Stanovisko CzWA (Asociace pro vodu ČR) k rozhodnutí vlády zahájit přípravu 1. etapy kanálu Dunaj – Odra – Labe

Vláda dala zelenou první etapě zamýšleného kanálu DLO s náklady 15 mld. korun. Na oficiálních stránkách projektu se tvrdí, že dílo bude mít kromě ekonomických přínosů také zlepšení vodohospodářské bilance, protipovodňovou ochranu a pozitivní vliv na životní prostředí zvýšením biodiverzity a obnovou vlhkých biotopů. Tyto přínosy ovšem nejsou nikde podrobně vysvětleny, naopak se řada renomovaných odborníků proti těmto proklamacím ostře vymezila.

Dobrou zprávou je, že Vláda ČR je připravena investovat do vodohospodářského projektu s předpokládaným ekologickým užitkem částku cca 15 miliard Kč. Vyzýváme proto k tomu, aby při posuzování projektu byla zvážena i varianta „nulová“ z hlediska výstavby koridoru DOL.

místopředseda Asociace pro vodu ČR (CzWA) Jiří Paul

Pokud by nakonec dílo nebylo provedeno, vyčleněné prostředky by byly investovány např. do ochrany půdy, návratu přírodní krajiny, vodoochranných projektů nebo nádrží pro lidskou a zemědělskou potřebu. Řádný hospodář by měl učinit tak velkou investici do vodního hospodářství až ve chvíli, kdy bude zřejmé, že investice je nasměrována tak, aby byl její efekt maximální.

Podle CzWA se jedná se o projekt, na kterém by měl být široký konsensus a který by měl být prozkoumán ze všech hledisek případných dopadů na životy občanů a životní prostředí. Chybí zde systematická otevřená diskuze na toto téma, stálá pracovní skupina se zastoupením širokého spektra odborníků a podobně.

Slovy místopředsedy Asociace nabízí spolupráci: „Naši odborníci jsou připraveni se na takové práci podílet, neboť hlavní činností našeho spolku je ochrana vody a vodního prostředí, její dostupnost a kvalita.“

Mgr. Jiří Paul
místopředseda výboru CzWA

Související články