Vyšlo nové Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2021. Zároveň se zrušuje předchozí předpis – nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Novela nepřináší žádné zásadní změny s dopadem na praxi vyjma několika bodů.

§1 Úvodní ustanovení

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

Nově tak je rozsah poskytování OOP v kompetenci zaměstnavatele.

Předchozí nařízení č. 495/2001 Sb. v §1 rozsah poskytování OOP přímo stanovovalo: „Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „ochranné prostředky“), mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

§ 3

Nově musí být zaměstnanec s používáním OOP prokazatelně seznámen.

(3)  Zaměstnanec musí být s používáním osobního ochranného pracovního prostředku prokazatelně seznámen. Používání osobního ochranného pracovního prostředku více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení infekčními onemocněními.

Nový je také odstavec (5)

(5)  Osobní ochranný pracovní prostředek se přiděluje zaměstnanci vždy, jestliže u původního skončila jeho výrobcem stanovená životnost, ztratil svoje funkční vlastnosti nebo účinnost proti vyskytujícím se rizikům anebo jeho používání představuje další riziko.

§4

(1)  Při určování rizik pro výběr a použití osobního ochranného pracovního prostředku zaměstnavatel postupuje zejména podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, přičemž vychází z vyhledávání a vyhodnocování rizik.

Nově se také odkazuje na §102 Zákoníku práce.

§ 5

(1) K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění poskytne zaměstnavatel zaměstnanci dezinfekční prostředky. Za dezinfekční prostředek se považuje též ochranná mast s dezinfekčním účinkem.

(2) Zaměstnanci, který přichází do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění pokožky nebo znečištění zaměstnance, poskytne zaměstnavatel podle druhu látky mycí a čisticí prostředky, případně regenerační krémy a masti. Druhy prací z hlediska znečištění a doporučená množství mycích a čisticích prostředků jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení. V případě, že je mycí nebo čisticí prostředek trvale dostupný v sanitárních zařízeních pracoviště, příloha č. 4 k tomuto nařízení se pro tento mycí a čisticí prostředek nepoužije; to neplatí pro textilní ručníky poskytované zaměstnanci, který vykonává práci velmi nečistou nebo práci nečistou podle části I. přílohy č. 4 k tomuto nařízení.

Přílohy:

Příloha č. 1

Tabulka pro výběr osobních ochranných pracovních prostředků na základě vyhodnocení rizik
(příklady rizik a částí těla a orgánů)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 390/2021 Sb.

Jednotlivé typy osobních ochranných prostředků

Jednotlivé typy osobních ochranných prostředků, s přihlédnutím k rizikům, proti nimž poskytují ochranu, jsou zejména:

I. Prostředky k ochraně hlavy

1. Přilby, čepice, kukly, kapuce nebo jiné pokrývky hlavy, včetně nepromokavých, chránící před

a) nárazy způsobenými padajícími nebo vyčnívajícími předměty,

b) střetem s překážkou,

c) mechanickými riziky (bodné nebo řezné rány, škrábance, odřeniny),

d) statickým stlačením (boční sevření),

e) tepelnými riziky (oheň, teplo, chlad, horké pevné látky včetně roztavených kovů),

f) úrazem elektrickým proudem a při práci pod napětím,

g) chemickými riziky,

h) neionizujícím zářením (ultrafialové záření, infračervené záření, sluneční záření nebo záření při sváření).

2. Síťky na vlasy proti riziku zachycení.

II. Prostředky k ochraně sluchu

1. Mušlové chrániče sluchu (např. mušlové chrániče sluchu na přilbu, mušlové chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku, mušlové chrániče sluchu s elektrickým dorozumívacím zařízením).

2. Zátkové chrániče sluchu (např. zátkové chrániče sluchu s hladinovou závislostí, zátkové chrániče sluchu přizpůsobené jednotlivci).

III. Prostředky k ochraně očí a obličeje

Brýle, ochranné brýle a obličejové štíty (případně čočky předepsané pro korekci zraku) chránící před

a) mechanickými riziky,

b) tepelnými riziky,

c) neionizujícím zářením (ultrafialové záření, infračervené záření, sluneční záření nebo záření při sváření),

d) ionizujícím zářením,

e) pevnými a kapalnými aerosoly chemických a biologických činitelů.

IV. Prostředky k ochraně dýchacích orgánů

1. Filtrační zařízení chránící před

a) částicemi,

b) plyny,

c) částicemi a plyny,

d) pevnými nebo kapalnými aerosoly, včetně chemických a biologických činitelů.

2. Izolační zařízení včetně dýchacích přístrojů.

3. Dýchací sebezáchranné prostředky.

4. Potápěčské vybavení.

V. Prostředky k ochraně rukou a paží

1. Rukavice (včetně palčáků) a další prostředky na ochranu paží a předloktí chránící před

a) mechanickými riziky,

b) tepelnými riziky (teplo, plamen a chlad),

c) úrazem elektrickým proudem a při práci pod napětím (antistatické, vodivé nebo izolační rukavice),

d) chemickými riziky,

e) biologickými činiteli,

f) ionizujícím zářením a radioaktivním znečištěním,

g) neionizujícím zářením (ultrafialové záření, infračervené záření, sluneční záření nebo záření při sváření),

h) riziky z vibrací.

2. Ochrana pro jednotlivé prsty.

VI. Prostředky k ochraně nohou a ochraně před uklouznutím

1. Obuv (např. boty nízké, dřeváky, boty vysoké, popřípadě s ocelovou tužinkou) chránící před

a) mechanickými riziky,

b) riziky uklouznutí,

c) tepelnými riziky (teplo, plamen a chlad),

d) úrazem elektrickým proudem a při práci pod napětím (antistatická, vodivá nebo izolační obuv),

e) chemickými riziky,

f) vibračními riziky,

g) biologickými činiteli.

2. Snímatelné chrániče nártu proti mechanickým rizikům.

3. Chrániče kolen proti mechanickým rizikům.

4. Kamaše proti mechanickým, tepelným a chemickým rizikům a biologickým činitelům.

5. Doplňky (např. hroty, nesmeky, mačky).

VII. Prostředky k ochraně pokožky

Ochranné krémy*) chránící před

a) neionizujícím zářením (ultrafialové záření, infračervené záření, sluneční záření nebo záření při svařování),

b) ionizujícím zářením,

c) chemickými látkami,

d) biologickými činiteli,

e) tepelnými riziky (teplo, plamen a chlad).

Na základě hodnocení rizik lze v zájmu ochrany pokožky zaměstnanců před souvisejícími riziky používat ochranné krémy spolu s dalšími osobními ochrannými prostředky.

VIII. Prostředky k ochraně těla a/nebo další ochraně pokožky

1. Osobní ochranné prostředky na ochranu proti pádům z výšky, např. zatahovací zachycovače pádu, zachycovací postroje, sedací postroje, pásy pro pracovní poloho vání a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky, tlumiče pádu, pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení, nastavovací zařízení lana, kotvicí zařízení, která nejsou určena k trvalému upevnění a nevyžadují před použitím připevňovací činnosti, spojky, spojovací prostředky, záchranné postroje.

2. Ochranné oděvy, včetně ochrany celého těla (tj. obleky a kombinézy) a části těla (tj. kamaše, kalhoty, bundy, vesty, zástěry, chrániče kolen, kapuce, kukly), chránící před

a) mechanickými riziky,

b) tepelnými riziky (teplo, plamen a chlad),

c) chemickými látkami,

d) biologickými činiteli,

e) ionizujícím zářením a radioaktivním znečištěním,

f) neionizujícím zářením (ultrafialové záření, infračervené záření, sluneční záření nebo záření při svařování),

g) úrazem elektrickým proudem a při práci pod napětím (antistatické, vodivé nebo izolační ochranné oděvy),

h) zachycením a uskřípnutím.

3. Záchranné vesty pro zamezení utonutí a plovací pomůcky.

4. Osobní ochranné prostředky pro vizuální signalizaci uživatelovy přítomnosti.

*) Na základě požadavku čl. 2 směrnice Rady 89/656/EHS se zaměstnancům poskytují jako osobní ochranné pracovní prostředky ochranné krémy, protože tento typ prostředku je možné považovat za „doplněk nebo příslušenství“, a to přesto, že ochranné krémy nejsou osobním ochranným prostředkem podle čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 390/2021 Sb.

Příklady činností a odvětví a obory činnosti, které mohou vyžadovat ve vztahu k rizikům*) a na základě jejich vyhodnocení poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků

I. FYZIKÁLNÍ RIZIKA
RizikaDotčená část těla/orgán Typ OOPP**)Příklady činností, při nichž může být příslušný typ OOPP nutnýOdvětví a obory činnosti
FYZIKÁLNÍ – MECHANICKÁ
Náraz způsobený padajícími nebo vyčnívajícími předměty, střetem s překážkou a vysokotlakými tryskami
[1]
Lebka
[A]
Ochranná přilba
Práce na lešení, pod ním nebo v jeho blízkosti, práce ve výškách
Práce na hrubé stavbě a silniční práce
Montáž a demontáž bednění
Montáž a instalace lešení
Montážní a instalační práce
Bourací práce
Trhací práce
Práce v jámách, výkopech, šachtách a tunelech
Práce v blízkosti výtahů, zdvihacích zařízení, jeřábů a dopravníků
Práce v podzemí, povrchových dolech, kamenolomech
Práce s průmyslovými pecemi, kontejnery, se stroji, sily, zásobníky a potrubími
Práce u porážecí a bourací linky na jatkách
Manipulace s nákladem nebo přeprava a skladování
Lesní práce
Práce na ocelových mostech, ocelových konstrukcích budov, ocelových konstrukcích vodních staveb, zařízeních vysokých pecí, oceláren a válcoven, ve velkých nádržích, velkých potrubích, kotelnách a elektrárnách
Zemní práce a práce v lomech
Práce s nastřelovacím nářadím
Práce u vysokých pecí, u redukčních pecí, v ocelárnách, válcovnách, při zpracování kovů, kování, kování do zápustky, slévání
Práce zahrnující cestování na jízdních kolech a mechanicky poháněných jízdních kolech
Pozemní stavby
Inženýrské stavby
Výroba, instalace a údržba strojů
Stavba lodí
Hornictví
Výroba energie
Výstavba a údržba infrastruktury
Železářský a ocelářský průmysl
Jatka
Posunování železničních vagónů
Přístavy, doprava a logistika
Lesnictví a těžba dřeva
Oči/zrak a/nebo obličej
[D, E]
Brýle, ochranné brýle, obličejové štíty
Svařování, broušení, řezání
Ruční kování
Vrtání a rytí
Dobývání a zpracování nerostů
Práce s nastřelovacím nářadím
Práce na hrubovacích strojích s malými úlomky
Kování do zápustky
Odstraňování a rozbíjení střepin
Rozprašování zrnitého brusiva
Používání křovinořezu nebo řetězové pily
Zubní a chirurgické zákroky
Pozemní stavby
Inženýrské stavby
Výroba, instalace a údržba strojů
Stavba lodí
Hornictví
Výroba energie
Výstavba a údržba infrastruktury
Železářský a ocelářský průmysl
Kovozpracující a dřevařský průmysl
Zpracování kamene
Zahradnictví
Zdravotní péče
Lesnictví a těžba dřeva
Nohy (části)
Obuv s bezpečnostní nebo ochrannou špičkou Obuv s ochranou nártu
Práce na hrubé stavbě a silniční práce
Montáž a demontáž bednění
Montáž a instalace lešení
Bourací práce
Trhací práce
Dobývání a zpracování nerostů
Práce u porážecí a bourací linky na jatkách
Doprava a skladování
Práce s formami v keramickém průmyslu
Manipulace s mraženými bloky masa a s konzervovanými potravinami
Výroba a zpracování plochého a dutého skla
Přestavby a údržbářské práce
Lesní práce
Práce s betonovými a prefabrikovanými dílci, včetně montáže a demontáže bednění
Práce na staveništích a ve skladech
Práce na střechách
Práce na ocelových mostech, ocelových konstrukcích budov, stožárech, věžích, výtazích, ocelových konstrukcích vodních staveb, zařízeních vysokých pecí, oceláren a válcoven, ve velkých nádržích, velkých potrubích, kotelnách, elektrárnách, na jeřábech
Stavba pecí, topných a větracích zařízení a montáž kovových dílů
Práce u vysokých pecí, u redukčních pecí, v ocelárnách, válcovnách, při zpracování kovů, kování, kování do zápustky, lisování za tepla, tažení drátů Práce v kamenolomech a povrchových dolech, na uhelných skrývkách Práce s formami v keramickém průmyslu
Vyzdívání pecí v keramickém průmyslu Posunování železničních vagónů
Pozemní stavby
Inženýrské stavby
Výroba, instalace a údržba strojů
Stavba lodí
Hornictví
Výroba energie
Výstavba a údržba infrastruktury
Železářský a ocelářský průmysl
Jatka
Logistické společnosti
Zpracovatelský průmysl
Sklářský průmysl
Lesnictví a těžba dřeva
Pády způsobené uklouznutím
[2]
Nohy (chodidla)
[I]
Obuv odolná proti uklouznutí
Práce na kluzkém povrchu Práce ve vlhkém prostředíPozemní stavby
Inženýrské stavby
Stavba lodí
Jatka
Úklid (čištění)
Potravinářský průmysl
Zahradnictví
Rybářský průmysl
Pády z výšky
[3]
Celé tělo
[N]
OOPP určené k zabránění pádům z výšky nebo k jejich zachycení
Práce na lešeních
Montáž prefabrikovaných dílců
Práce na stožárech
Práce na střechách
Práce na svislém nebo nakloněném povrchu
Práce v kabinách výškových jeřábů
Práce ve výškových kabinách stohovacích a vyhledávacích zařízení ve skladech
Práce na vysoko položených místech vrtných věží
Práce v šachtách a stokách
Pozemní stavby Inženýrské stavby Stavba lodí Údržba infrastruktury
Vibrace
[4]
Ruce
[G]
Ochranné rukavice
Práce s mechanickým ručním nářadímZpracovatelský průmysl Stavební práce Inženýrské stavby
Statické stlačení části těla
[5]
Kolena – [J] Chrániče kolenPokládka bloků, dlaždic a dlažebních kostek na podlahuPozemní stavby Inženýrské stavby
Nohy (chodidla) – [I] Obuv s bezpečnostní tužinkouBourací práce Manipulace s náklademPozemní stavby Inženýrské stavby Doprava a skladování Údržba
Mechanická poranění (odření, perforace, řezné a jiné rány, kousnutí nebo bodnutí)
[6]
Oči/zrak a/nebo obličej
[D, E]
Brýle, ochranné brýle, obličejové štíty
Práce s ručně ovládanými nástroji
Svařování a kování
Broušení a řezání
Rytí
Dobývání a zpracování nerostů
Práce na hrubovacích strojích s malými úlomky
Kování do zápustky
Odstraňování a rozbíjení střepin
Rozprašování zrnitého brusiva
Používání křovinořezu nebo řetězové pily
Pozemní stavby
Inženýrské stavby
Výroba, instalace a údržba strojů
Stavba lodí
Hornictví
Výroba energie
Údržba infrastruktury
Železářský a ocelářský průmysl
Kovozpracující a dřevařský průmysl
Zpracování kamene
Zahradnictví
Lesnictví a těžba dřeva
Ruce
[G]
Mechanické ochranné rukavice
Práce s ocelovými konstrukcemi
Manipulace s předměty s ostrými hranami s výjimkou strojů, u kterých je nebezpečí, že by mohlo dojít k zachycení rukavice
Běžné řezání ručním nožem při výrobě a na jatkách
Výměna nožů u řezacích strojů
Lesní práce
Zahradnické práce
Pozemní stavby
Inženýrské stavby
Stavba lodí
Údržba infrastruktury
Zpracovatelský průmysl
Potravinářský průmysl
Jatka
Lesnictví a těžba dřeva
Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů
Předloktí [H] Ochrana pažeVykosťování a řezáníPotravinářský průmysl Jatka
Trup/břicho/nohy
[L/J]
Ochranná zástěra, kamaše
Kalhoty odolné proti propíchnutí nebo proříznutí
Běžné řezání ručním nožem při výrobě a na jatkách Lesní prácePotravinářský průmysl
Jatka
Lesnictví a těžba dřeva
Nohy (chodidla)
[I]
Obuv odolná proti propíchnutí
Práce na hrubé stavbě a silniční práce
Bourací práce
Montáž a demontáž bednění
Lesní práce
Pozemní stavby
Inženýrské stavby
Stavba lodí
Hornictví
Lesnictví a těžba dřeva
Zachycení nebo uskřípnutí
[7]
Celé tělo
[N]
Ochranné oděvy používané při riziku zachycení pohyblivými částmi
Zamotání nebo zachycení do části stroje Zachycení oděvu do části stroje OdvlečeníStavba strojů
Těžké strojírenství
Strojírenství
Stavebnictví
Zemědělství
FYZIKÁLNÍ – HLUK
Hluk
[8]
Uši/sluch
[C]
Chrániče sluchu
Práce při lisování kovů
Práce s pneumatickým nářadím
Práce pozemního personálu na letišti
Práce s elektrickým nářadím
Trhací práce
Beranění
Práce v dřevozpracujícím a textilním průmyslu
Kovozpracující průmysl
Zpracovatelský průmysl
Pozemní stavby
Inženýrské stavby
Letecká doprava
Hornictví
FYZIKÁLNÍ – TEPELNÁ
Teplo a/nebo oheň
[9]
Obličej/celá hlava
[E/B]
Svářečské štíty, přilby/čepice proti teplu nebo ohni, ochranné kapuce proti teplu a/nebo plameni
Práce ve vysokých teplotách, v sálavém teplu nebo ohni
Práce s roztavenými látkami nebo v blízkosti těchto látek
Práce se svářečkami plastů
Železářský a ocelářský průmysl
Kovozpracující průmysl
Služby údržby
Zpracovatelský průmysl
Trup/břicho/nohy
[L/J]
Ochranná zástěra, kamaše
Svařování a kování SléváníŽelezářský a ocelářský průmysl
Kovozpracující průmysl
lužby údržby
Zpracovatelský průmysl
Ruce
[G]
Ochranné rukavice proti teplu a/nebo plameni
Svařování a kování
Práce ve vysokých teplotách, v sálavém teplu nebo ohni
Práce s roztavenými látkami nebo v blízkosti těchto látek
Železářský a ocelářský průmysl
Kovozpracující průmysl
Služby údržby
Zpracovatelský průmysl
Předloktí
[H]
Rukávy
Svařování a kování
Práce s roztavenými látkami nebo v blízkosti těchto látek
Železářský a ocelářský průmysl
Kovozpracující průmysl
Služby údržby
Zpracovatelský průmysl
Nohy (chodidla)
[I]
Obuv proti teplu a/nebo plameni
Práce s roztavenými látkami nebo v blízkosti těchto látekŽelezářský a ocelářský průmysl
Kovozpracující průmysl
Služby údržby
Zpracovatelský průmysl
Celé tělo/část těla
[N/M]
Ochranné oděvy proti teplu a/nebo plameni
Práce ve vysokých teplotách, v sálavém teplu nebo ohniŽelezářský a ocelářský průmysl
Kovozpracující průmysl
Lesnictví a těžba dřeva
Chlad
[10]
Ruce
[G]
Ochranné rukavice proti chladu
Práce venku v extrémně chladných podmínkách
Práce v chladicích prostorách
Práce s kryogenními kapalinami
Pozemní stavby Inženýrské stavby Stavba lodí Hornictví
Nohy (chodidla) – [I] Obuv proti chladuPotravinářský průmysl Zemědělství a rybolov
Celé tělo/část těla včetně celé hlavy
[N/M, B]
Ochranné oděvy proti chladu
Práce venku v chladném počasí Práce v chladicích prostoráchPozemní stavby
Inženýrské stavby
Stavba lodí Hornictví
Potravinářský průmysl Zemědělství a rybolov
Doprava a skladování
FYZIKÁLNÍ – ELEKTRICKÁ
Uraz elektrickým proudem (přímý nebo nepřímý kontakt)
[11]
Celá hlava – [B]
Elektricky izolující přilby
Ruce
[G]
Izolační rukavice
Nohy (chodidla)
[I]
Izolační obuv, izolační návleky
Celé tělo/ ruce/nohy (chodidla)
[N/G/I]
Vodivé OOPP určené k nošení kvalifikovanými osobami při práci pod napětím při jmenovitém napětí zařízení až 800 kV střídavých nebo až 600 kV stejnosměrných
Práce pod napětím nebo v blízkosti živých částí pod napětím Práce na elektrickém zařízeníVýroba energie
Přenos a distribuce elektrické energie
Údržba průmyslových zařízení
Pozemní stavby
Inženýrské stavby
Statická elektřina
[12]
Ruce – [G]
Antistatické rukavice
Nohy (chodidla) – [I]
Antistatická/ vodivá obuv
Celé tělo – [N]
Antistatické oděvy
Manipulace s plasty a gumou
Nalévání, sypání nebo nakládání do kontejneru
Práce v blízkosti vysoce nabitých prvků, např. dopravníkových pásů
Manipulace s výbušninami
Zpracovatelský průmysl
Výroba krmiv
Pytlovací a balicí zařízení
Výroba výbušnin, skladování a nákladní doprava zahrnující nakládání s výbušninami
FYZIKÁLNÍ – RADIAČNÍ
Neionizující záření, včetně slunečního záření (kromě přímého pozorování)
[13]
Celá hlava
[B]
Čepice a přilby
Práce venkuZemědělství a rybolov
Pozemní stavby
Inženýrské stavby
Oči/zrak
[D]
Ochranné brýle, svářečské kukly nebo štíty, obličejové štíty
Práce v sálavém teplu
Obsluha pecí
Práce slasery
Práce venku
Svařování a řezání plamenem
Foukání skla
Práce v blízkosti germicidní lampy
Železářský a ocelářský průmysl
Zpracovatelský průmysl
Zemědělství a rybolov
Celé tělo (pokožka)
[N, K]
OOPP proti přírodnímu a umělému ultrafialovému záření
Práce venku
Svařování elektrickým obloukem
Práce v blízkosti germicidní lampy
Práce v blízkosti xenonové lampy
Pozemní stavby
Inženýrské stavby
Stavba lodí
Hornictví
Výroba energie
Údržba infrastruktury Zemědělství a rybolov
Lesnictví a těžba dřeva
Zahradnictví
Potravinářský průmysl
Výroba plastů a plastových výrobků
Polygrafický průmysl
Ionizující záření
[14]
Oči/zrak – [D]
Ochranné brýle/štítky se stínícími vlastnostmi nebo proti kontaminaci radioaktivní látkou
Ruce – [G]
Ochranné rukavice se stínícími vlastnostmi nebo proti kontaminaci radioaktivní látkou
Obsluha rentgenů
Práce v oblasti lékařské radiodiagnostiky
Práce s radioaktivní látkou
Zdravotní péče
Veterinární péče
Zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem
Výroba energie
Průmysl
Věda a výzkum
Trup/břicho/část těla
[L/M]
Ochranná zástěra /plášť/vesta/ sukně se stínícími vlastnostmi
Obsluha rentgenů
Práce v oblasti lékařské radiodiagnostiky
Práce s radioaktivní látkou
Zdravotní péče
Veterinární péče
Stomatologická péče
Urologie
Chirurgie
Intervenční radiologie
Laboratoře
Průmysl
Věda a výzkum
Celá hlava
[B]
Pokrývky hlavy a čepice
OOPP chránící např. před vznikem mozkových nádorů
Práce na lékařských rentgenových pracovištích a zařízeníchZdravotní péče
Veterinární péče Stomatologická péče
Urologie
Chirurgie
Intervenční radiologie
Část těla
[M]
OOPP pro ochranu štítné žlázy se stínícími vlastnostmi
OOPP pro ochranu pohlavních žláz se stínícími vlastnostmi
Obsluha rentgenů
Práce v oblasti lékařské radiodiagnostiky
Zdravotní péče
Veterinární péče
Věda a výzkum
Celé tělo
[N]
Ochranné oděvy proti kontaminaci radioaktivní látkou
Práce v oblasti lékařské radiodiagnostiky
Práce s radioaktivní látkou
Výroba energie
Zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem
Průmysl
Věda a výzkum
II. CHEMICKÁ RIZIKA (VČETNĚ NANOMATERIÁLŮ)
CHEMICKÁ – AEROSOLY
Pevné (prach, vlákna, dýmy, výpary a nanomateriály)
[15]
Dýchací orgány – [F]
Ochranné prostředky dýchacích orgánů proti částicím
Bourací práce
Trhací práce
Otryskávání, broušení nebo leštění povrchů
Práce v prostředí s výskytem azbestu
Používání materiálů tvořených nanočásticemi/obsahujících nanočástice
Svařování
Kominické práce
Práce při vyzdívání pecí a u pánví, kde je vysoká prašnost
Práce v blízkosti odpichu vysoké pece, kde se mohou vyskytovat dýmy obsahující těžké kovy
Práce v blízkosti zavážky pece
Pozemní stavby
Inženýrské stavby
Stavba lodí
Hornictví
Železářský a ocelářský průmysl
Kovozpracující a dřevozpracující průmysl
Automobilový průmysl
Zpracování kamene
Farmaceutický průmysl
Služby zdravotní péče
Příprava cytostatik
Ruce – [G]
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím, ochranné krémy jako doplněk/příslušenství ochrany
Práce v prostředí s výskytem azbestu
Používání materiálů tvořených nanočásticemi/obsahujících nanočástice
Pozemní stavby
Inženýrské stavby
Stavba lodí
Údržba průmyslových zařízení
Celé tělo – [N]
Ochranné oděvy proti pevným částicím
Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným chemikáliím
Bourací práce
Práce v prostředí s výskytem azbestu
Používání materiálů tvořených nanočásticemi/obsahujících nanočástice
Kominické práce
Příprava přípravků na ochranu rostlin
Pozemní stavby
Inženýrské stavby
Stavba lodí
Údržba průmyslových zařízení
Zemědělství
Oči/zrak
[D]
Brýle/ ochranné brýle, obličejové štíty
Práce se dřevem Silniční práceTěžební průmysl
Kovozpracující a dřevozpracující průmysl
Inženýrské stavby
Kapalné (mlhy, jemné mlhy)
[16]
Dýchací orgány
[F]
Ochranné prostředky dýchacích orgánů proti částicím
Povrchová úprava (např. lakování/natírání, otryskávání)
Čištění povrchů
Kovozpracující průmysl
Zpracovatelský průmysl
Automobilový průmysl
Ruce
[G]
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím
Povrchová úprava
Čištění povrchů
Práce s rozprašovači kapalin
Práce s kyselými a zásaditými roztoky, dezinfekčními prostředky a žíravými čisticími prostředky
Kovozpracující průmysl
Zpracovatelský průmysl
Automobilový průmysl
Celé tělo
[N]
Ochranné oděvy proti nebezpečným kapalným a plynným chemikáliím
Povrchová úprava
Čištění povrchů
Kovozpracující průmysl
Zpracovatelský průmysl
Automobilový průmysl
CHEMICKÁ – KAPALINY
Ponoření
Postříkání, rozprášení, vytrysknutí
[17, 18]
Ruce
[G]
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím
Práce s rozprašovači kapalin
Práce s kyselými a zásaditými roztoky, dezinfekčními prostředky a žíravými čisticími prostředky
Práce s nátěrovými hmotami
Činění kůže
Práce v kadeřnictvích a při poskytování kosmetických služeb
Textilní a oděvní průmysl
Úklid (čištění)
Automobilový průmysl
Holičství, kadeřnictví a kosmetické služby
Předloktí
[H]
Ochranné rukávy proti nebezpečným chemikáliím
Práce s kyselými a zásaditými roztoky, dezinfekčními prostředky a žíravými čisticími prostředkyÚklid (čištění)
Chemický průmysl
Automobilový průmysl
Nohy (chodidla)
[I]
Ochranná vysoká obuv proti chemikáliím
Práce s rozprašovači kapalin
Práce s kyselými a zásaditými roztoky, dezinfekčními prostředky a žíravými čisticími prostředky
Textilní a oděvní průmysl
Úklid (čištění)
Automobilový průmysl
Celé tělo
[N]
Ochranné oděvy proti nebezpečným kapalným chemikáliím nebo pesticidům
Práce s rozprašovači kapalin
Práce s kyselými a zásaditými roztoky, dezinfekčními prostředky a žíravými čisticími prostředky
Úklid (čištění)
Chemický průmysl
Automobilový průmysl
Zemědělství
CHEMICKÁ – PLYNY A PÁRY
Plyny a páry
[19]
Dýchací orgány
[F]
Ochranné prostředky dýchacích orgánů proti plynům
Povrchová úprava (např. lakování/natírání, otryskávání)
Čištění povrchů
Práce ve fermentačních/ destilačních místnostech
Práce uvnitř cisteren a vyhnívacích nádrží
Práce v nádržích, omezených prostorech a u průmyslových pecí vytápěných plynem, kde může být plyn nebo nedostatek kyslíku
Kominické práce
Práce s dezinfekčními prostředky a žíravými čisticími prostředky
Práce v blízkosti plynových konvertorů a plynového potrubí vysokých pecí
Kovozpracující průmysl
Automobilový průmysl
Zpracovatelský průmysl
Úklid (čištění)
Výroba alkoholických nápojů
Čistírny odpadních vod
Zařízení pro zpracování odpadu
Chemický průmysl
Petrochemický průmysl
Ruce
[G]
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím
Povrchová úprava
Čištění povrchů
Práce ve fermentačních/ destilačních místnostech
Práce uvnitř cisteren a vyhnívacích nádrží
Práce v nádržích, omezených prostorech a u průmyslových pecí vytápěných plynem, kde může být plyn nebo nedostatek kyslíku
Kovozpracující průmysl
Automobilový průmysl
Zpracovatelský průmysl
Výroba alkoholických nápojů
Čistírny odpadních vod
Zařízení pro zpracování odpadu
Chemický průmysl
Petrochemický průmysl
Celé tělo
[N]
Ochranné oděvy proti nebezpečným plynným chemikáliím
Povrchová úprava
Čištění povrchů
Práce ve fermentačních/ destilačních místnostech
Práce uvnitř cisteren a vyhnívacích nádrží
Práce v nádržích, omezených prostorech a u průmyslových pecí vytápěných plynem, kde může být plyn nebo nedostatek kyslíku
Kovozpracující průmysl
Automobilový průmysl
Zpracovatelský průmysl
Výroba alkoholických nápojů
Čistírny odpadních vod
Zařízení pro zpracování odpadu
Chemický průmysl
Petrochemický průmysl
Oči/zrak
[D]
Ochranné brýle, obličejové štíty
Nanášení nátěru stříkáním
Práce se dřevem
Práce v hlubinných dolech
Automobilový průmysl
Zpracovatelský průmysl
Těžební průmysl
Chemický průmysl
Petrochemický průmysl
III. BIOLOGICKÉ ČINITELE
BIOLOGICKÉ ČINITELE OBSAZENÉ V AEROSOLECH
Pevné látky a kapaliny
[20]
Dýchací orgány
[F]
Ochranné prostředky dýchacích orgánů proti částicím
Práce zahrnující kontakt s lidským tělem nebo kontakt s tělními tekutinami a tkáněmi zvířecího původu Práce v prostředí s výskytem biologického činiteleZdravotní péče
Veterinární kliniky
Klinické analytické laboratoře
Výzkumné laboratoře
Domovy pro seniory
Pečovatelská služba
Čistírny odpadních vod
Zařízení pro zpracování odpadu
Potravinářský průmysl
Biochemická výroba
Ruce
[G]
Ochranné rukavice proti mikroorganismům
Celé tělo/část těla
[N/M]
Ochranné oděvy proti biologickým činitelům
Oči/zrak a/nebo obličej
[D, E]
Ochranné brýle, ochranné masky, obličejové štíty
Práce zahrnující kontakt s lidským tělem nebo kontakt s tělními tekutinami a tkáněmi zvířecího původu
Práce v prostředí s výskytem biologického činitele
Zdravotní péče
Veterinární kliniky
Klinické analytické laboratoře
Výzkumné laboratoře
Domovy pro seniory
Pečovatelská služba
Čistírny odpadních vod
Zařízení pro zpracování odpadu
Potravinářský průmysl
BIOLOGICKÉ ČINITELE OBSAZENÉ V KAPALINÁCH
Přímý a nepřímý kontakt
[21]
Ruce
[G]
Ochranné rukavice proti mikroorganismům
Celé tělo/část těla
[N/M]
Ochranné oděvy proti biologickým činitelům
Oči/zrak a/nebo obličej
[D, E]
Ochranné brýle, ochranné masky, obličejové štíty
Práce zahrnující kontakt s lidským tělem nebo kontakt s tělními tekutinami a tkáněmi zvířecího původu, např. s rizikem kousnutí nebo bodnutí
Práce v prostředí s výskytem biologického činitele
Zdravotní péče
Veterinární kliniky
Klinické analytické laboratoře
Výzkumné laboratoře
Domovy pro seniory
Pečovatelská služba
Čistírny odpadních vod
Zařízení pro zpracování odpadu
Potravinářský průmysl
Lesnictví a těžba dřeva
Postříkání, rozprášení, vytrysknutí
[22]
Ruce
[G]
Ochranné rukavice proti mikroorganismům
Práce zahrnující kontakt s lidským tělem nebo kontakt s tělními tekutinami a tkáněmi zvířecího původu
Práce v prostředí s výskytem biologického činitele
Zdravotní péče
Veterinární kliniky
Klinické analytické laboratoře
Výzkumné laboratoře
Domovy pro seniory
Pečovatelská služba
Čistírny odpadních vod
Zařízení pro zpracování odpadu
Potravinářský průmysl
Předloktí
[H]
Ochranné rukávy proti mikroorganismům
Práce zahrnující kontakt s lidským tělem nebo kontakt s tělními tekutinami a tkáněmi zvířecího původu
Práce v prostředí s výskytem biologického činitele
Zdravotní péče
Veterinární kliniky
Klinické analytické laboratoře
Výzkumné laboratoře
Domovy pro seniory
Pečovatelská služba
Čistírny odpadních vod
Zařízení pro zpracování odpadu
Potravinářský průmysl
Nohy
[J, I]
Ochranné galoše, ochranné kamaše
Práce zahrnující kontakt s lidským tělem nebo kontakt s tělními tekutinami a tkáněmi zvířecího původu
Práce v prostředí s výskytem biologického činitele
Zdravotní péče
Veterinární kliniky
Klinické analytické laboratoře
Výzkumné laboratoře
Domovy pro seniory
Pečovatelská služba
Čistírny odpadních vod
Zařízení pro zpracování odpadu
Potravinářský průmysl
Celé tělo
[N]
Ochranné oděvy proti biologickým činitelům
Práce zahrnující kontakt s lidským tělem nebo kontakt s tělními tekutinami a tkáněmi zvířecího původu
Práce v prostředí s výskytem biologického činitele
Zdravotní péče
Veterinární kliniky
Klinické analytické laboratoře
Výzkumné laboratoře
Domovy pro seniory
Pečovatelská služba
Čistírny odpadních vod
Zařízení pro zpracování odpadu
Potravinářský průmysl
BIOLOGICKÉ ČINITELE OBSAZENÉ V MATERIÁLECH, OSOBÁCH, ZVÍŘATECH APOD.
Přímý a nepřímý kontakt
[23]
Ruce
[G]
Ochranné rukavice proti mikroorganismům
Celé tělo/část těla
[N/M]
Ochranné oděvy proti biologickým činitelům
Oči/zrak a/nebo obličej
[D, E]
Ochranné brýle, ochranné masky, obličejové štíty
Práce zahrnující kontakt s lidským tělem nebo kontakt s tělními tekutinami a tkáněmi zvířecího původu, např. s rizikem kousnutí nebo bodnutí
Práce v prostředí s výskytem biologického činitele
Zdravotní péče
Veterinární kliniky
Klinické analytické laboratoře
Výzkumné laboratoře
Domovy pro seniory
Pečovatelská služba
Čistírny odpadních vod
Zařízení pro zpracování odpadu
Potravinářský průmysl
Lesnictví a těžba dřeva
IV. JINÁ RIZIKA
Utonutí
[24]
Celé tělo
[N]
Záchranná vesta
Práce na vodě nebo v její blízkosti Práce na moři Práce v letadleRybářství
Letecká doprava
Pozemní stavby
Inženýrské stavby
Stavba lodí
Doky a přístavy
Nedostatek kyslíku
[25]
Dýchací orgány
[F]
Izolační ochranné prostředky dýchacích orgánů
Práce v uzavřených prostorách
Práce ve fermentačních a destilačních místnostech
Práce uvnitř cisteren a vyhnívacích nádrží
Práce v nádržích, omezených prostorech a u průmyslových pecí vytápěných plynem, kde může být plyn nebo nedostatek kyslíku
Práce v šachtách, stokách a dalších podzemních prostorách souvisejících s kanalizací
Výroba alkoholických nápojů
Inženýrské stavby
Chemický průmysl
Petrochemický průmysl
Dýchací orgány
[F]
Potápěčské vybavení
Práce pod vodouInženýrské stavby
Nedostatečná viditelnost
[26]
Celé tělo
[N]
OOPP pro vizuální signalizaci uživatelovy přítomnosti
Práce v blízkosti pohybu vozidel
Asfaltérské práce a značení silnic
Práce na železnici
Řízení dopravních prostředků
Práce pozemního personálu na letišti
Pozemní stavby
Inženýrské stavby
Stavba lodí
Hornictví
Dopravní služby a přeprava cestujících

*) Čísla a písmena v hranatých závorkách odkazují na rizika a části těla/orgány uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení vlády.

**) Zkratkou OOPP se pro účely této přílohy rozumí osobní ochranný pracovní prostředek.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 390/2021 Sb.

Druhy prací z hlediska znečištění a doporučená množství mycích a čisticích prostředků

I. Druhy prací z hlediska znečištění

Druhy pracíPříklady profesí a profesních činností
Práce velmi nečistáasfaltéři, lakýrníci, vulkanizéři, deratizéři, galvanizéři, hlubinná těžba, obsluha kotelen na pevná paliva, obsluha a údržba zemních strojů, obsluha a údržba strojních zařízení, hutníci
Práce nečistáseřizovači, vazači, řidiči nákladních vozidel, traktorů a zemědělských strojů, zedníci, montéři, stavební dělníci, obsluha stavebních strojů, lesní a zemědělští dělníci, kováři, provozní chemici, dělníci v potravinářské výrobě, řezníci, uzenáři, svářeči, chovatelé zvířat, obsluha kovoobráběcích strojů, práce ve zdravotnictví způsobující podráždění pokožky
Práce méně čistámistři, pracovníci technické kontroly, jeřábníci, skladoví dělníci, řidiči osobních vozidel, servisní technici, obuvníci, tesaři, obrábění dřeva, montáž elektrotechnických výrobků, zásobování, úklid
Práce čistáadministrativa, obsluha plynových kotelen, dozor, měření, obchod, služby, školství, věda, výzkum

II. Doporučená množství mycích a čisticích prostředků

Druhy pracíMycí prostředek – množství v gramech za měsícČisticí pasta – množství v gramech za měsíc
Práce velmi nečistá200900
Práce nečistá100600
Práce méně čistá100300
Práce čistá100

Upřesnění množství mycích a čisticích prostředků pro jednotlivá pracoviště provede zaměstnavatel podle vyhodnocení rizik.
Společně pro všechny druhy prací minimálně dva textilní ručníky za rok.

Ilustrační foto: Ahsanization ッ on Unsplash

Související články