Primus Line – technologie pro rekonstrukci tlakových potrubí

S obnovou a sanacemi stárnoucí vodárenské infrastruktury se potýkají provozovatelé potrubních sítí po celém světe. Vzhledem k jejich umístění a průběhu trasy nelze tato potrubí v případě závad často sanovat běžnými metodami, přičemž limitujícím faktorem jsou především ohyby, požadovaná délka instalace a u nadzemních vedení – délková teplotní roztažnost.

Systém Primus Line® založený na kevlarem vyztužené vysokotlaké vložce s vnitřní vrstvou na bázi PE umožnuje obnovu potrubí přes ohyby standardně až do 45° (v některých případech i více) a to v délkách až 2500m na jeden zátah. Tkaná konstrukce vložky a volné mezikruží umožňuje dilataci celého systému a lze tak bezpečně sanovat nadzemní potrubí podléhající teplotním změnám. Systém je dostupný v dimenzích od DN 150 do DN 500 a v rozsahu maximálních provozních tlaků od 12 až do 82 barů v závislosti na dimenzi a stupni vyztužení vložky. Provozní tlaky jsou po sanaci plně přenášeny vložkou, přičemž stávající potrubí funguje nadále jen jako chránička. Vložka se nesvařuje, nelepí, nevytvrzuje ani nepropařuje. Své finální pevnostní charakteristiky má vložka dány z výroby. Instalace je tedy efektivní a bezpečná. Flexibilní konstrukce vložky s možností instalací přes ohyby společně s dlouhými instalačními délkami předurčuje systém zejména pro sanace:

 • Shybek (pod vodními toky i liniovými stavbami)
 • Přivaděčů a výtlaků (i kanalizačních)
 • Potrubí na mostních konstrukcích, potrubní mosty a nadzemní vedeních s dilatací
 • Potrubí v seizmicky aktivních oblastech a poddolovaných území
 • Potrubí umístěných v kolektorech a štolách
 • Potrubí v průmyslových areálech
Obr. 1 – Vložka Primus Line s osazeným přírubovým konektorem
Tabulka 1 – Portfolio produktů Primus Line

Sytém Primus Line byl vyvíjen v Německu od roku 1996 jako flexibilní sanační systém pro sanace plynovodů, přičemž první oficiální instalace proběhla v roce 2003 na středotlakém plynovodu DN 300 v délce 1030 m. Od plynovodů se systém modifikoval pro sanace potrubí transportující ropu a ropné uhlovodíky, přičemž oba produkty využívají vnitřní vrstvu na bázi TPU. Poslední modifikací byla aplikace vnitřní vrstvy na bázi PE, která zpřístupnila systém pro zákazníky z vodárenského sektoru. Produktová paleta momentálně nabízí 4 typy základní typy produktů pro vodu, plyn ropné látky a bypassy. Tyto produkty jsou dostupné s různou výztuží pro různé tlakové třídy s maximální provozním tlakem až 82 barů u DN 150 a 32 barů u DN 400. DN 500 je dostupné s jednovrstvou kevlarovou výztuží a nabízí maximální provozní tlak 16 barů.

Obr. 2 – Schéma instalace Primus Line – vložka se dodává v návinu a standartně se instaluje přes ohyby do 45° při posouzení projektu technickým oddělením lze sanovat ohyby až do 90°

Primus Line tedy není žádnou novinkou, ale dvěma desetiletími prověřený systém s instalacemi po celém světě (aktuálně v 56 zemích světa). V České Republice a na Slovensku proběhlo v posledních letech několik zajímavých aplikací. Z těch technicky nejzajímavějších mohu zmínit následující:

 • Sanace vysokotlakého plynovodu v Adamově pro GasNet s.r.o. (2018)
  1581 m (sanováno ve 3 úsecích 602, 608 a 371 m) ocelového potrubí DN 250 o provozním tlaku 25 bar bylo sanováno vložkou Primus Line DN 150 PN 35
 • Sanace vodovodní shybky se změnou dimenze DN 400/500 pod řekou Bečvou v Přerově (2019)
  délka sanace 87, 1 úsek s ohyby 2 x 30° a 2 x 20°C
 • Sanace nadzemního potrubí transportující fenol-čpavkové odpadní vody (2022)
  Ocelové potrubí DN 200 o délce 292 m sanováno v 1 záběru přes ohyby 2 x 20°C 2 x 15° a 1 x 90°
 • Sanace vodovodní shybky pod Váhem v Trenčíně (2022)
  Ocelové potrubí DN 600 o délce 102 m sanováno v 1 záběru přes ohyby 2 x 45°, 1 x 20° a 1 x 5° vložkou Primus Line DN 500 W
Obr. 3 – sanace shybky DN 600 pod Váhem v Trenčíně

Tyto projekty by byly jinými bezvýkopovými sanačními technologiemi neřešitelné nebo řešitelné jen obtížně. To neušlo zájmu odborných firem a vodárenských společností. Na tuto poptávku zareagovala společnost Rädlinger Primus Line posílením obchodního týmu o regionálního zástupce a rozšířením partnerské sítě realizačních firem. V letošním roce se již podařilo zrealizovat dalších několik zajímavých projektů a další jsou připraveny k realizaci do konce roku. Patrně nejzajímavější z dosud zrealizovaných letošních projektů – sanace vodovodní shybky pod řekou Oslavou ve Velkém Meziříči jsme zrealizovali společně s naším realizačním partnerem – specializovanou firmou Trasko BVT s.r.o. . V rámci tohoto projektu jsme využili většinu výhod a předností systému Primus Line.  

Sanace shybky pod Oslavou ve Velkém Meziříčí

Shybka pod Oslavou je součástí vodárenské infrastruktury města Velké Meziříčí, kterou provozuje Vodárenská akciová společnost divize Žďár nad Sázavou. Shybka je zhotovena z potrubí z šedé litiny o dimenzi DN 200 s redukcí na DN 150 po trase. Situována napříč korytem mezi ulicí Novosady na pravém břehu a ulicí Moraňská na břehu levém. Břehy řeky tvoří nábřežní zdi, na které v těsné blízkosti shybky navazuje na pravém břehu rodinný dům a na levém výrobní hala. Shybka podchází nábřežní zdi a řeku s vertikálními ohyby na trase 2 x 45° a 2 x 30° a jedním horizontálním ohybem 45° v celkové délce ca. 49m. Maximální provozní tlak shybky je 8 bar. Z důvodu významného úniku vody v korytě řeky byla shybka ca. před 5 lety odstavena a provozovatel ve spolupráci s vlastníkem prověřovali možné řešení opravy. V té době ještě bez povědomí o systému Primus Line. Zvažované řešení byly následujíc:

 • Pokládka nové shybky bezvýkopově horizontální vrtáním
 • Pokládka nové shybky výkopem v korytě řeky
 • Zavěšení vodovodu na nedaleký most
 • Bezvýkopová oprava
Obr. 4 – situace na pravím břehu řeky Oslavy

Navrhované řešení narážely na technické limity těchto metod. Řízené vrtání by bylo téměř nerealizovatelné pro tvrdé podloží – granodiorit, a především malý rádius případného vrtu. Bezvýkopová oprava např. lepeným rukávcem nebyla možná z důvodu změny dimenze, ostatní sanační technologie nebyly použitelné z důvodu ohybů na trase. Pokládka výkopem v řečišti by byla v kombinaci s nutností překonat relativně vysoké nábřežní stěny náročná a velmi drahá. Technicky nejjednodušší se jevilo zavěšení vodovodu na nedaleký most společně s drobnou změnou trasy. Toto řešení bylo rovněž finančně nákladné a s nutností majetkoprávního projednání.

Nakonec se jako vhodné  řešení (technicky i finančně) nabízelo použití systému Primus Line, se kterým se zástupci Vodárenské akciové společnosti setkali v loňském roce na výstavě IFAT v Mnichově. Díky schopnosti vložky překonávat ohyby a přenášet provozní tlak samostatně bez opory stávajícího potrubí, což je stěžejní pro sanaci potrubí se změnou dimenze, se investor pro tento systém rozhodl. Vítaným bonusem bylo rovněž možnost provedení sanace přes stávající armaturní komoru umístěnou v chodníku na pravém břehu řeky bez nutnosti kopání nebo omezení dopravy na rušné ulici Novosady.

Obr. 5 a 6 – Instalace vložky přes stávající armaturní komoru – 100% No DIG

Pro realizaci stavby si investor vybral firmu Trasko BVT s.r.o. která je jednou z autorizovaných partnerů společnosti Rädlinger Primus Line v České Republice. Sanace proběhla v květnu a sanační práce byly hotovy za 4 dny včetně čištění potrubí před sanací vložky od inkrustů. Čištění prováděla firma HDR Servis s.r.o. vysokotlakým vodním paprskem, která se na tyto činnosti specializuje. Čištění proběhlo během jednoho dne. Tlakem 1300 barů při průtoku vody 200 l/min byly odstraněny veškeré inkrusty, přičemž výsledek čištění byl zdokumentován kamerovou prohlídkou. Následující den proběhla instalace vložky zatažením vložky přes stávající armaturní komoru. Následně byly osazeny injektovatelné přírubové konektory ukončující vložku přírubou. Po vytvrzení epoxidové pryskyřice byla 4. den po zahájení prací provedena tlaková zkouška a sanovaná shybka byla předána investorovi, který provedl a uvedl shybku po 5 letech zpátky do provozu.

Obr. 7 a 8 – situace na levém břehu řeky Oslavy při vtahování; Přírubový konektor po montáži

Realizací tohoto projektu systémem Primus Line se podařilo shybku obnovit s očekávanou životností 50 let, a to  s minimálním omezením pro dopravu a obyvatele, a bez zásahu do řečiště a soukromých pozemků, ale hlavně za zlomek ceny v porovnání s ostatními technologiemi. Stavba byla realizována za pouhé 4 dny. Investor byl s průběhem prací a výsledkem sanace velice spokojen. Zároveň si na této stavbě vyzkoušel novou technologii, která bude mít využití v rámci obdobných projektů. Děkuji Vodárenské akciové společnosti, divize Žďár nad Sázavou a realizační společnosti Trasko BVT za perfektní spolupráci a těším se na další společné projekty s využitím systému Primus Line.

Zveme Vás na školení s praktickou ukázkou instalace

PRIMUS LINE – technologie pro bezvýkopovou obnovu tlakových potrubí

Řešíte jak opravit stávající tlakové potrubí:

– přes ohyby až do 45°, případně více ohybů?

– v délkách do 1 000m a více v jednom úseku?

– přes malé montážní jámy?

– zvýšit provozní tlak nezávisle na stávajícím potrubí?

– minimalizovat dobu odstávky?

– omezit vliv stavby na dopravu a obyvatele?

– potrubí vedené na mostních konstrukcích?

– potrubí v kolektorech

– shybky

Potom přijďte na školení:

 • 17. 4. 2024: Vyškov – Hotel  Allvet
 • 23. 4. 2024: Cheb – Svoboda Cheb
 • 24. 4.2024: Dobřichovice – Hotel Panská Zahrada

Svoji účast potvrďte na:

Ing. Dana Luptáková
M  +420 775 738 234
E   d.luptakova@trasko.cz

Související články