Nakládání s obsahy bezodtokých jímek odpadních vod

Odbor odpadů ve spolupráci s odborem ochrany vod Ministerstva životního prostředí vydává
tento metodický návod k zajištění jednotného postupu při nakládání s obsahy bezodtokých
jímek odpadních vod.

Nakládání s obsahy bezodtokých jímek odpadních vod podle vodního zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

S obsahy bezodtokých jímek odpadních vod je nutno primárně nakládat v souladu s příslušnými ustanoveními vodního zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon). V režimu vodního zákona je na obsah jímky pohlíženo jako na odpadní vodu ve smyslu § 38 vodního zákona. Odpadní vody z bezodtoké jímky je možno odstraňovat pouze na čistírně odpadních vod. Zákon nicméně nespecifikuje konkrétní technologie, které mají být v rámci ČOV k odstranění odpadních vod z bezodtoké jímky použity. S ohledem na
ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona, lze dovozovat, že proběhne-li odstranění odpadních vod z bezodtoké jímky v areálu ČOV a zároveň v souladu s účelem vodního zákona (§ 1 odst. 1) nedojde k ohrožení povrchových ani podzemních vod, je z hlediska vodního zákona přípustné, aby k odstranění těchto odpadních vod bylo využito bioplynové stanice, jež je součástí technologické linky ČOV.

Majitel jímky odpovídá za to, že odpadní vody z bezodtoké jímky budou odstraňovány výhradně a v plném rozsahu produkce vývozem oprávněnou osobou dle vodního zákona, je tedy povinen tento vývoz zajistit a jeho provedení dokladovat (§ 38 odst. 8 vodního zákona). Majitel jímky neodpovídá za to za to, jak vývozce s odpadní vodou následně naloží. Pokud bude doklad o vývozu jímky obsahovat všechny náležitosti dle vodního zákona, je takový doklad jako podklad pro kontrolu plnění povinností majitele jímky plynoucích z vodního zákona dostatečný.

Nakládání s obsahy bezodtokých jímek odpadních vod podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.

V případě, že s obsahem bezodtokých jímek není nakládáno v souladu se zákonem o vodách (viz bod 1), pak se nakládání řídí zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen zákon o odpadech). V tomto případě je tedy obsah bezodtokých jímek odpadních vod zařazen jako odpad pod katalogové číslo 20 03 04 Kal ze septiků a žump. Původce je povinen tento odpad v souladu se zákonem o odpadech předat pouze do zařízení pro nakládání
s odpady (k využití nebo odstranění). Nakládání s kalem ze septiků a žump bude probíhat zejména v bioplynové stanici (mimo čistírnu odpadních vod) nebo v kompostárně.

Platnost a účinnost sdělení: tento metodický nabývá platnosti a účinnosti dnem 22. března 2021.
Zpracoval: Odbor odpadů MŽP
Schválil: Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., ředitel odboru odpadů,
Mgr. Lukáš Záruba, ředitel odboru ochrany vod

Související články