4. Chemické látky

Zákony

324/2016 Sb.
o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

250/2016 Sb.
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

224/2015 Sb.
o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

201/2012 Sb.
o ochraně ovzduší

350/2011 Sb.
o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

120/2002 Sb.
o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů

254/2001 Sb.
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

258/2000 Sb.
o ochraně veřejného zdraví

Vyhlášky

333/2016 Sb.
o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech

450/2005 Sb.
o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

428/2004 Sb.
získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

528/2012
o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání

1272/2008
o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)

1907/2006
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH)