Návrh vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů

Energetický regulační úřad připravil návrh vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech).

Návrh vyhlášky byl zpracován na základě zmocnění Energetického regulačního úřadu (dále jen „Úřad“) podle ustanovení § 53 odst. 2 písm. a), b) a l) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve znění dosud neúčinného zákona č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „novela zákona“).

Novela zákona zavádí s účinností od 1. 1. 2022 nástroje a opatření, které je možné aktivovat k plnění nových cílů v oblasti energie OZE do roku 2030 požadované novou legislativou EU. Definuje nová schémata provozních podpor pro nové výrobny elektřiny z OZE, KVET, důlních plynů, nové výrobny tepla z OZE, dále pro modernizované výrobny elektřiny z OZE, KVET, důlních plynů a nové výrobny biometanu. Současně zavádí v případě nových nebo modernizovaných výroben elektřiny s instalovaným výkonem vyšším než 1 MW (6 MW v případě větrných elektráren) podporu formou aukčního bonusu, která se bude soutěžit. Kromě provozní podpory pro nové nebo modernizované výrobny je definována i provozní podpora pro udržení výroben elektřiny, nebo výroben tepla, využívajících biomasu, v provozu. Zákon zcela nově zavádí i přechodnou transformační podporu tepla v soustavách zásobování tepelnou energií, která je určena pro výrobnu tepla využívající neobnovitelný zdroj energie. Na základě novelizovaného ustanovení § 3 zákona bude vydáváno nařízení vlády, které bude pro vymezené období 3 let vždy aktivovat příslušné provozní podpory v souladu s Vnitrostátním plánem České republiky v oblasti energetiky a klimatu.

S výjimkou provozních podpor, jejichž výše bude stanovena v rámci aukčních řízení, a přechodné transformační podpory tepla bude Úřad výši pro ostatní provozní podpory stanovovat v cenovém rozhodnutí, pokud budou pro příslušné roky vymezeny  nařízením vlády podle § 3 zákona. Pro stanovení výše příslušných provozních podpor je nezbytné stanovit klíčové technicko-ekonomické parametry, doby životnosti, výši diskontní míry a dále rozsah měrných provozních nákladů, které jsou předmětem navrhované vyhlášky.

Novela zákona mění rozsah provozních podpor, které mohou být stanoveny cenovým rozhodnutím Úřadu a pro které je nutné stanovit příslušnou výši technicko-ekonomických parametrů, doby životnosti, výši diskontní míry a rozsah měrných provozních nákladů. Vzhledem k rozsahu změn, které novela zákona zavádí a které by se týkaly úpravy stávající vyhlášky č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech, ve znění vyhlášky č. 266/2016 Sb., ve smyslu její novely, bylo ze strany Úřadu přistoupeno k přípravě vyhlášky nové. 

Návrh vyhlášky je k dispozici ke stažení zde:

Související články