Co lze považovat za odlehčovací komoru?

Výklad č. 83 k zákonu o vodovodech a kanalizacích a souvisejícím právním předpisům Ministerstvo zemědělství České republikyVýklad úseku vodního hospodářství Věc: Co lze považovat za odlehčovací komoru. (k § 19 vyhlášky, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, k § 8 odst. 3 písmeno g) zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona) Dotaz: Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí metodické podpory a výkladu k problematice toho, zda některé další objekty (jako např. přepady z dešťových zdrží nebo přepady z čerpacích stanic mimo havarijní situace) jsou považovány za odlehčovací komory, resp.…

Více zde >>>

Sdělení odboru ochrany vod a odboru legislativního Ministerstva životního prostředí k vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor po novelizaci vodního zákona

Předkládané sdělení popisuje důsledky přijetí zákona č. 544/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, jež nabyl účinnosti dnem 1. února 2021, a to ve vztahu k již vydaným povolením k vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor na čistírnách odpadních vod. Účelem sdělení je sjednocení postupu vodoprávních úřadů a České inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“) k vydaným povolením k vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor na čistírnách odpadních vod, stanovení jednotného…

Více zde >>>