Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)

Návrh novely vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, je zpracován na základě zmocnění obsaženého v ustanovení § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, které zmocňuje Ministerstvo financí k vydání vyhlášky k provedení jeho ustanovení § 2 až 13, § 15 až § 17 a § 24 a k ocenění některých věcí movitých a služeb.

Novela vyhlášky spadá do oblasti technických úprav, jejím obsahem jsou pouze změny technického charakteru (každoroční aktualizace základních cen, koeficientů změn cen staveb, a dílčích úprav textu), které sledují vývoj cen na trhu, přizpůsobují se jejich vývoji a nemají žádný dopad na věcnou stránku právního předpisu. Tuto novelu lze podle „Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace“, článku I. Procesní pravidla, pod bodem č. 3. Rozsah provádění přehledu dopadů a RIA, zařadit pod bod 3.8 písm. f), podle kterého se RIA nezpracovává v případech parametrických změn.

Zákon o oceňování majetku má obecnou povahu. Vymezuje základní pojmy, způsoby a principy oceňování a odkazuje v podrobnostech u některých taxativně vyjmenovaných ustanovení na prováděcí předpis, oceňovací vyhlášku. Vyhláška stanovuje ceny, koeficienty, přirážky a srážky pro oceňování pozemků, staveb, trvalých porostů, práva stavby, věcných břemen, újmy a jiných majetkových práv.

Pro objektivnost oceňování nemovitých věcí je potřebné oceňovací vyhlášku pravidelně aktualizovat v návaznosti na vývoj cen na trhu s nemovitými věcmi v České republice.

Při aktualizaci základních cen v novele oceňovací vyhlášky Ministerstvo financí jako zpracovatel vychází z analytického vyhodnocení údajů o realizovaných cenách nemovitých věcí. Takto získané informace o cenách a jejich vývoji na trhu s nemovitými věcmi jsou vzájemně porovnávány a dále upravovány pro účely aktualizace vyhlášky.

            Pro aktualizaci základních cen byly použity ceny získané od bankovního sektoru a z jiných zdrojů, aktualizaci koeficientů změny cen staveb poskytuje Český statistický úřad.

Zpracovatel v novele oceňovací vyhlášky rovněž řeší a zohledňuje připomínky vznesené odbornou veřejností, jsou-li opodstatněné nebo přínosné pro objektivitu určovaných cen, a lze-li je aplikovat pro obecné použití.

Hlavní úpravy v navrhované novele se týkají oceňování některých nemovitých věcí a spočívají v:

  • rozšíření tabulky základních cen zemědělských pozemků podle bonitovaných půdně ekologických jednotek o nově zavedené bonitované půdně ekologické jednotky,
  • každoroční aktualizaci základních cen stavebních pozemků u vyjmenovaných obcí, jejich oblastí a některých okresů, základních cen některých staveb pro ocenění porovnávacím způsobem,
  • v aktualizaci tabulky Úprav základních cen stavebních pozemků obcí nevyjmenovaných v tabulce č. 2 tak, aby bylo umožněno zohlednit odlišný nárůst cen u některých nevyjmenovaných obcí,
  • v úpravě intervalu v tabulce č. 3 Indexu polohy pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou rekreaci, pro stavby pro obchod a administrativu, pro znak č. 7, řádek II., sloupec kvalitativního pásma pro budovy pro obchod a administrativu,
  • aktualizaci koeficientů změny cen staveb,
  • rozšíření Hlavních půdně – klimatických jednotek pozemků pro výmladkové plantáže,
  • vypuštění tabulky č. 5 s nevhodnými pozemky pro výmladkové plantáže v příloze č. 44,
  • upřesnění textu pod tabulkou č. 2 u příloh č. 24, 25, 26 a 27.

Návrhové znění je k dispozici zde:

Související články