Zastupitelstvo města Jihlavy schválilo nového provozovatele vodárenské infrastruktury v Jihlavě

V pondělí 21. září zastupitelé Jihlavy potvrdili, že veškerou vodárenskou infrastrukturu města bude provozovat pouze městská společnost Služby města Jihlavy, respektive její nově zřízená divize VI. Město tento radikální krok zdůvodnilo potřebou plné kontroly nad cenou za vodné a stočné. Společnost převezme od 1.12.2020 část majetku, který provozovala společnost Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. a od 5.1.2021 majetek, doposud provozovaný Vodárenskou akciovou společností a.s.

Vodárenská akciová společnost předložila zastupitelům Jihlavy návrh pachtovní smlouvy, ve které se mimo jiné zavazuje uhradit městu Jihlava pachtovné ve výši 80 mil. Kč za rok bez daně z přidané hodnoty. Při této výši pachtovného byla VAS připravena realizovat cenu pro vodné a stočné ve výši 80,- Kč/m3 bez daně z přidané hodnoty. Uzavření pachtovní smlouvy bylo navrženo na dobu 5 let, do konce roku 2025 s opcí Města na prodloužení o dalších 5 let do konce roku 2030 a s garancí ceny a nájemného po dobu prvních dvou let.

Z informací zveřejněných na portálu města vyplývá, že zastupitelé tuto nabídku nepřijali se zdůvodněním, že Vodárenská akciová společnost není pro město údajně důvěryhodný partner. Po vzájemné diskuzi zastupitelé došli k většinové shodě v tom, že i když je nabídka ceny vody od VAS a.s. nižší, než za jakou se prodává obyvatelům města v současnosti, nemají záruku v tom, jak bude VAS a.s. přistupovat k cenotvorbě po dvou letech.

Podle portálu jihlava.cz chce mít město plnou kontrolu nad cenami vodného a stočného v budoucnosti. Prioritou je samostatnost a plná kontrola nad cenami pro obyvatele. Nabídka VAS byla vyhodnocena jako krátkodobá s garancí jen na dva roky. Cena vodného a stočného, kterou nabídnou Služby města Jihlavy, se bude projednávat na listopadovém jednání zastupitelů.

Pro odmítnutí nabídky VAS, a.s. ročního pachtovného ve výši 80 milionů korun a vodného a stočného ve výši 80 korun bez DPH za kubík vody se ze 36 přítomných vyslovilo 33 zastupitelů, proti nebyl nikdo, dva se zdrželi a jeden nehlasoval. Tímto hlasováním byla nabídka VAS a.s. odmítnuta a zastupitelé potvrdili své poslední rozhodnutí z 13. zasedání ze dne 23. června 2020, kdy velkou většinou schválili provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnickém modelu obchodní společností Služby města Jihlavy.

Statutární město Jihlava v červnu 2020 oznámilo podpis Dohody o narovnání v souvislosti s vystoupením města Jihlavy ze Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko (dále SVAK). V rámci narovnání získá město Jihlava veškerý vodohospodářský majetek na svém území s výjimkou tzv. společného nedělitelného majetku SVAK (úpravna vody Hosov) a jednorázový finanční příspěvek na obnovu vodohospodářského majetku a infrastruktury ve výši 202 mil. Kč. Nadále spornou zůstane už pouze otázka vlastnictví nedělitelného majetku, tj. zejména úpravny vody Hosov.

V rámci narovnání získá město Jihlava veškerý vodohospodářský majetek na svém území s výjimkou nedělitelného majetku, jehož součástí je i úpravna vody v Hosově. 

Dohodou se podle portálu jihlava.cz městu po letech otevírá možnost investovat nejen do obnovy stávající vodohospodářské infrastruktury, ale zejména možnost ucházet se o dotace na obnovu stávající a výstavbu nové vodohospodářské infrastruktury. Otevírá se cesta k rozvoji města a diverzifikaci vodních zdrojů. 

Na druhou stranu VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., je komunální společností, kterou vlastní prostřednictvím jediného akcionáře svazky měst a obcí. Provozuje více než 8 000 kilometrů vodovodní a kanalizační sítě v bezmála 700 městech a obcích na území tří krajů a stará se tak o zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod pro více než 550 tisíc obyvatel a disponuje špičkovým technologickým, laboratorním i personálním zázemím, které bude muset město Jihlava vybudovat na „zelené louce“.

Zdroj: Jihlava.cz, vodarenska.cz

Související články