Vodovody a kanalizace Jesenicka chystají rekonstrukci klíčové infrastruktury na výrobu pitné vody pro více než 15 000 obyvatel

Vodovody a kanalizace Jesenicka chystají rekonstrukci klíčové infrastruktury na výrobu pitné vody pro více než 15 000 obyvatel okresu, Úpravnu vody Adolfovice, která bude stát 74 milionů korun (polovinu pokryje dotace). Vak si tak zajistí spolehlivější řízení kvality vody, Jesenicko dostane lepší pitnou vodu.

Nalijme si „čisté vody“ – kvalita pitné vody na Jesenicku někdy kolísá, protože významnou částí jejího zdroje jsou Šumný a Borový potok. Ty přivádějí surovou vodu do Úpravny vody Adolfovice. Zejména při nárazových deštích, rychlém tání sněhu anebo prudkých změnách venkovních teplot, se může zhoršit kvalita surové vody, kterou adolfovická vodárna upravuje na pitnou a následně, od Jeseníku až po Mikulovice, dodává.

Surová horská voda přitékající do adolfovické úpravny vod je po drtivou většinu roku ve velmi dobré kvalitě, technologická úprava tzv. koagulace bude prováděna výlučně v obdobích dešťů a tání sněhu, kdy se kvalita vody zhoršuje.

Ing. Helena Sochorová, Ph.D., technolog pitných vod, Vodohospodářský podnik a.s.

Vedení společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. (dále jen VAK) již několik let usiluje o zlepšení tohoto stavu a nyní se podařilo přiblížit k úspěchu. Na základě odborných studií a posudků od vodohospodářských autorit (Ústav vodního hospodářství obcí při VÚT Brno, Vodohospodářský podnik a.s.), VAK stojí blízko k realizaci rozsáhlé rekonstrukce úpravny, která v Adolfovicích stojí od 60. let, a kromě dílčích oprav v roce 1996 se tohle klíčové zařízení nedočkalo žádné technologické modernizace.

Objekt úpravny pitné vody Adolfovice

Úpravna vody je v současnosti zařízení, které svým koncepčním pojetím, jakož i stavem zejména technologického zařízení neodpovídá potřebám a požadavkům kladeným na obdobné technologické zařízení. Je třeba modernizovat jak vlastní technologii tak strojní zařízení…

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D., Ústav vodního hospodářství obcí při VÚT Brno, Driwa.eu, technická kancelář pro vodárenství

Tato zásadní rekonstrukce Úpravny vody Adolfovice si vyžádá celkové náklady stavby necelých 74 milionů korun (bez DPH), přičemž celou polovinu nákladů pokryje dotace z Ministerstva zemědělství. Druhou polovinu VAK uhradí z vlastních prostředků určených na obnovu infrastruktury. I přes významné investice do obnovy infrastruktury VAK drží cenu vodného a stočného pod průměrem ČR. Rekonstrukce ÚV Adolfovice se odběratelů dotkne zvýšením vodného přibližně o 3 Kč, které nastane po dokončení stavby.

Modernizace úpravny přinese všem zákazníkům VAK mnoho dílčích zlepšení, tím zásadním je celkové zvýšení kvality pitné vody a stabilizace její jakosti i při výrazně zhoršené kvalitě surové vody. Pro vodohospodářskou společnost bude doplnění technologické linky úpravny o tzv. koagulaci znamenat možnost ovlivňovat pH vody, snížit množství chlóru, prodloužit životnost potrubí, zvýšit výkon úpravny, zlepšit monitoring kvality vod.

Díky nasazení koagulace do procesu úpravy vody, dojde ke snížení organických látek ve vodě a nám to umožní, mimo jiné, snížit chloraci pitné vody.

Robert Černý, technický ředitel Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Společnost Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. stojí před nevyhnutelným krokem rekonstrukce úpravny v Adolfovicích, což potvrzují odborné posudky, výše zmíněná dotace značně vylepšuje ekonomickou návratnost projektu.

PŘÍNOSY INVESTICE:
  • Celkové zvýšení kvality pitné vody,
  • stabilizace kvality vody, která nebude kolísat podle počasí a ročního období,
  • zvýšení výkonu Úpravny vod Adolfovice z 55 na 60 litrů za sekundu,
  • možnost upravovat pH vody,
  • snížení chemizace (chlórování) vody,
  • snížení negativního vlivu vody na potrubí,
  • změna průtočného režimu skrz dvě akumulační nádrže ze sériového napojení na paralelní,
  • zlepšení monitoringu kvality vody.

Rekonstrukcí a modernizací Úpravny vody Adolfovice to ale nekončí, VAK plánuje do úpravny vody přivést nový vodní zdroj Keprnický potok, s cílem zajistit do budoucna pro obyvatele zásobovaného regionu dostatek pitné vody v rámci běžícího Projektu SUCHO 2015.

Související články