Prodlužování životních cyklů vodárenské infrastruktury a správné cílení investic

Ing. Luboš Bafrnec

LK Pumpservice, spol. s r.o., Praha

Chytrá vodovodní síť je soustava plně integrovaných výrobků, řešení a systémů, které vodárenským organizacím umožňuje dálkové a nepřetržité sledování a diagnostiku problémů v síti. Umožňuje jim také transparentní a jisté splnění požadavků vládních nařízení a zásad

v oblasti kvality vody a ochrany vodních zdrojů a také poskytovat zákazníkům informace a nástroje, které potřebují k informovanému rozhodování o způsobu chování a používání vody. Výhody vyplývající ze zavedení chytré vodovodní sítě včetně analytické soustavy, která zajišťuje sběr přesných dat, rozhodným způsobem přispává k záchraně naší planety i úsporám ročního rozpočtu.

Chytré vodovodní sítě mohou vodárenským organizacím pomoci při využívání tak náročného a cenného zdroje, jakým je voda. Celosvětově vodárenské organizace každý rok utratí téměř 184 miliard dolarů za náklady spojené s dodávkami čisté vody, z čehož 14 miliard dolarů připadá na náklady za energii pro čerpání vody ve stávajících vodovodních sítích. Tato čísla nezahrnují ztráty příjmů způsobené prasklým potrubím a jeho netěsnostmi.

Inteligentní vodovodní sítě využívající chytrou správu dat sledují stav vodovodní sítě, mikrobiologické a chemické parametry vody a přispívají k vytvoření světa jako místa s vyšší trvalou udržitelností rozvoje. Kombinovaná hodnota těchto faktorů může být v konečném důsledku neocenitelná při zajištění čisté vody pro 1,8 miliardy lidí pijících znečištěnou vodu.

Data: Zlepšení přesnosti vašeho systému při současném dosažení neocenitelných úspor pro životní prostředí i váš obchod.

10 největších výhod, které může kompletní řešení chytré vodovodní sítě přinést vašemu obchodu

1. Zlepšené řízení úniků a tlaku

Jedna třetina vodárenských organizací po celém světě uvádí více než 40% ztráty čisté vody z důvodu úniků. Schopnost přesně určit místo v síti, ve kterém může potenciálně docházet nebo ve kterém dochází k úniku, je životně důležité. Oblast, na kterou se často zapomíná, jsou uniky na straně zákazníků, avšak zavedením pokročilé technologie měření, jejíž citlivost jí umožňuje měřit nízké průtoky až 1 litr za hodinu, lze zjistit úniky, které nejsou ostatní měřidla schopna detekovat.

Snížením množství uniklé vody mohou chytré vodovodní sítě snížit finanční částky vynakládané na výrobu/nákup vody, spotřebu energie nutnou k čerpání vody a úpravu vody pro distribuci. Velké i malé vodárenské organizace mohou těžit z výhod provozování chytré sítě bez ohledu na jejich přístup k investičním prostředkům, protože přizpůsobené obchodní modely mohou být uskutečněny v závislosti na dodavateli technologie.

Pomocí hromadného připojení snímačů a pokročilé analytiky vodovodní sítě můžete získat plnou hodnotu investice v kompletním řešení chytré vodovodní sítě. Integrací dat a analytiky v celé organizaci docílíte značných provozních úspor automatickým ověřováním všech upozornění na úniky a také eliminací falešných upozornění.

Největší platforma chytré vodovodní sítě na světě byla uvedena do provozu pro společnost Public Utilities Board (PUB) v Singapuru.

Visenti, značka společnosti Xylem, uvedla ve spolupráci s PUB do provozu svoji platformu inovativní technologie View (TM) v městské oblasti Singapuru za účelem sledování systémů vodovodních sítí v reálném čase. Výsledkem použití této platformy je přístup k přesným datům ze snímačů v celé síti. Upozornění pomocí mailů a vizualizace dat v reálném čase pomohly společnosti PUB identifikovat provozní nedostatky, provádět nápravná opatření a okamžitě vyhodnocovat výsledky těchto opatření.

Každý rok unikne z městských vodovodních potrubí 32 miliard kubických metrů upravené vody

2. Zlepšení efektivity provozu a údržby

Úspora finančních prostředků, zvýšení efektivity provozu a aktivní ochrana životního prostředí jsou zprávy, které se dobře poslouchají jak uvnitř jednacích místností správních rad, tak i mimo ně, zvláště když zlepšení efektivity provozu přináší více než 2,1 miliardy dolarů.

Kritická data poskytovaná komplexním řešením chytré vodovodní sítě umožňují dálkové řízení provozu, které může vést k automatizaci úkolů souvisejících s pravidelnou údržbou a provozem vodovodního systému, což má za následek zvýšení celkové efektivity.

3. Zlepšení přesnosti vašeho systému

Použitím vhodné kombinace snímačů můžete zlepšit svůj program detekce úniků a snížit investiční náklady z důvodu použití menšího počtu snímačů v infrastruktuře.

Použití kombinované analytiky dat k přesnější identifikaci a určení místa úniku umožňuje porovnání většího počtu datových souborů pomocí křížových odkazů za účelem eliminace falešných upozornění. Jsou také využívány potrubní hydrofonní snímače a snímače změn tlaku za účelem zjišťování přesnějších informací o místě úniku. Použití přesnějších dat přináší neocenitelné úspory nejen pro váš obchod, ale také pro životní prostředí.

Měřidla starší 10 let mohou registrovat nízké průtoky s přesností nižší než 50 %.

4. Znejte životnost svých základních prostředků – stanovení strategických priorit a přidělení investičních nákladů

Využití nástrojů dynamického řízení základních prostředků může znamenat ve výsledku 15% úspory investičních nákladů díky tomu, že máte informace pro strategické přímé investice. Za účelem minimalizace rozdílu mezi požadovanými investičními náklady a dostupnou částkou pro financování musí mít vodárenské organizace přístup k přesným a spolehlivým datům, která jim pomohou pochopit vývoj stavu základních prostředků jejich sítě.

Přesná data o síti umožňuji vodárenským organizacím nejen mít přehled o dodávkách vody a poptávce po ní, ale také provádět kalkulace všeho, co s tím souvisí. Schopnost předvídat,kdy dojde k prasknutí potrubí nebo selhání čerpadla, zajistí, že investiční náklady nebudou vynaloženy dříve, než to bude nutné. Rozhodnutí o těchto investičních nákladech jsou častěji než dříve činěna na základě času: doba od uvedení základního prostředku do provozu spolu s jeho garantovanou životností, zda se jedná o inteligentní zařízení atd.
Kromě toho má snížení poptávky po vodě za následek nižší namáhání vodovodní infrastruktury a tedy i delší životnost.

Věděli jste, že? Každoroční náklady za energii pro čerpání vody ve vodovodních sítích bez chytré technologie dosahují 14 miliard dolarů.

5. Snížení spotřeby energie

Pravidelný sběr přesných dat poskytuje vodárenským organizacím přesnou bilanci vody. Na druhé straně jim tato data umožňují podrobnější modelování poptávky po vodě, a proto mohou vyrábět a čerpat pouze požadované množství – což v konečném důsledku znamená snížení spotřeby energie a vytvoření úspor současných nákladů na čerpání vody, které mohou odhadem dosáhnout částky 184 milionů dolarů.

Přesná a častá data o síti umožňují dosažení efektivity při výrobě a distribuci vody a snížení produkce oxidu uhličitého, což větší vodárenské organizace běžně považují za jednu ze svých nejvyšších priorit při výběru dodavatele pro modernizaci jejich technologie.

Nemusí se však vždy jednat o velké a dobře zavedené vodárenské organizace, které toto zvažují. Dochází také ke snížení počtu jízd vozidel, které byly dříve nutné při manuálním zaznamenávání výstupů. V mnoha zemích jsou v současnosti zaváděna vládní nařízení za účelem snížení emisí CO2, proto může pořízení efektivního datového systému v mnoha případech znamenat současné dosažení různých podnikatelských cílů.

6. Jsou vaše měřidla poruchová? Zlepšete řízení své sítě!

Nedostatek přesných dat často znamená, že vodárenské organizace nemají přehled o tom, která jejich měřidla nebo snímače měří přesně a která nikoli. Pokud tyto údaje nejsou přeneseny do vodárenské organizace, dochází k velkým ztrátám, co se týká vody i příjmů. Data, která hlásí technický stav koncových bodů sítě, zvyšují příjmy a efektivitu tím, že redukují počet jízd vozidel, která vodárny používají k identifikaci vadných nebo chybějících měřidel.

V závislosti na velikosti vodárenské organizace může integrita dat zvýšit příjmy až o 20 %.

Inteligentní sítě umožňují téměř v reálném čase zjistit technický stav sítě. Tento přesný způsob dohledu nad systémem se velmi liší od běžnějšího přístupu „načítání na konci směny“. U tohoto postupu jsou snímače na určitou dobu vyjímány ze sítě za účelem načtení dat a následně jsou vraceny zpět na různá místa v síti za účelem dalšího zaznamenávání.

Nepřetržité a časté načítání a přenášení dat zajišťuje celodenní informace o síti, které poskytují vodárenským organizacím ucelený přehled o tlaku v síti a identifikaci přechodových změn, které mohou potenciálně způsobit katastrofické škody.

Vodárenské organizace mají okamžitě k dispozici obrovské množství dat, která jsou však často uchovávána v nevhodných datových souborech v řadě různých týmů. Pokud jsou data i analytika integrovány do celé organizace, pak lze na základě těchto dat přijímat lepší rozhodnutí.

Nástroje řízení základních prostředků mohou ročně ušetřit až 5 miliard dolarů

Používání přesných dat k lepšímu řízení vaší chytré sítě snižuje riziko pokut vyplývajících z odpovědnosti vůči státním orgánům a také riziko značných právních důsledků plynoucích z incidentů způsobených zpětným tokem. Vodárenská organizace, která má k dispozici

pravidelné informace o své vodovodní síti, má daleko vyšší šanci odvrátit tyto případy, protože systém řízený na základě dat funguje spíše aktivně než reaktivně.

Přesný a efektivní automatizovaný systém sníží potřebu pracovních sil, čím sníží i mzdové náklady. Vodárenské organizace mohou ročně uspořit až 2,1 miliardy dolarů na mzdových nákladech a nákladech na vozidla. Přesná data přijatá ze sítě zajišťují správné určení místa úniku nebo stárnutí infrastruktury při zahájení práce a následně snižují počet činností v terénu a nároky na údržbu.

7. Odhad poptávky a zlepšení kvality vody

Pokud má vodárenská organizace ucelený přehled o své vodovodní síti díky datům získávaným téměř v reálném čase, umožňuje jí to přesně odhadovat poptávku po vodě, což je čím dál tím důležitější faktor vzhledem k nedostatečnosti tohoto drahocenného zdroje.

Odhad může být také usnadněn vytvářením hydraulických modelů s použitím dat o spotřebě

/ údajů z měřidel spolu s ostatními datovými soubory ze sítě pro lepší odhad předpokládané poptávky a řízení čerpání vody za účelem snížení spotřeby energie při současném zlepšení kvality vody.

Bezpečnost zákazníků vodárenské organizace je velmi důležitá, proto je zajištění správného přenosu správných informací o zdravotní nezávadnosti vody naprosto nezbytné. Špičkový datový balíček může vodárenským organizacím ročně ušetřit až 5 miliard dolarů. Tato data vodárenským organizacím umožňují sledování jejich sítí v reálném čase a poskytují jim také možnost detekovat neobvyklé úrovně chemických látek a udržovat optimální teplotu, a zabránit tak množení bakterií.

Potíže detekce v reálném čase: inteligentní sledování vašich aktiv.

8. Udržování dobrého jména

Efektivní udržování dobrého jména vodárenské organizace je velmi důležité. Mezi faktory, které je pomáhají udržet, patří schopnost udržet nízké úrovně ztrátové vody, efektivní eliminace úniků, opravy prasklých potrubí a udržování dobrých vztahů se zákazníky Udržování dobrého jména organizace vzhledem ke státním orgánům a stejně tak mezi zákazníky pomáhá eliminovat zbytečné náklady a zvyšuje možnosti příjmů a spokojenost zákazníků.

9. Služby s přidanou hodnotou

Zavedení dat do chytré sítě poskytuje nejen zvýšení příjmů prostřednictvím zvýšení efektivity, ale umožňuje vodárenským organizacím poskytovat také doplňkové služby, například v sociální oblasti. Chytré vodovodní sítě mohou přispět ke snížení nákladů na pojištění domácností a poskytovat monitorovací služby pro seniory a postižené osoby.

10. Zlepšení zákaznického servisu

Chytrá vodárenská síť vybavená snímači pro sběr dat významným způsobem zlepšuje zákaznický servis a zkušenosti zákazníků. Podrobné, přesné a pravidelné informace odesílané zpět do vodárenské organizace umožňují vyhodnocování a odpovědi na dotazy v reálném čase. Je také možné tato data zpřístupnit zákazníkům prostřednictvím portálu, takže mají přístup ke svým účtům kdykoli a odkudkoli. Tím dochází ke zlepšení efektivity na straně zákazníka a snížení nákladů na styk se zákazníky.