Souhrnná zpráva MZe o správně-právních aktivitách odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí za rok 2020

Odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí Ministerstva zemědělství předkládá každoroční pravidelnou zprávu o výsledcích správního rozhodování, jako nadřízeného správního orgánu krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy, tentokrát za rok 2020. Zpráva zahrnuje všechna odvolací řízení zahájená v roce 2020 a všechny podněty k provedení přezkumného řízení obdržené v roce 2020.

V roce 2020 odbor 15110 rozhodoval o 32 odvoláních, což je o 15 podaných odvolání méně než v předešlém roce. Z podaných odvolání bylo 13 (tj. 41 %) ve věcech podle zákona o vodovodech a kanalizacích.

Vodní zákon upravuje lhůty pro vydávání správních rozhodnutí v rámci vodoprávního řízení odlišně od úpravy obecné dané ve správním řádu. Lhůta pro vydání rozhodnutí je pro zvlášť složité případy ohraničená dobou až 3 měsíce. V roce 2020 průměrná doba odvolacího řízení ve věcech podle vodního zákona činila 55 dnů, což je snížení průměrné doby oproti předchozímu roku o 5 dní. Ve věcech podle zákona o vodovodech a kanalizacích je zákonná lhůta daná správním řádem, a to 60 dnů, jde-li o zvlášť složitý případ. V roce 2020 činila průměrná doba vyřízení v těchto věcech 46 dní, což je snížení průměrné doby oproti předchozímu roku o 9 dní.

Z hlediska výsledků odvolacích řízení vedených odborem 15110 mělo 28 % podaných odvolání své opodstatnění – tzn. 4 rozhodnutí byla zrušena a vrácena k novému projednání, 2 kausy byly zastaveny. 3 rozhodnutí byla v rámci odvolacího řízení změněna. Ve 23 případech bylo odvolání zamítnuto a rozhodnutí potvrzeno.

Odbor 15110 obdržel v roce 2020 celkem 24 podnětů k zahájení přezkumného řízení, k nimž bylo Ministerstvo zemědělství příslušné. Průměrná doba vyřízení obdržených podnětů činila 40 dnů, v této lhůtě není započítána prodleva mezi podaným podnětem a předložením spisové dokumentace. I tak byla průměrná doba vyřízení o 8 dní kratší, než v předchozím kalendářním roce. Z hlediska výsledků přezkumných řízení vedených odborem 15110 mělo 27 % podaných podnětů k provedení přezkumného řízení své opodstatnění – v 5 případech bylo rozhodnutí prvoinstančního vodoprávního úřadu zrušeno a vráceno k novému projednání, 1 rozhodnutí prvoinstančního správního orgánu bylo změněno, 1 přezkumné řízení bylo zastaveno, a u zbylých 17 podnětů nebyl shledán důvod pro zahájení přezkumného řízení.

Shrneme-li rok 2020 z hlediska výkonu státní správy na úseku vodního hospodářství, pak co do počtu obdržených odvolání a podnětů k přezkumu byl na úrovni dlouhodobého průměru. Průměrná doba odvolacích řízení a vyřízení podnětů k přezkumu se oproti předchozím obdobím snížila, vyjma některých věcně i procesně komplikovaných řízení, týkajících se provozování vodohospodářské infrastruktury na Jihlavsku.

Na základě počtu potvrzených rozhodnutí lze konstatovat, že úroveň výkonu přenesené působnosti v oblasti vodního hospodářství je jak u krajských úřadů, tak i u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, vysoká, a státní správa je zde zabezpečena řádně. Odbor 15110 prověřil tuto skutečnost i v rámci kontrolní a dozorové činnosti na vodoprávních úřadech ve sledovaném období. Vrchní vodoprávní dozor byl proveden dle plánu kontrol u 3 vodoprávních úřadů s působností krajských úřadů. U vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností byly s ohledem na omezení vyplývající z opatření proti covidu-19 provedeny kontroly pouze na začátku roku u 5 vodoprávních úřadů.

Souhrnná zpráva MZe o správně-právních aktivitách je ke stažení zde:

Související články