Výkladové stanovisko ERÚ č. 10/2018 k zachování nároku na podporu při opravě a údržbě výrobny elektrické elektřiny

Podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb.

1. RELEVANTNÍ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Předpis
Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o podporovaných zdrojích energie“)

Ustanovení
§ 12 odst. 1 písm. b) zákona o podporovaných zdrojích energie

2. ÚČEL VÝKLADOVÉHO STANOVISKA

Podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona o podporovaných zdrojích energie se za nové uvedení do provozu považuje též ukončení rekonstrukce technologické části stávající výrobny elektřiny, nebo ukončení modernizace, zvyšující technickou a ekologickou úroveň stávající výrobny elektřiny na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami elektřiny; za rekonstrukci nebo modernizaci se nepovažuje oprava nebo údržba výrobny elektřiny dle požadavků na úpravy výrobny vyvolaných právními předpisy.

Energetický regulační úřad vydává výkladové stanovisko k otázce určení, kdy došlo k opravě nebo údržbě výrobny elektřiny (dále jen „výrobna“) dle požadavků na úpravy výrobny vyvolaných právními předpisy.

3. OBECNĚ

Vzhledem k tomu, že s datem uvedení výrobny do provozu je svázán i vznik nároku na podporu podle zákona o podporovaných zdrojích energie, je podstatné rozlišit, kdy lze změny na výrobně považovat za opravu a údržbu a kdy za rekonstrukci či modernizaci ve smyslu shora citovaného ust. § 12 odst. 1 písm. b) zákona o podporovaných zdrojích energie. Přitom nelze postupovat pouze podle definice těchto pojmů v daňových a účetních předpisech (viz § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění), protože je vždy nutné zohlednit i účel a smysl zákona o podporovaných zdrojích energie. Definice pojmů modernizace a rekonstrukce v zákoně o podporovaných zdrojích energie je odlišná, než v uvedených daňových předpisech. Za rekonstrukci či modernizaci dle zákona o podporovaných zdrojích energie lze považovat jen takové úpravy výrobny, které zvýší technickou a ekologickou úroveň výrobny jako celku na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami. Zákon o podporovaných zdrojích energie obsahuje i negativní vymezení rekonstrukce či modernizace s využitím pojmů oprava či údržba.

Za opravu či údržbu dle zákona o podporovaných zdrojích energie lze považovat vždy takové úpravy či změny výrobny, které jsou vyvolány právními předpisy. Mezi takové právní předpisy lze řadit zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, který v § 4 odst. 1 písm. c) stanoví obecnou povinnost pravidelně a řádně udržovat technická zařízení. Dále se jedná zejména o povinnosti držitelů licencí podle § 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, mezi nimi zejména povinnost zajistit spolehlivou a trvale bezpečnou dodávku energie, používat jen taková technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti, dodržovat stanovené parametry kvality dodávek a vykonávat licencovanou činnost tak, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví osob. Pokud nesprávně fungující a vadné komponenty neumožňují držiteli licence plnění shora uvedených povinností, má zákonnou povinnost provést jejich opravu či výměnu (volba způsobu odstranění vady či nesprávné funkcionality je na držiteli licence). V takovém případě se jedná vždy o opravu ve smyslu § 12 odst. 1 písm. b) zákona o podporovaných zdrojích energie, jejíž provedení není spojeno s následkem, který by znamenal nové uvedení výrobny do provozu. Potřeba provedení opravy či výměny komponenty výrobny může být objektivně vyvolána následujícími okolnostmi:

  • výrobní či jiná vada technického zařízení, které tvoří komponentu výrobny,
  • živelní událost či škodná událost,
  • ukončení doby životnosti jednotlivých komponent či dílčích technologických celků výrobny.

Držitel licence musí být připraven případné kontrole předložit doklady o objektivních důvodech výměn komponent, kterými mohou být například doklady o likvidaci pojistné události, doklady o předání vadné, vysloužilé nebo poškozené komponenty jako odpadu k likvidaci, doklady o reklamaci či doklady o době životnosti vyměněných komponent.

V souvislosti s výměnou komponent výroben může dojít i k dalším změnám na výrobně, pokud pro to jsou technické důvody (například úprava umístění panelů ve stringu u solárních elektráren). Vždy však musí být po provedení opravy či údržby zachován celkový instalovaný výkon výrobny, uvedený v licenci pro výrobu. Zároveň nesmí být podstatným způsobem zvýšena technologická a ekologická úroveň výrobny tak, aby tímto zvýšením dosáhla úrovně nově zřizovaných výroben.

4. OPRAVA NEBO ÚDRŽBA

Opravou nebo údržbou výrobny dle požadavků na úpravy výrobny vyvolaných právními předpisy se rozumí vždy úprava či výměna komponenty výrobny v důsledku:

  • výrobní či jiné vady technického zařízení, které tvoří komponentu výrobny,
  • živelní události či škodní události,
  • ukončení doby životnosti jednotlivých komponent či dílčích technologických celků výrobny, za předpokladu, že nedojde k překročení celkového instalovaného výkonu výrobny uvedeného v licenci pro výrobu.

5. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Podle názoru ERÚ je možné za den (nového) uvedení výrobny do provozu ve smyslu § 12 odst. 1 písm. b) zákona o podporovaných zdrojích energie označit datum provedení modernizace nebo rekonstrukce výrobny, které zvýší technickou a ekologickou úroveň výrobny jako celku na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami, jen tehdy, nejedná-li se o opravu a údržbu. Podmínkou opravy a údržby je:

  1. objektivně vyvolaná okolnost, kterou je výrobní či jiná vada technického zařízení, které tvoří komponentu výrobny, nebo živelní událost či škodná událost, nebo ukončení doby životnosti jednotlivých komponent či dílčích technologických celků výrobny, a zároveň
  2. nesmí dojít k překročení celkového instalovaného výkonu výrobny uvedeného v licenci pro výrobu,
  3. nesmí být podstatným způsobem zvýšena technologická a ekologická úroveň výrobny tak, aby tímto zvýšením dosáhla úrovně nově zřizovaných výroben.

6. UPOZORNĚNÍ NA CHARAKTER VÝKLADOVÉHO STANOVISKA

Toto výkladové stanovisko ERÚ, které není ani právním předpisem, ani individuálně závazným správním rozhodnutím, bylo zpracováno návodně pro účastníky trhu s elektřinou, zejména pro výrobce elektřiny z FVE zdrojů a pro operátora trhu a povinně vykupující tak, aby nedocházelo k možným interpretačním problémům k výše uvedeným ustanovením zákona o podporovaných zdrojích energie v otázce uvedení výrobny do provozu v důsledku modernizace. Energetický regulační úřad bude k tomuto výkladovému stanovisku přihlížet ve své rozhodovací činnosti od 20. 12. 2018 do doby, než dojde ke změně právních předpisů nebo dokud nedojde k případné změně výkladu na základě nové judikatury.

V Praze dne 18. prosince 2018

Rada Energetického regulačního úřadu

Související články