Připomínkovací řízení Novely vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého kontaktu s vodou a na úpravu vody

Hlavním důvodem novely je nutné provedení změny ve způsobu testování výrobků na bázi cementu – praxe ukázala, že zatímco jiné výrobky (kovové, plastové) již po vyrobení nemění své vlastnosti, u cementových výrobků probíhá tzv. proces „zrání“, během kterého své vlastnosti mění. Tento proces trvá řádově týdny až měsíce – v závislosti na vnějších podmínkách – vlhkost, teplota chemické složení okolního prostředí apod.

Z důvodu objektivity je proto nutno začínat testovat tyto výrobky až za 28 dní ode dne jejich výroby. Tento nutný nový přístup vyplynul také ze závěrů výzkumného projektu TAČR, který se touto problematikou zabýval, podobně je tato problematika řešena i v řadě dalších zemích.

Vedle této hlavní změny jsou aktualizovány ještě některé další body, ve kterých je platná vyhláška již zastaralá a odkazuje na vyhlášku č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů, která se v souvislosti s novou legislativou EU pro výrobky ve styku s potravinami změnila a odkaz na tuto vyhlášku již není v řadě případů relevantní.

Dále je nutno aktualizovat § 14 vyhlášky „Vodárenské technologie“, kam je nutno zahrnout nově používané technologie úpravy vody, které se již v praxi osvědčily jako účinné a bezpečné.  

Směrnice Rady EU 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu ukládá v článku 10 členským zemím zavedení systému posuzování nezávadnosti výrobků, které přicházejí do kontaktu s touto vodou. Dosud však neexistuje v rámci EU takový společný, harmonizovaný systém, ale jen různé národní požadavky členských zemí. Proto český národní systém, založený na zákoně č. 258/2000 Sb. a vyhlášce č. 409/2005 Sb., je v obecné rovině plně slučitelný se směrnici 98/83/ES. V podrobných požadavcích nemá s čím být slučitelný, protože harmonizovaná úprava posuzování výrobků ve styku s vodou na úrovni EU dosud neexistuje. Směrnice 98/83/ES prochází v současné době revizí, vydání nové směrnice se očekává ke konci roku 2020. Nová směrnice předpokládá vytvoření společných požadavků na hodnocení zdravotní nezávadnosti výrobků ve styku s vodou. Podle lhůt navržených v novele směrnice se však vytvoření tohoto systému očekává nejdříve za 4 roky od jejího vydání.

Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), který zmocňuje Ministerstvo zdravotnictví v § 108 odst. 1 k vydání vyhlášky k provedení § 5 odst.1, 2 a 8 až 10 zákona. Vyhláška je v souladu s ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb.

Návrhové znění je k dispozici zde:

Připomínky lze zasílat prostřednictvím tohoto formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 8. 4.  2021.

Související články