Novinky v technické normalizaci – červen 2022

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány,
změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN EN IEC 60974-8 ed. 3
(05 2205)
kat.č. 514881
Zařízení pro obloukové svařování – Část 8: Plynová zařízení pro svařování
a plazmové řezání; (idt IEC 60974-8:2021); Vydání: Červen 2022
S účinností od 2024-09-15 se zrušuje
ČSN EN 60974-8 ed. 2 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování – Část 8: Plynová zařízení pro svařování a plazmové
řezání; Vydání: Prosinec 2009

ČSN EN 13624 (66 5212)
kat.č. 515068
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška s použitím
suspenze k hodnocení fungicidní nebo levurocidní aktivity v oblasti zdravotnictví –
Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1); Vydání: Červen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13624 (66 5212) Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška s použitím
suspenze k hodnocení fungicidního nebo protikvasinkového účinku v oblasti
zdravotnictví – Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1); Vydání: Květen 2014

ČSN EN 14564 (69 9001)
kat.č. 512336
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Terminologie; Vydání: Červen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 14564 (69 9001) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Terminologie; Vyhlášena: Únor 2020

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN 13757-1 (25 8513)
kat.č. 514370
Komunikační systémy pro měřidla – Část 1: Výměna dat; EN 13757-1:2021;
Platí od 2022-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13757-1 (25 8513) Komunikační systémy pro měřidla – Část 1: Výměna dat; Vyhlášena: Srpen 2015

ČSN EN ISO 748 (25 9310)
kat.č. 514371
Hydrometrie – Měření průtoku kapalin v otevřených korytech – Metody
rychlostního pole s použitím bodových měření; EN ISO 748:2021; ISO 748:2021;
Platí od 2022-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 748 (25 9310) Hydrometrie – Měření průtoku kapalin v otevřených korytech použitím vodoměrných
vrtulí nebo plováků; Vydání: Červen 2008

ČSN EN ISO 20675 (38 6500)
kat.č. 514426
Bioplyn – Výroba, úprava, čištění a využití bioplynu – Termíny, definice
a klasifikační schéma; EN ISO 20675:2021; ISO 20675:2018; Platí od 2022-07-01

ČSN EN ISO 22580 (38 6501)
kat.č. 514425
Fléry pro spalování bioplynu; EN ISO 22580:2021; ISO 22580:2020;
Platí od 2022-07-0

ČSN P CEN/TS 13598-3
(64 6432)
kat.č. 514446
Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě –
Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) –
Část 3: Posuzování shody; CEN/TS 13598-3:2021; Platí od 2022-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN P CEN/TS 13598-3
(64 6432)
Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě –
Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) – Část 3:
Návod pro posuzování shody pro šachty a příslušenství; Vyhlášena: Květen 2017

ČSN EN 13433 (75 5427)
kat.č. 514479
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Mechanický
přímočinný přerušovač průtoku – Skupina G, Druh A; EN 13433:2021;
Platí od 2022-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13433 (75 5427) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Mechanický
přímočinný přerušovač průtoku – Skupina G, Druh A; Vydání: Září 2006

ČSN EN 13434 (75 5428)
kat.č. 514478
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Mechanický
přerušovač průtoku ovládaný hydraulicky – Skupina G, Druh B; EN 13434:2021;
Platí od 2022-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13434 (75 5428) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Mechanický
přerušovač průtoku ovládaný hydraulicky – Skupina G, Druh B; Vydání: Říjen 2006

ČSN EN 12873-2 (75 7333)
kat.č. 514476
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě – Vliv migrace – Část 2:
Zkušební metoda pro materiály aplikované na místě, nekovové a bez obsahu
cementu; EN 12873-2:2021; Platí od 2022-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12873-2 (75 7333) Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě – Vliv migrace – Část 2: Zkušební
metoda pro materiály aplikované na místě, nekovové a bez obsahu cementu;
Vydání: Říjen 2005

ČSN EN 12873-4 (75 7333)
kat.č. 514477
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě – Vliv migrace – Část 4:
Zkušební metoda pro membránové systémy úpravy vody; EN 12873-4:2021;
Platí od 2022-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12873-4 (75 7333) Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě – Vliv migrace – Část 4: Zkušební
metoda pro membránové systémy úpravy vody; Vydání: Září 2006

Související články