15. Životní prostředí

Zákony

383/2012 Sb.
o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

201/2012 Sb.
o ochraně ovzduší

73/2012 Sb.
o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

167/2008 Sb.
o předcházení ekologické újmě a o její nápravě

326/2004 Sb.
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

100/2001 Sb.
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím

123/1998 Sb.
o právu na informace o životním prostředí

114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny

17/1992 Sb.
o životním prostředí

388/1991 Sb.
o Státním fondu životního prostředí České republiky

282/1991 Sb.
o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

2/1969 Sb.
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

Vyhlášky

453/2017 Sb.
o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí

189/2013 Sb.
o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

330/2012 Sb.
o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

257/2012 Sb.
o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

206/2012 Sb.
o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

205/2012 Sb.
o obecných zásadách integrované ochrany rostlin

103/2010 Sb.
o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí

17/2009 Sb.
o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě

166/2005 Sb.
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000

353/2004 Sb.
kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví

395/1992 Sb.
kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Nařízení vlády

318/2013 Sb.
o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit

262/2012 Sb.
o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

295/2011 Sb.
o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění

272/2011 Sb.
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

365/2005 Sb.
o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů