Novinky v technické normalizaci – říjen 2021

Určené normy

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje podle § 4a odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, určené normy vztahující se k jednotlivým nařízením vlády

ČSN EN ISO 11296-7
64 6420
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených
v zemi – Část 7: Vyvložkování spirálově vinutými trubkami

Vydané ČSN

ČSN ISO 10013 (01 0331)
kat.č. 513425
Systémy managementu kvality – Návod k dokumentovaným informacím;
Vydání: Říjen 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO/TR 10013 (01 0331) Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti; Vydání: Září 2002

ČSN ISO 21500 (01 0345)
kat.č. 513397
Management projektů, programů a portfolií – Kontext a koncepce;
Vydání: Říjen 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 21500 (01 0345) Návod k managementu projektu; Vydání: Květen 2013

ČSN ISO 37301 (01 0394)
kat.č. 513358
Systémy managementu shody – Požadavky s návodem pro použití*);
Vydání: Říjen 2021

ČSN ISO 14009 (01 0909)
kat.č. 513251
Systémy environmentálního managementu – Směrnice pro začlenění
materiálového oběhu do návrhu a vývoje*); Vydání: Říjen 2021

ČSN EN ISO 14091 (01 0991)
kat.č. 513396
Adaptace na změny klimatu – Směrnice pro zranitelnost, dopady a posuzování
rizik; (idt ISO 14091:2021); Vydání: Říjen 2021

ČSN EN ISO 10225 (05 2115)
kat.č. 513363
Zařízení pro plamenové svařování – Označení zařízení používaných pro
plamenové svařování, řezání a příbuzné procesy; (idt ISO 10225:2013);
Vydání: Říjen 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 10225 (05 2115) Zařízení pro plamenové svařování – Označení zařízení používaných pro plamenové
svařování, řezání a příbuzné procesy; Vyhlášena: Září 2021

ČSN EN 10217-1 (42 1043)
kat.č. 511648
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky –
Část 1: Elektricky svařované a pod tavidlem obloukově svařované trubky
z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě;
Vydání: Říjen 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 10217-1 (42 1043) Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 1:
Elektricky svařované a pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných
ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě; Vyhlášena: Říjen 2019

ČSN EN 10217-2 (42 1043)
kat.č. 511673
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky –
Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se
zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách; Vydání: Říjen 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 10217-2 (42 1043) Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 2:
Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými
vlastnostmi při zvýšených teplotách; Vyhlášena: Říjen 2019

ČSN EN 10217-3 (42 1043)
kat.č. 511861
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky –
Část 3: Elektricky svařované a obloukově svařované trubky pod tavidlem
z jemnozrnné legované oceli a s předepsanými vlastnostmi při pokojové teplotě,
zvýšených a nízkých teplotách; Vydání: Říjen 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 10217-3 (42 1043) Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 3:
Elektricky svařované a obloukově svařované trubky pod tavidlem z jemnozrnné
legované oceli a s předepsanými vlastnostmi při pokojové teplotě, zvýšených
a nízkých teplotách; Vyhlášena: Říjen 2019

ČSN EN 10217-4 (42 1043)
kat.č. 511828
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky –
Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými
vlastnostmi při nízkých teplotách; Vydání: Říjen 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 10217-4 (42 1043) Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 4:
Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při
nízkých teplotách; Vyhlášena: Říjen 2019

ČSN EN 10217-5 (42 1043)
kat.č. 511829
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky –
Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných
ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách; Vydání: Říjen 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 10217-5 (42 1043) Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 5:
Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se
stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách; Vyhlášena: Říjen 2019

ČSN EN 10217-6 (42 1043)
kat.č. 511830
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky –
Část 6: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se
zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách; Vydání: Říjen 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 10217-6 (42 1043) Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 6:
Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými
vlastnostmi při nízkých teplotách; Vyhlášena: Říjen 2019

ČSN EN 206+A2 (73 2403)
kat.č. 513231
Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda; Vydání: Říjen 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 206+A2 (73 2403) Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda; Vyhlášena: Červenec 2021

Změny ČSN

ČSN EN 1993-1-4 (73 1401)
kat.č. 512910
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-4: Obecná pravidla –
Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli; Vydání: Leden 2008
Změna A2; Vydání: Říjen 2021

Evropské normy schválené

ČSN EN 1515-4 (13 1501)
kat.č. 512778
Příruby a přírubové spoje – Šrouby a matice – Část 4: Výběr šroubů pro zařízení
podléhající směrnici pro tlaková zařízení 2014/68/EU; EN 1515-4:2021;
Platí od 2021-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1515-4 (13 1501) Příruby a přírubové spoje – Šrouby a matice – Část 4: Výběr šroubů a matic pro
zařízení podléhající směrnici pro tlaková zařízení 97/23/ES; Vydání: Červenec 2010

ČSN EN ISO 11298-4 (64 6422)
kat.č. 512736
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi – Část 4:
Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě+); EN ISO 11298-4:2021;
ISO 11298-4:2021; Platí od 2021-11-01

Související články