14. Vodní hospodářství

Zákony

324/2016 Sb.
o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

263/2016 Sb.
atomový zákon

250/2016 Sb.
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

120/2002 Sb.
o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů

274/2001 Sb.
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů

254/2001 Sb.
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

258/2000 Sb.
o ochraně veřejného zdraví

18/1997 Sb.
o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

Vyhlášky

422/2016 Sb.
o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

333/2016 Sb.
o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech

46/2015 Sb.
o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

414/2013 Sb.
o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci)

252/2013 Sb.
o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

178/2012 Sb.
kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

123/2012 Sb.
o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

238/2011 Sb.
o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

216/2011 Sb.
o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

155/2011 Sb.
o profilech povrchových vod využívaných ke koupání

98/2011 Sb.
o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení povrchových vod

49/2011 Sb.
o vymezení útvarů povrchových vod

48/2011 Sb.
o stanovení tříd ochrany

24/2011 Sb.
o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

5/2011 Sb.
o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod

393/2010 Sb.
o oblastech povodí

450/2005 Sb.
o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

409/2005 Sb.
o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

275/2004 Sb.
o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy

252/2004 Sb.
kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

125/2004 Sb.
kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody

35/2004 Sb.
kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť

590/2002 Sb.
o technických požadavcích pro vodní díla

236/2002 Sb.
Ministerstva životního prostředí o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území

20/2002 Sb.
o způsobu a četnosti měření množství vody

471/2001 Sb.
o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

432/2001 Sb.
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

431/2001 Sb.
o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci

428/2001 Sb.
kterou se provádí zákon č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích

137/1999 Sb.
kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů

Nařízení vlády

99/2016 Sb.
kterým se zrušuje nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky

57/2016 Sb.
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

401/2015 Sb.
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

262/2012 Sb.
o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

143/2012 Sb.
o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu