Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Návrh vyhlášky je předkládán zejména z důvodu změny stavebních právních předpisů a přijetí nové vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Vyhláškou o požadavcích na výstavbu, která je prováděcím právním předpisem ke stavebnímu zákonu, dochází k ucelení požadavků na výstavbu v jednom právním předpisu. Součástí tohoto předpisu jsou též technické požadavky na stavbu vodovodů stanovené dosud v části sedmé vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále požadavky na čištění odpadních vod včetně požadavků na projektovou dokumentaci, výstavbu a provoz čistíren odpadních vod a požadavků na projektovou dokumentaci, výstavbu a provoz stokové sítě, dosud stanovené v části osm této vyhlášky. Cílem návrhu vyhlášky je uvést vyhlášku č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do souladu s vyhláškou o požadavcích na výstavbu tak, aby právní úprava nebyla duplicitní. Návrh vyhlášky dále upřesňuje postup při aktualizacích Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací.

Návrh vyhlášky dále upřesňuje postup při aktualizacích Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací (dále jen „PRVKÚK“). V oblasti rozvoje vodovodů a kanalizací jsou potřeby jednotlivých krajů zohledňovány v rámci aktualizací PRVKÚK. Tyto aktualizace však musí být posuzovány s důrazem na to, aby navržené řešení bylo z hlediska environmentálního vhodnější, než řešení uvedené v platném PRVKÚK, zejména pak s ohledem na nejvhodnější technické a ekonomické řešení. Ministerstvo zemědělství musí mít k dispozici veškeré potřebné podklady, aby mohlo ke změně PRVKÚK vydat stanovisko. Pro zajištění jednotného postupu při zpracování aktualizací PRVKÚK se navrhuje upřesnění dokladů, které jsou pro rozhodování nezbytné. Zároveň dochází k aktualizaci předávaných údajů. Stávající stav je nutný aktualizovat ve vazbě na realizaci návrhů řešení na základě kolaudačních souhlasů vydaných vodoprávními úřady. Stejně tak je nezbytné aktualizovat technické, bilanční a ekonomické údaje včetně předpokládaného demografického vývoje.

Dále v návaznosti na požadavky eGovernmentu a v souvislosti s  novým Informačním systémem vodovodů a kanalizací (dále jen „IS VaK“) je navrhováno nahrazení datového schématu databáze IS VaK formátem XML, který bude součástí nového IS VaK.

Nabytí účinnosti vyhlášky je navrhováno dnem 1. července 2024. V návaznosti na nahrazení datového schématu databáze IS VaK formátem XML se navrhuje nabytí účinnosti úprav § 36a a přílohy č. 21 a zrušení příloh č. 22 až 26 dnem 1. ledna 2025.

Zákon o vodovodech a kanalizacích upravuje postup při zpracování aktualizací plánů rozvoje vodovodů a kanalizací. Plány rozvoje vodovodů a kanalizací jsou základním dokumentem plánování v oboru vodovodů a kanalizací a obsahují základní koncepci zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území České republiky (dále jen „PRVKÚ ČR“) je založen na syntéze informací ze zpracovaných, projednaných a zastupitelstvy jednotlivých krajů schválených PRVKÚK včetně jejich aktualizací. Vzhledem k tomu, že potřeby jednotlivých krajů v podrobnějším záběru zohledňují aktualizace PRVKÚK, je dokument PRVKÚ ČR komplementární ve vztahu k jednotlivým PRVKÚK. Průběžně dochází k aktualizacím jednotlivých PRVKÚK, které však musí být posuzovány s důrazem na to, aby navržené řešení bylo z hlediska environmentálního vhodnější než řešení uvedené v platném plánu, zejména pak z hlediska technického a ekonomického. S přihlédnutím k této skutečnosti jsou součástí PRVKÚ ČR i stanoviska ministerstva vydaná k jednotlivým aktualizacím PRVKÚK. Ministerstvo musí mít k dispozici veškeré potřebné podklady, aby mohlo ke změně PRVKÚK vydat stanovisko. Pro zajištění jednotného postupu při zpracování aktualizací PRVKÚK se navrhuje upřesnění dokladů, které jsou pro rozhodování nezbytné. Zároveň dochází k aktualizaci předávaných údajů.

Subjekty, respektive vlastníci a provozovatelé vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, již v současné době musí podle zákona o vodovodech a kanalizacích bezplatně předávat údaje v elektronické podobě a ve stanoveném formátu, které jsou definovány touto vyhláškou. Návrh novely upravuje nahrazení datového schématu databáze IS VaK formátem XML.

Zákon o vodovodech a kanalizacích upravuje postup při zpracování aktualizací plánů rozvoje vodovodů a kanalizací. Plány rozvoje vodovodů a kanalizací jsou základním dokumentem plánování v oboru vodovodů a kanalizací a obsahují základní koncepci zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území České republiky (dále jen „PRVKÚ ČR“) je založen na syntéze informací ze zpracovaných, projednaných a zastupitelstvy jednotlivých krajů schválených PRVKÚK včetně jejich aktualizací. Vzhledem k tomu, že potřeby jednotlivých krajů v podrobnějším záběru zohledňují aktualizace PRVKÚK, je dokument PRVKÚ ČR komplementární ve vztahu k jednotlivým PRVKÚK. Průběžně dochází k aktualizacím jednotlivých PRVKÚK, které však musí být posuzovány s důrazem na to, aby navržené řešení bylo z hlediska environmentálního vhodnější než řešení uvedené v platném plánu, zejména pak z hlediska technického a ekonomického. S přihlédnutím k této skutečnosti jsou součástí PRVKÚ ČR i stanoviska ministerstva vydaná k jednotlivým aktualizacím PRVKÚK. Ministerstvo musí mít k dispozici veškeré potřebné podklady, aby mohlo ke změně PRVKÚK vydat stanovisko. Pro zajištění jednotného postupu při zpracování aktualizací PRVKÚK se navrhuje upřesnění dokladů, které jsou pro rozhodování nezbytné. Zároveň dochází k aktualizaci předávaných údajů.

Subjekty, respektive vlastníci a provozovatelé vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, již v současné době musí podle zákona o vodovodech a kanalizacích bezplatně předávat údaje v elektronické podobě a ve stanoveném formátu, které jsou definovány touto vyhláškou. Návrh novely upravuje nahrazení datového schématu databáze IS VaK formátem XML.

Související články