Novela nař. vl. č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Toto nařízení vlády by mělo vejít v platnost dne 1. ledna 2022.

Novela nařízení vlády č. 401/2015 Sb. reaguje na výtky Evropské komise uplatněné v rámci řízení EU Pilot 8837/16/ENVI ve věci provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) v právních předpisech České republiky, ze dne 2. srpna 2016. Evropská komise vytýká České republice zejména nedostatečnou transpozici článku č. 46 odst. 4 směrnice, který se týká vypouštění odpadních vod ze zařízení čištění plynů při spalování odpadů a spoluspalování odpadů, a článku č. 68 směrnice týkajícího se výroby oxidu titaničitého.

Česká republika ve své odpovědi adresované Evropské komisi již v roce 2016 přislíbila zjednání nápravy vytýkaných nedostatků v transpozici příslušných článků směrnice formou novelizace nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Předkládaný návrh novely nařízení vlády č. 401/2015 Sb. obsahuje rovněž některé úpravy mající výlučně legislativně-technickou povahu a jejichž cílem je oprava chyb a nepřesností v přílohách předmětného nařízení.

Cílem předkládaného návrhu je náprava nedostatečné transpozice výše uvedených článků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU, a to prostřednictvím úprav v přílohách nařízení vlády č. 401/2015 Sb. K nápravě Evropskou komisí tvrzených nedostatků v transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU se navrhuje úprava limitů pro sírany při vypouštění odpadních vod z výroby oxidu titaničitého sulfátovým procesem a doplnění emisních limitů pro tuto výrobu probíhající chloridovým procesem v Příloze č. 1, části B, tabulce 1b, kódu CZ – NACE 20.12 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Dále se navrhuje doplnit znění poznámky pod čarou č. 14 pod tabulkou 2 v Příloze č. 1 k nařízení vlády č. 401/2015 o pravidla  měření  látek znečišťujících vodu, jak požaduje bod č. 3 části 6 přílohy VI směrnice č. 2010/75/EU. Ponecháním současného znění nařízení vlády č. 401/2015 Sb. by nebylo vyhověno požadavkům Evropské komise vzneseným v rámci řízení EU Pilot 8837/16/ENVI a Česká republika by se vystavila možnému zahájení řízení o porušení unijního práva. Přijetím novely nařízení vlády č. 401/2015 Sb. budou napraveny nedostatky v transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU.

Předkládaný návrh novely nařízení vlády č. 401/2015 Sb. obsahuje rovněž některé úpravy mající výlučně legislativně-technickou povahu a jejichž cílem je oprava chyb a nepřesností v přílohách předmětného nařízení.

Doplnění znění poznámky pod čarou č. 14 pod tabulkou 2 v Příloze č. 1 k nařízení vlády č. 401/2015 upřesňuje způsob měření stávajících hodnot limitů pro tyto činnosti. Pro zařízení s integrovaným povolením podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů,  platí rovněž ustanovení § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., podle kterého u těchto zařízení stanoví vodoprávní úřad pro ukazatele, které jsou upraveny v rozhodnutích o závěrech o nejlepších dostupných technikách, emisní limity maximálně do výše hodnot stanovených v těchto rozhodnutích. Pro tato zařízení bylo vydáno prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2010 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro spalování odpadu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU. V souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona o integrované prevenci musí být tyto hodnoty promítnuty do integrovaných povolení do čtyř let od zveřejnění, tj. do 3. prosince 2023. Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. neumožňuje udělení výjimky z tohoto postupu.

Potenciální dopady navrhovaných změn by mohly vzniknout pouze v případě vypouštění odpadních vod z čištění spalin ze spalování a spoluspalování odpadů do vodního toku. Ze stávajících zařízení s integrovaným povolením (4 zařízení na spalování komunálního odpadu a 6 zařízení na spalování průmyslových a nebezpečných odpadů, 9 zařízení na spoluspalování odpadů – cementárny) jsou odpadní technologické vody vypouštěny do kanalizace v souladu s kanalizačním řádem. V případě přímého vypouštění do vodního toku jsou v těchto případech vypouštěny pouze srážkové vody.

V současné době existuje 13 menších zařízení, která disponují povolením vydaným podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a nespadajících pod režim zákona o integrované prevenci. Tato zařízení podle dostupných informací nedisponují mokrým čištěním spalin, a tudíž neprodukují odpadní vody, na které by tato navržená regulace dopadala. Dopady navrhované úpravy na tuto skupinu provozovatelů tedy nejsou žádné.

Navrhovaná úprava spočívající v úpravě limitů pro sírany při vypouštění odpadních vod z výroby oxidu titaničitého sulfátovým procesem a doplnění emisních limitů pro tuto výrobu probíhající chloridovým procesem (v Příloze č. 1, části B, tabulce 1b, kódu CZ – NACE 20.12 nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) nebude mít dopad na zařízení s integrovaným povolením podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů. V České republice je pouze jedno zařízení vyrábějící oxid titaničitý sulfátovým procesem a limit pro vypouštění síranů uvedený v jeho integrovaném povolení odpovídá zcela požadavkům (konkrétně jde o 400 kg roční průměr a 500 kg nepřekročitelná maximální hodnota). Výroba oxidu titaničitého chloridovým procesem v České republice neprobíhá. Dopady úprav na provozovatele tedy lze hodnotit jako nulové.

Návrh právního předpisu bude mít pozitivní dopady na životní prostředí, neboť dojde k napravení nedostatečné transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU.

Z uvedených důvodů byla dne 8. 3. 2021 podána žádost o udělení výjimky z povinnosti provádět hodnocení dopadů regulace, jíž bylo dne 9. 3. 2021 vyhověno předsedkyní Legislativní rady vlády (č. j 10845/2021-UVCR).

Návrhové znění nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod je k dispozici zde:

Související články