Novela nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015-2024

Plán odpadového hospodářství České republiky (dále jen „POH ČR“) je nástroj pro řízení odpadového hospodářství ČR a pro realizaci dlouhodobé strategie odpadového hospodářství. POH ČR vychází z požadavků Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (dále jen „rámcová směrnice o odpadech“), která je základním evropským předpisem pro oblast odpadového hospodářství. Povinnost České republiky zpracovat plán nakládání s odpady na jejím území (POH ČR) je stanovena v rámcové směrnici o odpadech v článku 28.

Aktuální POH ČR představuje strategii nakládání s odpady pro období 2015 – 2024 a její principy vychází ze zákonné úpravy.

POH ČR je rozdělen na tři základní části – závaznou, směrnou a analytickou.

Závazná část POH ČR se přijímá ve formě nařízení vlády. Aktuálně jde o nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024 (dále jen „nařízení vlády o POH“), které nabylo účinnosti dne 1. ledna 2015.

Citované nařízení vlády bylo vydáno vládou dle § 42 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, který byl zrušen zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Přechodné ustanovení § 154 odst. 2 tohoto zákona stanoví, že: „Plány odpadového hospodářství vydané podle § 42 až 44 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti do uplynutí doby, na kterou byly vydány. Na změny těchto plánů odpadového hospodářství se vztahují ustanovení § 42 až 44 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do uplynutí doby, na kterou byly vydány. Plán odpadového hospodářství podle § 98 až 101 nemusí být vydán do uplynutí doby, na kterou byl vydán odpovídající plán odpadového hospodářství podle věty první.“

POH ČR je určujícím dokumentem pro tvorbu plánů odpadového hospodářství jednotlivých krajů.

Příloha k nařízení vlády č. 352/2014 Sb.

Závazná část Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024

1.4.7 Kaly z čistíren komunálních odpadních vod

Cíl:

a) Podporovat technologie využívání kalů z čistíren komunálních odpadních vod se zaměřením zejména na využití fosforu.

b) Snižovat množství rizikových látek v kalech z čistíren komunálních odpadních vod.

Opatření:

a) Sledovat a hodnotit množství kalů z čistíren komunálních odpadních vod a množství těchto kalů využitých k aplikaci na půdu (kompostování a přímé použití kalů na zemědělské půdě).

b) Důsledně kontrolovat legislativně stanovené mikrobiologické a chemické parametry upravených kalů určených k aplikaci na půdu.

c) Podporovat z veřejných zdrojů investice spojené s technologiemi nakládání s kaly z ČOV zejména předcházení vniku reziduí při zachování potenciálu kalů jako zdroje živin (fosfor a další) a organických látek, včetně energetického využívání kalů z čistíren komunálních odpadních vod s odpovídající produkcí kalů.

d) Podporovat a upřednostňovat využití kalů z čistíren komunálních odpadních vod vznikajících v České republice před využitím kalů přivezených ze zahraničí.

e) Podporovat výzkum zaměřený na monitorování obsahu reziduí léčiv, přípravků osobní hygieny a ostatních rizikových látek (mikroplasty) v odpadních vodách a jejich průniku do kalů z čistíren komunálních odpadních vod včetně výzkumu zaměřeného na možnost předcházení těchto látek v odpadních vodách.

f) Průběžně vyhodnocovat výsledky výzkumu, navrhovat a realizovat opatření k nakládání s kaly z čistíren komunálních odpadních vod s ohledem na ochranu lidského zdraví a životního prostředí včetně opatření na předcházení vzniku rizikových látek v odpadních vodách v souladu s vývojem v EU.

g) Provádět a podporovat osvětové kampaně zaměřené zejména na veřejnost, k odstraňování léčiv, chemických prostředků a odpadů v souladu s právními předpisy v této oblasti tj. odstraňování mimo kanalizační sítě.

Související články