Komplexní informační systém QI

Ing. Radek Larva

Nicety s.r.o.

Společnost Nicety s.r.o. je jedním z partnerů skupiny QI Group a.s. zaměřený na vývoj, implementaci a podporu provozu zákazníků z vodárenského segmentu trhu. Naše zkušenosti v tomto oboru se rozrůstají sahají do roku 2010.

Společnost QI GROUP a. s. je předním českým výrobcem podnikového softwaru. Na trhu působí od roku 2000, a to s dlouhodobým cílem vytvářet produkt, který umožňuje efektivně řídit podnikové procesy a toky souvisejících dat. Hlavním produktem je komplexní informační systém s obchodním názvem QI, který je vyvíjen na míru českým a slovenským zákazníkům, jejich potřebám a stylu práce. Za dobu působení společnosti se podařilo vybudovat stabilní zázemí pro vývoj systému a rozsáhlou síť vývojových a implementačních partnerů. Nejedná se tedy o uzavřenou společnost o několika osobách, ale velkou skupinu společností, a tedy i zkušených konzultantů a vývojářů, které spolu navzájem spolupracují s jediným cílem, a to udržet vysokou kvalitu a spolehlivost Vašeho komplexního systému QI.

Komplexní informační systém QI je uceleným nástrojem pro správu Vašich dat nad jedinou databází. Ve Vašem případě tedy celý proces fakturace služeb vodného, stočného (libovolně i pevné složky, nebo jiného poplatku), ale i celé ekonomiky a účetnictví včetně všech podpůrných procesů jako jsou docházka, výkazy činností, kalkulace, majetkové a provozní evidence a další. V případě Vaší potřeby se QI umí přizpůsobit a napojit svá vstupní a výstupní data na Vaše nepostradatelné aplikace.

Jedná se o systém s třívrstvou architekturou a vnitřní definice vazeb mezi jednotlivými záznamy za Vás spolehlivě hlídá správnost zápisu dat, jako je např. povolené kombinace účetních dimenzí (středisko, akce / činnost, kalkulační jednice, obor, okruh,  činnost).

Takto vypadá výřez datového modelu (přibližně 30%)

Hlavní odkazy na web

https://qi.nicety.cz/ specializace na vodárenství

Obory uplatnění systému QI

Mapa působení partnerů se zaměřením na systém QI

Základní rozsah modulů systému QI

Majetková a provozní evidence a nástroje pro tvorbu plánu obnovy

Systém QI disponuje vyspělými nástroji pro evidenci částí majetkové evidence, kterou je možné online napojit na externí zdroj dat (např. GIS), pokud ji už provozovatel eviduje v nějakém jiném systému. Nic ale nebrání použití funkcí QI pro přímý zápis a zpracování dat v jednom systému Qi

Pro zjednodušení práce jsou v systému definovatelné číselníky, které automatizují proces aktualizace pořizovací ceny jednotlivých částí. Jedná se o tyto číselníky:

 1. Číselníky majetkové a provozní evidence
 2. Číselník materiálových cenových ukazatelů
 3. Číselník materiálů částí majetkové evidence
 4. Číselník životnosti materiálů částí majetkové evidence
 5. Číselník jednotkových investičních nákladů
 6. Číselník koeficientů velikosti obce
 7. Číselník vodoprávních úřadů
 8. Číselník skupin částí majetkové evidence

Nad evidovanými částmi je automaticky tvořena evidence jednotlivých čísel majetkové evidence (IČME). Na úrovní každé části majetkové evidence je vytvořeno propojení ke konkrétním kartám majetku. Takže i z účetního pohledu máme k dispozici jednoznačnou identifikaci toho, v jakém rozsahu, či stavu jsou jednotlivé části majetku. Současně máme i z druhé strany přehled nad účetně sledovaným majetkem, který je napojen na evidenci provozovaných částí.

„Čísla majetkové evidence“ podle přidělených IČME seskupují jednotlivé části majetkové evidence dle jejich umístění v katastrálním území. Za tato čísla majetkové evidence je následně možné sestavovat vyžadovaný Plán financování obnovy majetku.

Plán financování obnovy – součástí QI

Dle §8 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (ve znění pozdějších předpisů) je vlastník vodovodu nebo kanalizace povinen zpracovat a realizovat plán obnovy vodovodů nebo kanalizací. Obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací včetně pravidel pro jeho zpracování stanovuje prováděcí předpis.

Pro přehlednost jsou v definici plánu financování zapisovány údaje:

 • „Název plánu“ – název plánu obnovy, může obsahovat např. uvedení období, za které je plán zpracováván;
 • „Datum vytvoření“ – datum, kdy byl plán financování obnovy vytvořen;
 • „Vytvořil“ – jméno a příjmení osoby, která plán vytvořila. Údaj se plní automaticky dle osoby přiřazené k aktivnímu uživatelskému účtu.
 • Stav – „Dokončen“.

S takto připraveným plánem je možné pracovat až do chvíle, dokud není dokončen. Jakmile je tento údaj nastaven na „Ano“, plán financování obnovy je považován za dokončený. Na dokončeném plánu samozřejmě již nelze spustit funkci „Naplnění plánu“, aby nedošlo ke ztrátě původních hodnot. Je ale možné stav Dokončen zrušit.

„Operativní plán“ umožňuje sestavit plán financování obnovy v následujícím seskupení.

 • plán za čísla majetkové evidence (ME);
 • plán za hospodářská střediska;
 • plán za vlastníky;
 • plán za celou společnost.

Každé seskupení je zároveň rozděleno do čtyř druhů:

 • vodovodní řady;
 • stavby pro úpravu vody;
 • kanalizační stoky;
 • čistírny odpadních vod.

Operativní plán obsahuje průměrné i sumační hodnoty vycházející z částí majetkové evidence – vychází se vždy z aktuálního stavu (záznamů) na formuláři „Části majetkové evidence“. Operativní plán slouží především pro interní potřeby společnosti, pro průběžný přehled na potřeby financování obnovy.

Automatická funkce „Naplnění plánu“ slouží pro naplnění (připojení) aktuálního stavu částí majetkové evidence vstupujících do plánu. Funkcí „Části plánu obnovy“ si můžeme kdykoliv zobrazit seznam částí majetkové evidence připojených k danému plánu financování obnovy.

„Výsledný plán“ opětumožňuje sestavit výsledný plán financování obnovy v členění jako operativní plán. Výsledný plán je ale sestaven z částí majetkové evidence, které jsou připojeny k danému plánu, včetně jejich základních údajů, ze kterých jsou počítány průměrné a sumační hodnoty. Hodnoty výsledného plánu jsou tedy vždy počítány za části majetkové evidence, které byly k plánu připojeny při naplnění plánu. Tím se liší od operativního plánu, který je vždy počítán za aktuální záznamy na formuláři „Části majetkové evidence“.

„Výsledný plán financování obnovy za vlastníky“ je tisknutelný jako „Plán financování obnovy“.

Výsledný plán financování obnovy je pak podkladem, který vlastník vodovodu či kanalizace předává příslušným úřadům.