Novela zákona o ochraně veřejného zdraví

Hlavní principy navrhované právní úpravy související s transpozicí nařízení o úředních kontrolách a o označování potravin jsou následující:

 • ukládá se oznamovací povinnost týkající se zahájení, změny nebo ukončení činnosti výrobcům, distributorům a dovozcům materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami,
 • umožňuje se pro účely státního zdravotního dozoru, který se uskutečňuje např. přes internet, orgánům ochrany veřejného zdraví provést odběr vzorků prostřednictvím koupě bez jejich předchozí identifikace,
 • ustanovuje se Ministerstvo zdravotnictví koordinátorem spolupráce a provádění činností v oblasti materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami,
 • opravňuje se Ministerstvo zdravotnictví jmenovat zdravotní ústav úřední laboratoří pro účely státního zdravotního dozoru a dále národní referenční laboratoř v oblasti ochrany veřejného zdraví pro účely státního zdravotního dozoru nebo pro účely předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění k zajištění systému epidemiologické bdělosti,
 • upravuje se definice stravovací služby.

Nad rámec implementace byla v zákoně o ochraně veřejného zdraví, v zákoně o specifických zdravotních službách a kontrolním řádu identifikována ustanovení týkající se státního zdravotního dozoru v oblasti ochrany veřejného zdraví, jejichž aplikace v praxi byla zhodnocena jako problematická. Podněty na úpravu jednotlivých ustanovení vzešly od krajských hygienických stanic, Státního zdravotního ústavu, Zdravotních ústavů a odborných lékařských společností.

Konkrétně se jedná o následující oblasti:

 • zjednodušení legislativních požadavků na prodejce použitého zboží, a to zejména kojeneckého a dětského oblečení a obuvi pro děti 3 let,
 • u přírodních koupališť se rozšiřuje požadavek na jakost vody o „biologické“ ukazatele, u kterých praxe ukázala jejich vliv na zdraví např. vznik cerkáriové dermatitidy,
 • provozování solárií se zařazuje mezi činnosti epidemiologicky závažné, neboť i zde hrozí poškození zdraví zákazníků v případě neuplatňování zásad provozní hygieny zaměstnanci,
 • při řízeních podle stavebního zákona dochází ke zmírnění požadavku vůči stavebníkům, jakým způsobem se prokazuje vliv hluku v dotčeném území, a upřesňuje se ochrana staveb dopravní infrastruktury před dodatečnými požadavky na protihluková opatření ve vazbě na územně plánovací dokumentaci,
 • v oblasti ochrany zdraví při práci snížení administrativní a ekonomické zátěže podnikatelským subjektům, např. možnost předložit v rámci kategorizace práce pro faktory fyziologie práce, a to pro práce nerizikové odborné hodnocení provedené autorizovanou nebo akreditovanou osobou, dále odstranění postupu vypracování a projednání textu písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zajišťující zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi. Současně jsou navrhovány změny navazující na probíhající legislativní úpravy pro oblast ochrany zdraví zaměstnanců, a to zejména při práci s chemickými látkami a směsmi na národní i mezinárodní úrovni.
 • Řada navrhovaných změn je legislativně technické povahy odstraňující chyby v textu zákona, které vznikly při předchozích změnách zákona o ochraně veřejného zdraví.

Součástí navrhované právní úpravy jsou související změny následujících zákonů:

 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Navrhované datum nabytí účinnosti novely zákona je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 625/2017 dnem 14. prosince 2019.

Soubory

Platné znění

Důvodová zpráva

Materiál

Předkládací zpráva

Srovnávací tabulka

Rozdílová tabulka

Formulář pro připomínky

Související články