Novinky v technické normalizaci – září 2022

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN EN IEC 61587-1 ed. 5
(18 8003)
kat.č. 514759
Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení – Zkoušky pro
soubory IEC 60917 a IEC 60297 – Část 1: Environmentální požadavky, struktura
zkoušek a bezpečnostní hlediska*); (idt IEC 61587-1:2022); Vydání: Září 2022
S účinností od 2025-02-11 se zrušuje
ČSN EN 61587-1 ed. 4 (18 8003) Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení – Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 –
Část 1: Environmentální požadavky, struktura zkoušek a bezpečnostní hlediska pro
skříně, stojany, kostry a nosné konstrukce pro vnitřní podmínky; Vydání: Září 2017

ČSN EN 15512+A1 (26 9636)
kat.č. 515711
Ocelové statické skladovací systémy – Přestavitelné paletové regálové systémy –
Zásady navrhování konstrukce; Vydání: Září 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 15512 (26 9636) Ocelové statické skladovací systémy – Přestavitelné paletové regálové systémy –
Zásady navrhování konstrukce; Vyhlášena: Červen 2021

ČSN EN IEC 60034-7 ed. 2
(35 0000)
kat.č. 515579
Točivé elektrické stroje – Část 7: Označování tvarů strojů a polohy svorkovnice
(IM kód); (idt IEC 60034-7:2020); Vydání: Září 2022
S účinností od 2025-02-23 se zrušuje
ČSN EN 60034-7+A1 (35 0000) Točivé elektrické stroje – Část 7: Označování tvarů strojů a polohy svorkovnice
(IM kód); Vydání: Listopad 2001

ČSN EN IEC 60034-18-32 ed. 2
(35 0000)
kat.č. 515596
Točivé elektrické stroje – Část 18-32: Funkční hodnocení izolačních systémů typu
II – Kvalifikační postupy pro elektrickou odolnost tvarovaných vinutí;
(idt IEC 60034-18-32:2022); Vydání: Září 2022
S účinností od 2025-03-01 se zrušuje
ČSN EN 60034-18-32 (35 0000) Točivé elektrické stroje – Část 18-32: Funkční hodnocení izolačních systémů –
Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí – Hodnocení podle elektrické odolnosti;
Vydání: Srpen 2011

ČSN EN 17472 (73 0905)
kat.č. 515578
Udržitelnost ve výstavbě – Posuzování udržitelnosti inženýrských staveb –
Výpočtové metody; Vydání: Září 2022

ČSN EN 12873-2 (75 7333)
kat.č. 515592
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě – Vliv migrace – Část 2:
Zkušební metoda pro materiály aplikované na místě, nekovové a bez obsahu
cementu; Vydání: Září 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12873-2 (75 7333) Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě – Vliv migrace – Část 2: Zkušební
metoda pro materiály aplikované na místě, nekovové a bez obsahu cementu;
Vyhlášena: Červen 2022

ČSN EN 12873-4 (75 7333)
kat.č. 515593
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě – Vliv migrace – Část 4:
Zkušební metoda pro membránové systémy úpravy vody; Vydání: Září 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12873-4 (75 7333) Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě – Vliv migrace – Část 4: Zkušební
metoda pro membránové systémy úpravy vody; Vyhlášena: Červen 2022

Změny ČSN

ČSN EN 60034-7+A1 (35 0000)
kat.č. 515580
Točivé elektrické stroje – Část 7: Označování tvarů strojů a polohy svorkovnice
(IM kód); Vydání: Listopad 2001
Změna Z1; Vydání: Září 2022

ČSN EN 60034-18-32 (35 0000)
kat.č. 515597
Točivé elektrické stroje – Část 18-32: Funkční hodnocení izolačních systémů –
Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí – Hodnocení podle elektrické odolnosti;
Vydání: Srpen 2011
Změna Z1; Vydání: Září 2022

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 10209 (01 3101)
kat.č. 514919
Technická dokumentace – Slovník – Termíny vztahující se k technickým výkresům,
definici produktu a souvisící dokumentaci; EN ISO 10209:2022; ISO 10209:2022;
Platí od 2022-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 10209 (01 3101) Technická dokumentace – Slovník – Termíny vztahující se k technickým výkresům,
definici produktu a souvisící dokumentaci; Vydání: Březen 2015

ČSN EN ISO 9712 (01 5004)
kat.č. 514918
Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT+);
EN ISO 9712:2022; ISO 9712:2021; Platí od 2022-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 9712 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT;
Vydání: Únor 2013

ČSN EN ISO 10270 (03 8272)
kat.č. 514920
Koroze kovů a slitin – Zkouška slitin zirkonu používaných v jaderných reaktorech
vodnými roztoky; EN ISO 10270:2022; ISO 10270:2022; Platí od 2022-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 10270 (03 8272) Koroze kovů a slitin – Zkouška slitin zirkonu používaných v jaderných reaktorech
vodnými roztoky; Vyhlášena: Únor 2009

ČSN EN ISO 17639 (05 1128)
kat.č. 514921
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Makroskopická
a mikroskopická kontrola svarů+); EN ISO 17639:2022; ISO 17639:2022;
Platí od 2022-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 17639 (05 1128) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Makroskopická a mikroskopická
kontrola svarů; Vydání: Březen 2014

ČSN EN 558 (13 3031)
kat.č. 514928
Průmyslové armatury – Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití
v potrubních systémech spojovaných přírubami – Armatury označované PN
a Class; EN 558:2022; Platí od 2022-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 558 (13 3031) Průmyslové armatury – Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití
v potrubních systémech spojovaných přírubami – Armatury označované PN a Class;
Vyhlášena: Srpen 2017

ČSN EN 16933-1 (75 6109)
kat.č. 515003
Odvodňovací systémy vně budov – Navrhování – Část 1: Fyzický návrh;
EN 16933-1:2022; Platí od 2022-10-01

ČSN EN ISO 5667-1 (75 7051)
kat.č. 515004
Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků
a pro způsoby odběru vzorků; EN ISO 5667-1:2022; ISO 5667-1:2020;
Platí od 2022-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 5667-1 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků – Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro
způsoby odběru vzorků; Vydání: Srpen 2007

ČSN EN ISO 13163 (75 7639)
kat.č. 515002
Kvalita vod – Olovo 210 – Kapalinová scintilační měřicí metoda;
EN ISO 13163:2022; ISO 13163:2021; Platí od 2022-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 13163 (75 7639) Kvalita vod – Olovo 210 – Kapalinová scintilační měřicí metoda;
Vyhlášena: Prosinec 2019

ČSN EN ISO 20345 ed. 2
(83 2501)
kat.č. 515012
Osobní ochranné prostředky – Bezpečnostní obuv+); EN ISO 20345:2022;
ISO 20345:2021; Platí od 2022-10-01
S účinností od 2023-03-31 se zrušuje
ČSN EN ISO 20345 (83 2501) Osobní ochranné prostředky – Bezpečnostní obuv; Vydání: Srpen 2012

ČSN EN ISO 20346 ed. 2
(83 2502)
kat.č. 515014
Osobní ochranné prostředky – Ochranná obuv+); EN ISO 20346:2022;
ISO 20346:2021; Platí od 2022-10-01
S účinností od 2023-03-31 se zrušuje
ČSN EN ISO 20346 (83 2502) Osobní ochranné prostředky – Ochranná obuv; Vydání: Prosinec 2014

ČSN EN ISO 20347 ed. 2
(83 2503)
kat.č. 515010
Osobní ochranné prostředky – Pracovní obuv+); EN ISO 20347:2022;
ISO 20347:2021; Platí od 2022-10-01
S účinností od 2023-03-31 se zrušuje
ČSN EN ISO 20347 (83 2503) Osobní ochranné prostředky – Pracovní obuv; Vydání: Září 2012

ČSN P CEN ISO/TS 9241-126
(83 3579)
kat.č. 515016
Ergonomie interakce člověk-systém – Část 126: Návod na prezentaci sluchových
informací; CEN ISO/TS 9241-126:2022; ISO/TS 9241-126:2019; Platí od 2022-10-01

ČSN EN 17503 (83 8029)
kat.č. 515009
Půdy, kaly, upravený bioodpad a odpady – Stanovení polycyklických
aromatických uhlovodíků (PAH) plynovou chromatografií (GC) a vysokoúčinnou
kapalinovou chromatografií (HPLC); EN 17503:2022; Platí od 2022-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 15527 (83 8029) Charakterizace odpadů – Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH)
v odpadech plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem (GC/MS);
Vydání: Leden 2009
ČSN EN 16181 (83 8155) Půdy, upravený bioodpad a kaly – Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků
(PAH) plynovou chromatografií (GC) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií
(HPLC); Vydání: Listopad 2018

Související články