Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ve věci pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu

Ukončením nouzového stavu se platnost čestného prohlášení nahrazujícího posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání a platnost lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci vydávaných na základě vstupních lékařských prohlídek, lékařských periodických prohlídek nebo na základě mimořádné lékařské prohlídky, jejichž platnost skončila v době vyhlášeného nouzového stavu, prodlužuje o max. 90 dnů u prací zařazených do kategorií první a druhé podle zákona č. 258/2000 Sb., nebo o max. 30 dnů u prací zařazených do kategorie práce druhé rizikové, třetí a čtvrté.

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně za účelem likvidace nebezpečí vzniku onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Po ukončení nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 se platnost čestného prohlášení vydaného na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 214 a na základě usnesení vlády České republiky ze dne 23. března 2020 č. 280 nahrazujícího posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů,

a) prodlužuje u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikl ode dne vyhlášení nouzového stavu, maximálně o 90 dnů ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu, a to u prací zařazených do kategorií první a druhé podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

b) prodlužuje u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikl ode dne vyhlášení nouzového stavu, maximálně o 30 dnů ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu, a to

i. u prací zařazených do kategorie práce druhé rizikové, třetí a čtvrté podle zákona č. 258/2000 Sb.,
ii. u prací s rizikem ohrožení zdraví podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou rizik ohrožení zdraví uvedených v příloze č. 2 části II bodu 1 a 5 vyhlášky č. 79/2013 Sb., nebo
iii. u prací konaných podle jiných právních předpisů. 

II.

Práce, které nejsou kategorizovány z důvodu nezjištění podmínek uvedených v ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., se pro potřeby tohoto mimořádného opatření považují za práce uvedené v bodu I. písm. b) odrážce i. tohoto mimořádného opatření.

III.

Ve lhůtách podle bodu I. písmene a) a b) poskytovatel pracovnělékařských služeb podle zákona č. 373/2011 Sb., nebo registrující poskytovatel posuzované osoby, je-li k tomu podle zákona č. 373/2011 Sb. nebo jiného právního předpisu oprávněn, provede na žádost zaměstnavatele vstupní lékařskou prohlídku dotčené osoby a vydá lékařský posudek o její
zdravotní způsobilosti k práci.

IV.

Po ukončení nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 se:

a) platnost lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci vydávaných na základě vstupních lékařských prohlídek podle § 59 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. a podle § 10 vyhlášky č. 79/2013 Sb. nebo podle jiných právních předpisů, anebo lékařských periodických prohlídek podle § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb. nebo jiných právních předpisů, jejichž platnost skončila v době vyhlášeného nouzového stavu:

i. prodlužuje o 90 dnů ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá,
ii. prodlužuje o 30 dnů ode dne následujícího od ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou.

b) platnost lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci vydávaných na základě mimořádné lékařské prohlídky podle § 12 odst. 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb., jejichž platnost skončila v době vyhlášeného nouzového stavu:

i. prodlužuje o 90 dnů ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá,
ii. prodlužuje o 30 dnů ode dne následujícího od ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou.

V.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Usnesení vlády České republiky č. 214 ze dne 15. března 2020 o přijetí krizového opatření, bylo nahrazeno usnesením vlády České republiky č. 280 ze dne 23. března 2020, kterým vláda nařídila, že po dobu trvání nouzového stavu lze posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení nouzového stavu, nahradit čestným prohlášením; dále, že u zaměstnanců není potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů.

Tímto mimořádným opatřením Ministerstvo zdravotnictví stanoví, že čestná prohlášení vydaná v souladu se shora uvedenými Usneseními vlády České republiky, jsou platná po přechodnou dobu i po ukončení nouzového stavu, a to z důvodu, aby zaměstnanci, kteří jsou na jejich základě způsobilí k výkonu práce, nepozbyli všichni naráz tuto způsobilost v okamžiku ukončení nouzového stavu. Zaměstnavatel je totiž podle § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Zákon výjimky neumožňuje.

Jiné řešení by v současné době nebylo vhodné ani pro poskytovatele pracovnělékařských služeb, jimiž jsou nyní především registrující poskytovatelé zdravotních služeb posuzované osoby, ani pro zaměstnance a zaměstnavatele.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví

Související články