Novinky v technické normalizaci – leden 2024

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN EN 16056 (75 5471) kat. č. 518465 Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě – Metoda pro hodnocení pasivního vlivu korozivzdorných ocelí a dalších slitin; Vydání: Leden 2024 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16056 (75 5471) Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě – Metoda pro posuzování pasivního vlivu korozivzdorných ocelí; Vyhlášena: Říjen 2023

ČSN EN 12255-11 (75 6403) kat. č. 518464 Čistírny odpadních vod – Část 11: Obecné návrhové údaje; Vydání: Leden 2024 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12255-11 (75 6403) Čistírny odpadních vod – Část 11: Obecné návrhové údaje; Vyhlášena: Srpen 2023

ČSN 75 7300 kat. č. 518459 Kvalita vod – Chemický a fyzikální rozbor – Obecná ustanovení a pokyny; Vydání: Leden 2024 Jejím vydáním se zrušuje ČSN 75 7300 Jakost vod – Chemický a fyzikální rozbor – Všeobecná ustanovení a pokyny; Vydání: Květen 2007

ČSN 75 7346 kat. č. 518491 Kvalita vod – Stanovení rozpuštěných látek; Vydání: Leden 2024 Jejím vydáním se zrušuje ČSN 75 7346 Jakost vod – Stanovení rozpuštěných látek; Vydání: Červen 2002

ČSN 75 7350 kat. č. 518492 Kvalita vod – Stanovení ztráty žíháním nerozpuštěných látek; Vydání: Leden 2024 Jejím vydáním se zrušuje ČSN 75 7350 Jakost vod – Stanovení ztráty žíháním nerozpuštěných látek; Vydání: Duben 2008

ČSN 75 7623 kat. č. 518521 Kvalita vod – Stanovení radia 226 emanometricky bez koncentrování; Vydání: Leden 2024 Jejím vydáním se zrušuje ČSN 75 7623 Jakost vod – Stanovení radia 226 emanometricky bez koncentrování; Vydání: Březen 2009

Opravy ČSN

ČSN P CEN/TS 16023 (83 8017) kat. č. 518622 Charakterizace odpadů – Stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti; Vydání: Květen 2014 Oprava 1; Vydání: Leden 2024 (Oprava je vydána tiskem)

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 13164-4 (75 7618) kat. č. 518195 Kvalita vod – Radon-222 – Část 4: Dvoufázová kapalinová scintilační metoda; EN ISO 13164-4:2023; ISO 13164-4:2023; Platí od 2024-02-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 13164-4 (75 7618) Kvalita vod – Radon-222 – Část 4: Dvoufázová kapalinová scintilační metoda; Vyhlášena: Srpen 2020

Související články