Návrh vyhlášky o vykazování energie z podporovaných zdrojů a biometanu

Návrh vyhlášky stanovuje způsob měření a výpočtu vyrobeného množství tepla z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů při výrobě tepla z obnovitelného zdroje společně s neobnovitelným zdrojem a způsob vykazování množství tepla z obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, množství tepla z obnovitelného zdroje, skutečného nabytí množství obnovitelného zdroje a jeho kvality, skutečného využití veškerého nabytého množství obnovitelného zdroje.

Dále vyhláška stanovuje rozsah uchovávaných dokumentů a záznamů o použitém palivu při výrobě elektřiny, tepla z obnovitelných zdrojů a biometanu a o způsobu výroby tohoto paliva, rozsah uchovávaných dokumentů a záznamů o použitých druzích biomasy, bioplynu, biokapalin a biometanu a o způsobu jejich využití pro výrobu paliv.

Vyhláška stanovuje také rozsah údajů a termíny a způsob předávání a evidence naměřených nebo vypočtených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů a ověření vypočtených hodnot u podpory formou zeleného bonusu na elektřinu a aukčního bonusu, rozsah údajů a termíny a způsob předání a evidence naměřených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů u podpory formou výkupních cen, způsob, rozsah a termíny předávání a evidence naměřených hodnot vyrobeného a dodaného tepla z obnovitelných zdrojů do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií z výrobny tepla a užitečného tepla a dalších údajů a způsob měření dodaného tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií a užitečného tepla a způsob registrace místa předání vyrobeného tepla z výrobny tepla do rozvodného tepelného zařízení a její změny u podpory formou zeleného bonusu na teplo.

Ve vyhlášce je stanoven dále způsob a postup uvedení výrobny elektřiny, výrobny tepla a výrobny biometanu do provozu, způsob a rozsah měření množství vyrobené elektřiny na svorkách generátoru, užitečného tepla a spotřebovaného paliva v případě elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a způsob a rozsah měření vyrobené elektřiny, technologické vlastní spotřeby, užitečného tepla a spotřebovaného paliva způsob, stanovení množství elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu na krytí ztrát na zvyšovacích transformátorech a způsob výpočtu množství elektřiny s nárokem na podporu na elektřinu z obnovitelného zdroje v případě výrobce, který používá z technologických důvodů pro výrobu elektřiny z bioplynu nebo biomasy i jiné palivo.

Ohledně biometanu vyhláška stanoví také způsob a rozsah měření biometanu, požadavky na kvalitu biometanu, odorizaci a tlak vyrobeného biometanu a rozsah údajů a termíny a způsob předání a evidence naměřených hodnot biometanu a rozsah údajů související s výrobnou a výrobou biometanu a o surovinách využitých pro výrobu biometanu v případě výrobny biometanu, která je připojena k plynárenskému zařízení, a termíny a způsob předání těchto údajů.

V neposlední řadě stanoví vyhláška způsob předání údajů, rozsah údajů a termín předání a evidence údajů, týkajících se identifikace výrobce tepla z neobnovitelného zdroje a výrobny tepla z

neobnovitelného zdroje, doložení závazku ukončit výrobu tepla z uhlí a pokroku při plnění tohoto závazku a informací o množství nakoupených a vyřazených povolenek na emise skleníkových plynů a dalších údajů pro vyúčtování bonusu k transformaci výroby tepla operátorem trhu.

Schválení návrhu vyhlášky je nutným předpokladem k výplatě provozní podpory výrobcům energie z podporovaných zdrojů energie.

Tato vyhláška stanoví

 • způsob měření a výpočtu vyrobeného množství tepla z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů při výrobě tepla z obnovitelného zdroje společně s neobnovitelným zdrojem,
 • způsob vykazování množství tepla z obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, množství tepla z obnovitelného zdroje, skutečného nabytí množství obnovitelného zdroje a jeho kvality, skutečného využití veškerého nabytého množství obnovitelného zdroje,
 • rozsah uchovávaných dokumentů a záznamů o použitém palivu při výrobě elektřiny, tepla z obnovitelných zdrojů a biometanu a o způsobu výroby tohoto paliva,
 • rozsah uchovávaných dokumentů a záznamů o použitých druzích biomasy, bioplynu, biokapalin a biometanu a o způsobu jejich využití pro výrobu paliv,
 • rozsah údajů a termíny a způsob předávání a evidence naměřených nebo vypočtených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů a ověření vypočtených hodnot u podpory formou zeleného bonusu na elektřinu a aukčního bonusu,
 • rozsah údajů a termíny a způsob předání a evidence naměřených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů u podpory formou výkupních cen,
 • způsob, rozsah a termíny předávání a evidence naměřených hodnot vyrobeného a dodaného tepla z obnovitelných zdrojů do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií z výrobny tepla a užitečného tepla a dalších údajů a způsob měření dodaného tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií a užitečného tepla,
 • způsob registrace místa předání vyrobeného tepla z výrobny tepla do rozvodného tepelného zařízení a její změny u podpory formou zeleného bonusu na teplo,
 • způsob a postup uvedení výrobny elektřiny, výrobny tepla a výrobny biometanu do provozu,
 • způsob a rozsah měření množství vyrobené elektřiny na svorkách generátoru, užitečného tepla a spotřebovaného paliva v případě elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
 • způsob a rozsah měření vyrobené elektřiny, technologické vlastní spotřeby, užitečného tepla a spotřebovaného paliva způsob, stanovení množství elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu na krytí ztrát na zvyšovacích transformátorech a způsob výpočtu množství elektřiny s nárokem na podporu na elektřinu z obnovitelného zdroje v případě výrobce, který používá z technologických důvodů pro výrobu elektřiny z bioplynu nebo biomasy i jiné palivo,
 • způsob a rozsah měření biometanu, požadavky na kvalitu biometanu, odorizaci a tlak vyrobeného biometanu a rozsah údajů a termíny a způsob předání a evidence naměřených hodnot biometanu,
 • rozsah údajů související s výrobnou a výrobou biometanu a o surovinách využitých pro výrobu biometanu v případě výrobny biometanu, která je připojena k plynárenskému zařízení, a termíny a způsob předání těchto údajů,
 • způsob předání údajů, rozsah údajů a termín předání a evidence údajů, týkajících se identifikace výrobce tepla z neobnovitelného zdroje a výrobny tepla z neobnovitelného zdroje, doložení závazku ukončit výrobu tepla z uhlí a pokroku při plnění tohoto závazku a informací o množství nakoupených a vyřazených povolenek na emise skleníkových plynů a dalších údajů pro vyúčtování bonusu k transformaci výroby tepla operátorem trhu.

Návrhové znění vyhlášky je ke stažení zde:

Související články