9. Odpadové hospodářství

Zákony

477/2001 Sb.
o obalech

185/2001 Sb.
o odpadech

Vyhlášky

94/2016 Sb.
o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

93/2016 Sb.
o Katalogu odpadů

248/2015 Sb.
o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik

321/2014 Sb.
o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

170/2010 Sb.
o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

374/2008 Sb.
o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb.

352/2008 Sb.
o podrobnostech nakládání s autovraky

341/2008 Sb.
o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

352/2005 Sb.
o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

294/2005 Sb.
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

641/2004 Sb.
o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

237/2002 Sb.
o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků

428/2001 Sb.
kterou se provádí zákon č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích

384/2001 Sb.
o nakládání s PCB

383/2001 Sb.
o podrobnostech nakládání s odpady

Nařízení vlády

352/2014 Sb.
o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024

111/2002 Sb.
kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

1357/2014 Sb.
kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech