line plán Prahy s přesně zanesenými plánovanými rekonstrukcemi, v tomto případě potrubím s pitnou a odpadní vodou a dalšími vodohospodářskými objekty. Do systému byly již přizvány i městské části a je nezbytné zapojit i městské firmy, například Kolektory Praha a.s., kterými je vedena například kabeláž PRE.  S tímto systémem máme ambici výrazně zefektivnit koordinace, zlevnit a zrychlit jakoukoliv další stavební projekci, realizaci či rekonstrukci v Praze. Nyní se tedy musíme soustředit na propagaci systému tak, abychom do něj zapojili co největší počet uživatelů z řad městských firem a městských částí, aby měli přehled a představu o aktuálních rekonstrukcích nebo uzavírkách na jejich území a mohli tak reagovat na případné dotazy občanů,“

Michal Hroza, radní hl. m. Prahy pro infrastrukturu

Mezi významné rozestavěné akce letos patří rekonstrukce odželezovny v Úpravně vody Káraný ve výši 70 mil., Vybudování PPO na stokové síti v oblasti Karlína – ČS a RN s nákladem přes 120 mil., Obnova vodovodního řadu – Rohožník, P21 65 mil. Kč. K nově zahajovaným akcím bude patřit ÚČOV – doplnění hrubého předčištění před HČS za 50 mil. Kč. 

„RIP 2023 s historicky nejvyšším finančním plněním byl sestaven v souladu se schválenou strategií rozvoje vodohospodářské infrastruktury na území hl. m. Prahy v období 2022 – 2035, seznam akcí vychází zejména ze schváleného Střednědobého investičního plánu a dále zahrnuje akce, které, kromě provozních důvodů, je nutné realizovat v koordinaci s akcemi jiných investorů v rámci HMP, zejména Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti, městských částí HMP, Pražské plynárenské, a.s., a dalších.“

Ing. Pavel Válek, MBA, předseda představenstva PVS

Cílem RIP 2023 je snížení rozestavěnosti akcí s ohledem na zachování přiměřené dopravní obslužnosti v dotčených oblastech na území HMP při současném zajištění realizace nezbytného rozsahu akcí v koordinaci s akcemi jiných investorů tak, aby nedocházelo k opětovnému rozkopávání komunikací.

Související články