Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2021 až 2030

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2021 až 2030 vychází z potřeby České republiky řešit informační podporu procesu veřejného investování systémově a v návaznosti na rozvoj eGovernmentu v ČR i EU. Tento dokument navazuje na předchozí strategické materiály vlády ČR, a to na Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, strategii pro období let 2011 až 2015, resp. na Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010.

Strategie elektronizace veřejných zakázek na období let 2021 až 2030 se stane novým strategickým dokumentem vlády ČR pro zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do procesů zadávání veřejných zakázek.

Naplňování strategií elektronizace zadávání veřejných zakázek pro uplynulá období přineslo vybudování souboru nástrojů Národní infrastruktury pro elektronické zadávání VZ (NIPEZ) a jejich postupnou konsolidaci. Proces elektronického zadávání veřejných zakázek byl jedním z prvních,který byl plně digitalizován.

Pro nadcházející období (2021-2030) je hlavním posláním rozvoje elektronizace VZ především:

A. Jednoduché a efektivní zadávání VZ a podávání nabídek – smyslem strategického cíle je zajištění takového ekosystému elektronizace veřejných zakázek, který umožní maximální oběh dat, odstraňování povinností poskytovat data, které stát již má a vysokou automatizaci procesů a tím snížení administrativní zátěže při zadávání veřejných zakázek, a to jak pro zadavatele, tak pro dodavatele.

B. Maximální transparentnost trhu veřejných zakázek a otevřenost systémů – smyslem strategického cíle je zajištění co nejkvalitnější datové základny o trhu veřejných zakázek, tato data uveřejňovat formou open dat a aplikovat na tato data moderní metody datové analytiky, publikace výstupů například v podobě best practice při zadávání určitých komodit, atd., usnadnit nalézt veřejnou zakázku, podporovat otevřenost systémů a jejich interoperability, soustředit se na data, ne na systémy.

C. Podpora inovativního a správného elektronického zadávání veřejných zakázek – smyslem cíle je podpora inovace procesu zadávání veřejných zakázek v rámci jejich elektronizace, větší důraz na využívání operativnějších způsobů zadávání, např. eKatalogy, zajištění metodické a další podpory směřující jak ke zvyšování znalostí při elektronickém zadávání veřejných zakázek, tak k zavádění inovativních přístupů v rámci elektronického zadávání veřejných zakázek.

Oproti předcházejícím obdobím bude v novém období kladen výrazně vyšší důraz na kvalitu dat a jejich analýzu. Stávající pandemická situace ukázala důležitost práce s daty a toho, že státní správa potřebuje pro svou řádnou činnost zajistit dostatečný rozsah a kvalitu dat.

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne října 2021, s termínem dodání stanovisek do listopadu 2021. K materiálu bylo uplatněno xx zásadních a xx doporučujících připomínek. Zásadní připomínky byly vypořádány elektronicky. Materiál je předkládán na jednání vlády bez rozporu / s rozporem.

Související články