Novinky v technické normalizaci – prosinec 2023

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN EN ISO 5167-2 (25 7710) kat. č. 518261
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 2: Clony; (idt ISO 5167-2:2022); Vydání: Prosinec 2023 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 5167-2 (25 7710) Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 2: Clony; Vyhlášena: Leden 2023

ČSN EN ISO 772 (25 9300) kat. č. 518415
Hydrometrie – Slovník a značky; (idt ISO 772:2022); Vydání: Prosinec 2023
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 772 (25 9300) Hydrometrická měření – Terminologie; Vyhlášena: Únor 2023

ČSN EN 12255-10 (75 6403) kat. č. 518281
Čistírny odpadních vod – Část 10: Zásady bezpečnosti; Vydání: Prosinec 2023
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12255-10 (75 6403) Čistírny odpadních vod – Část 10: Zásady bezpečnosti; Vyhlášena: Září 2023

ČSN EN ISO 5667-1 (75 7051) kat. č. 518299
Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 1: Návod pro návrh programu vzorkování a pro způsoby odběru vzorků; (idt ISO 5667-1:2023); Vydání: Prosinec 2023
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 5667-1 (75 7051) Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 1: Návod pro návrh programu vzorkování a pro způsoby odběru vzorků; Vydání: Únor 2023

ČSN EN ISO 7704 (75 7812) kat. č. 518151
Kvalita vod – Požadavky na zkoušení výkonnosti membránových filtrů používaných pro přímé stanovení počtu mikroorganismů kultivačními metodami; (idt ISO 7704:2023); Vydání: Prosinec 2023
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 7704 (75 7812) Kvalita vod – Požadavky na zkoušení výkonnosti membránových filtrů používaných pro přímé stanovení počtu mikroorganismů kultivačními metodami; Vyhlášena: Srpen 2023

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 13920 (05 0205) kat. č. 518065
Svařování – Obecné tolerance svařovaných konstrukcí – Délkové a úhlové rozměry – Tvar a poloha+); EN ISO 13920:2023; ISO 13920:2023; Platí od 2024-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 13920 (05 0205) Svařování – Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí – Délkové a úhlové rozměry – Tvar a poloha; Vydání: Leden 2003

Související články