Strategie spotřebitelské politiky 2021-2030

Strategie tvoří základní koncepční materiál pro ochranu spotřebitelů v České republice do roku 2030. Hlavním cílem Strategie je zajistit odpovídající úroveň ochrany nejen českých spotřebitelů, ale všech spotřebitelů v rámci EU. Jedním z důležitých cílů Strategie je zvýšit důvěru spotřebitelů v trh s tím, že jejich práva jsou respektována a jsou vymahatelná. K naplnění Strategie je stanovena řada opatření, kterými je reagováno na hlavní problémy, s nimiž se spotřebitelé na trhu potýkají. Strategie navazuje  na cíle spotřebitelské politiky EU vyjádřené v Novém programu pro spotřebitele – Posílení odolnosti spotřebitele pro udržitelné oživení.

Ochrana spotřebitele je průřezovým tématem, které se dotýká činnosti celé řady ústředních orgánů státní správy a dalších správních úřadů, a zasahuje do všech oblastí trhu, a to nejen trhu ČR, ale také jednotného trhu EU. Vzhledem k tomu, že se jedná o průřezovou tematiku, se na zpracování Strategie podílely další zainteresované resorty a správní úřady – MF, ČNB, MMR, MD, MSP, MŠMT, MŽP, MZD, MZE, ČTÚ, ERÚ a ČOI. Návrh Strategie byl na pracovní úrovni konzultován se členy mezirezortní pracovní skupiny pro koordinaci realizace úkolů vyplývajících z Priorit spotřebitelské politiky 2015–2020.

Materiál byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení. Uplatněné připomínky byly s resorty řádně vypořádány, výsledek vypořádání je uveden v tabulce v příloze IV. Materiál se předkládá bez rozporu.

Priority formulovaly cíle, konkrétní úkoly a postupy k jejich dosažení v základních oblastech ochrany spotřebitele. K rozhodujícím prioritám byly v daném období zařazeny zajištění bezpečnosti výrobků a služeb jak na českém, tak evropském trhu, provádění promyšlené a přínosné regulace podnikatelského prostředí vhodnými právními normami, zvýšení účinnosti dozoru na trhu, posílení vymahatelnosti práva, podpora činnosti a rozvoje spotřebitelských organizací a zvyšování znalostní úrovně spotřebitelů včetně rozvoje informačních a vzdělávacích aktivit směrem k udržitelné spotřebě. Jak vyplývá z vyhodnocení plnění Priorit (kapitola II Strategie), stanovená opatření byla v hodnoceném období v rozhodujícím rozsahu plněna či splněna. V případě opatření, která naplněna nebyla, se jedná o taková opatření, jejichž plnění či splnění nebylo ze strany českých orgánů či organizací v potřebné míře ovlivnitelné.

Po důkladném posouzení situace s ohledem na uplynutí platnosti předchozího strategického dokumentu a zejména v návaznosti na potřebu stanovení strategického směřování v oblasti ochrany spotřebitele pro následující období v návaznosti na cíle spotřebitelské politiky EU vyjádřené v Novém programu pro spotřebitele – Posílení odolnosti spotřebitele pro udržitelné oživení bylo přikročeno ke zpracování nového strategického dokumentu.  

Související články