Ministerstvo financí vydalo metodickou příručku k cenové regulaci oboru vodovodů a kanalizací pro období 2022-2026

Ministerstvo financí vydává tuto metodickou příručku jako pomůcku pro aplikaci nových pravidel dle výměru MF č. 01/VODA/. Tato příručka nemá normativní charakter a nelze ji univerzálně aplikovat na všechny případy z praxe; zachycuje pouze obecné principy v modelových příkladech pro vysvětlení těchto principů.

Pomůcku není možné použít jako návod pro postup dle výměru MF č. 01/VODA/2022, resp. dodržení pravidel regulace musí být vždy posuzováno v souvislosti s právní úpravou (zejména zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a výměrem MF č. 01/VODA/2022). V pochybnostech o správnosti výkladu je nutné požádat Ministerstvo financí o stanovisko, protože uvedená pomůcka není aplikovatelným stanoviskem Ministerstva financí. Příručka bude průběžně doplňována a aktualizována.

Obor vodovodů a kanalizací jako síťové odvětví zabezpečující jednu ze základních životních potřeb občanů je v ČR regulován jak po stránce věcné, tak i cenové. Ministerstvo financí, jako cenový regulátor oboru VaK, pravidelně reviduje nastavení cenové regulace s cílem reagovat na změny v legislativním prostředí, vývoj na jednotlivých trzích a dopady platné regulace na trh. Ministerstvo financí navrhlo pro roky 2022–2026 úpravu platné cenové regulace pro obor VaK. Po jednomyslném schválení Výborem pro koordinaci regulace oboru vodovodů a kanalizací Ministerstvo financí vydalo dne 12. 7. 2021 výměr MF č. 01/VODA/2022, který nabývá účinnosti dne 1. 1. 2022 (dále také „Výměr MF“).

Výměr MF byl zpracován na základě podrobné analýzy vycházející z dlouholeté praxe, jejímž důsledkem je i několik podstatných novinek:

 • Výměr MF deklaruje pětiletý regulační rámec pro období 2022–2026, což v praxi znamená, že během regulačního období by nemělo docházet k žádným zásadním změnám v oblasti cenové regulace, čemuž je možné přizpůsobit i plány vodohospodářských společností.
 • Výměr MF zřetelněji a jednoznačněji definuje oprávněné náklady a ve větší míře je přibližuje daňově uznatelným nákladům, což by mělo opět zvýšit jak právní jistotu regulovaných subjektů, tak i schopnost státní správy dodržování pravidel kontrolovat a vymáhat.
 • Výměr MF zavádí nové pravidlo, které neoprávněně vybrané vodné a stočné vrací zpět odběratelům formou snížení ceny v následujících letech.
 • Výměr MF zavádí sběr dat, který zčásti odkazuje na formuláře věcného regulátora (Ministerstvo zemědělství) a zčásti na vlastní nové tabulky, přičemž po roce 2023 by měly být v plné míře sjednoceny formuláře i způsob jejich vyplňování. Výměr MF dále zavádí povinnosti předkládat plánové kalkulace ceny Ministerstvu financí ještě před jejich platností, což umožní státní správě
  sledovat cenový vývoj v oboru VaK a reagovat na případná pochybení již v průběhu kalendářního roku.
 • Dochází k úpravě výpočtu zisku s jednoznačným rozdělením zisku vlastníka a provozovatele. Současně dochází i ke zrušení historických dohod o rozdělení majetku pro účely výpočtu zisku. Vše výše uvedené by v konečném důsledku mělo přinést značně pozitivní dopad nejen na rozvoj oboru VaK a životního prostředí, ale i právní jistotu pro vodohospodářské společnosti a odběratele.

Metodická příručka je dostupná ke stažení zde.

Další dokumenty Ministerstva financí:

Výměr Ministerstva financí pro období 2022-2026

Výměr Ministerstva financí pro rok 2021

Formuláře kalkulací cen pro roky 2022 – 2026

 • Plánovaná kalkulace cen pro rok 2022
 • Aktualizace plánované kalkulace cen pro rok 2022
 • Vyrovnávací kalkulace cen za rok 2022

Vyplněné formuláře, prosím, zašlete do datové schránky Ministerstva financí xzeaauv.

 • v kolonce předmět datové zprávy, prosím, vyplňte „kalkulace platná od“ a uveďte datum její platnosti,
 • v kolonce k rukám v datové zprávě vyplňte, prosím, „odbor 16“.“

Termíny pro odeslání vyplněných formulářů:

 • Plánová kalkulace pro rok 2022 se odesílá nejpozději do 31. 12. 2021,
 • Plánová kalkulace – aktualizace pro rok 2022 se odesílá nejpozději jeden den před platností ceny,
 • Vyrovnávací kalkulace za rok 2022 se odesílá nejpozději do 30. 4. 2023.

Související články