4. dotační výzva SFŽP: 2,5 miliardy na výstavbu vodárenské infrastruktury

Ministr životního prostředí uvolňuje 2,5 miliardy korun z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Prostředky poslouží obcím ke zmírnění negativních dopadů sucha, k řešení nedostatku pitné vody a zlepšení kvality podzemních i povrchových vod. Žádosti je možné podávat od 1. listopadu 2019

Na co můžete dotaci získat

 • Výstavba kanalizace
 • Výstavby, modernizace a intenzifikace ČOV (s kapacitou nad 50 EO vč. decentralizovaných řešení kromě domovních čistíren)
 • Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody
 • Výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody
 • Výstavba úpraven vody
 • Posílení akumulace pitné vody

Kdo může žádat

 • Obce a města
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace
 • Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty
 • Zájmová sdružení právnických osob ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Obchodní společnosti, příspěvkové organizace, zájmová sdružení musí být zároveň vlastníkem kanalizace nebo vodovodu.

Výše příspěvku

 • Až 63,75 % z celkových způsobilých výdajů
 • Pro samostatně podané projekty zaměřené na zlepšení dodávek pitné vody je max. výše podpory 50 mil. Kč na jeden projekt

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. 11. 2019
Ukončení příjmu žádostí: 31. 1. 2020
Termín realizace projektů: 31. 12. 2024

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

 • Ing. Markéta Kaislerová, vedoucí Oddělení II Odboru ochrany vod, tel.: + 420 267 994 384, e-mail: marketa.kaislerova@sfzp.cz
 • Ing. Daniela Floriánková, vedoucí Oddělení I Odboru ochrany vod, tel.: + 420 267 994 531, e-mail: daniela.floriankova@sfzp.cz
 • Ing. Ivana Vráblíková, ředitelka Odboru ochrany vod, tel.: + 420 267 994 345, e-mail: ivana.vrablikova@sfzp.cz

Jak podat žádost

Elektronicky pomocí Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR (AIS SFŽP). Systém bude zpřístupněn v den zahájení příjmu žádostí. Tištěné přílohy musí být podány nejpozději do 3 pracovních dnů od elektronického podání žádosti.

Dokumenty ke stažení

Související články