Redukce ztrát netěsnostmi u vodárenských distribučních sítí

Netěsnosti ve vodárenských distribučních sítích jsou nejčastějšími příčinami ztrát vody, jenž mohou dosahovat až 50% v porovnání s množstvím produkované vody vodáren. Investice vynakládané na překonání těchto problémů, směřují nejčastěji k záměrům, jenž sledují jen další zvyšování produkce vody, namísto toho, aby byly podporovány programy zajišťující redukování ztrát vody. Základním aspektem směřujícím ke změně tohoto způsobu myšlení na více ekonomický a  také ekologický je zavedení do provozní praxe takových technických aplikací , jenž vychází z principu řízené regulace tlaku, resp. průtoku. Mimořádně efektivního způsobu se dá dosáhnout využitím kombinace funkcí regulačních armatur s modulačními servopohony s PID řízením.

Ing. Josef Chrástek
Jihomoravská armaturka, spol. s r.o.

Jak snížit ztráty vlivem netěsností a jak zamezit praskání potrubí

Zatímco výrobní kapacity vody se navyšují,  struktura potrubních systémů, původně navržena pro mnohem menší množství, zůstává stejná, což má za následek nárůsty tlaků. Zejména běžně osazené armatury, jenž musí regulovat průtoky a tlaky k udržení konstantních dodávek pitné vody, nemohou plnit svoji funkci přiměřeným způsobem. Pokud tyto armatury nemohou být řízeny dostatečně pružně, dochází v potrubních systémech k velký tlakovým diferencím, což má za následek enormní ztráty vody vlivem netěsností na potrubním systému a praskání trubek přičemž  může nakonec dojít ke kolapsu celé potrubní sítě.

Při řešení těchto stavů se dobře uplatňují regulační armatury pro řízení tlaků a průtoků. Časté střídání úrovní provozních tlaků v potrubí pocházející z velkých rozdílů ve spotřebě vody během dne a noci , dále v závislosti na týdenním cyklu nebo střídání sezoních období jsou příčinami enormních ztrát vody netěsnostmi v potrubí a praskáním potrubí.

K omezení takovýchto provozních a poruchových stavů je nutné zajistit , aby tlaky v sítích byly drženy na nejnižší možné úrovni, jenž by ale zajišťovaly udržení  dodávek vody dle aktuálních požadavků.

V následujících tří popsaných způsobech systému zapojení  regulační techniky je uvedeno, jak je možné dosáhnout rychle a efektivně pokroku v této oblasti , pomocí řízené regulace tlaku.

Skoková regulace tlaku v čase

Velmi efektivní redukce ztrát a výskytu poruchových stavů potrubí je možné dosáhnout vyřešením regulace tlaku jako mimořádně ekonomické a rychlé opatření.
Plunžrový ventil namontovaný přímo do přívodního potrubí může regulovat tlak v těch časových periodách, t.j. především v nočních hodinách, kdy nároky na spotřebu jsou velmi malé a tedy tlaky v potrubí narůstají do maxima.
Díky tomuto hydraulickému efektu je pak pravděpodobnost poruch potrubí a objem ztrát netěsnostmi v potrubí v této časové periodě velmi nízká.

Řídící jednotka pohonu integrovaná se spínacími hodinami jenž je přímo spojena s plunžrovým ventilem a tlakovým spínačem ovládá tento proces automaticky pravidelně každý den ve stanoveném čase jednoduše a spolehlivě.

Vyřešení redukce tlaku tímto jednoduchým způsobem má za následek to, že tlak na začátku sítě je seškrcen na konstantní hodnotu, zatím co tlak ve vlastní síti kolísá během této periody.

Redukce tlaku modulací průtoku

Ještě více ztrátových množství vody může byt ušetřeno a poškozených potrubí ochráněno, pokud se podaří dosáhnout toho, že tlak v potrubí pružně kopíruje křivku spotřeby vody, během celého denního cyklu, resp.týdně nebo i dle ročních sezón. Průtokoměr v přívodním potrubí rozeznává aktuální spotřebu v sítí. Tyto hodnoty se zasílají do počítače, který vyhodnocuje provozní křivku která je pro daný potrubní systém ukládána do paměti. Křivky spotřeby pak udávají , jaké minimální úrovně tlaku jsou nezbytné pro udržení příslušného požadovaného průtokového množství. Software bude nyní řídit tlak pomocí plunžrového ventilu a tlakového snímače v průběhu celého dne.
Zatímco skoková regulace tlaku, popsána v bodě 1, udržuje konstantní hodnotu tlaku během fixně definované denní časové periody, bude pak tato metoda redukce tlaku pomocí modulace průtoku řídit tlak podle požadovaných průtokových množství během celých 24 hodin.
Úspora vodních ztrát a redukce poruchovosti potrubí bude pak odpovídajícím způsobem vyšší.

Redukce tlaku modulací tlaku

Při redukce tlaku modulací průtoku , viz předchozí odstavec, zůstává tlak v hlavním přívodu stabilní, zatímco ve vlastní síti dochází k mírným pulsacím, podle aktuálních průtokových množství vlivem nárazových spotřeb.
S následujícím systémem regulace je možné udržovat tlak na ještě poněkud nižší úrovni.

Při systému redukce tlaku tlakovou modulací je tlak měřen přímo v síti na kritických místech přičemž signalizace je vedena bezdrátově do tlakové regulační stanice. Tento systém, sestávající z plunžrového ventilu a softwarové komunikace ovládá tlak přímo v síti, bez jakékoliv oscilační hysterese potrubního systému. Úspora vody a poruchy na potrubním systému, mohou být tak redukované na absolutní minimum. Tento systém řízené redukce tlaku je možné považovat za nejdokonalejší a nejúspornější. Praktické zkušenosti ukazují na téměř nulové ztráty vlivem stabilizace tlaku.

Podobná situace se týká výskytu poruchových stavů na potrubí. Zde je nutné si uvědomit, že velkou roli sehrává také technický stav, materiál potrubí a funkčnost katodické ochrany.

Plunžrový ventil – srdce regulační stanice

Plunžrové ventily jsou základními prvky řídících regulačních stanic, přesně regulují tlaky v potrubních systémech a garantují konstantní dodávky vody kdykoliv a za jakýchkoliv podmínek při dokonalé součinnosti obojích provozních veličin – průtoku a tlaku. Plunžrové ventily v kombinaci s modulačními pohony programově ovládanými PID řídícími jednotkami na základě sběru provozních dat tvoří regulační stanice pro efektivní provoz a ochranu vodárenských potrubních systémů.

Související články