Ministr zemědělství na návštěvě u pražských vodohospodářů

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) přivítaly v pátek 23. dubna 2021 vzácnou návštěvu. Ministr zemědělství Miroslav Toman, do jehož kompetence patří také vodohospodářství, se zajímal o plány krizové připravenosti. jejich naplňování v průběhu pandemie COVID-19 i aktuální zkušeností vodohospodářů, které získali v průběhu krize.


Nejmodernější technologie

Generální ředitel Pražských vodovodů a kanalizací Petr Mrkos ministra Tomana ubezpečil, že dodávka vody v Praze byla po celou dobu pandemie plynulá a nebylo ohroženo fungování systému ani kvalita dodávané pitné vody. Ministr si v rámci návštěvy prohlédl jeden z nejmodernějších vodohospodářských dispečinků v Evropě, který řídí distribuci pitné vody a odkanalizování odpadní vody v Praze.

PVK při této mimořádné příležitosti představily také další moderní technologie a výzkumné projekty, na kterých se v posledních letech podílely. Jde například o vyhledávání ztrát pitné vody pomocí satelitního snímkování, hydroakustický průzkum vodovodní sítě nebo stanovení ohnisek koronaviru pomocí monitoringu odpadních vod. Nejmodernější technologie jsou velmi cenné,  bez kvalitní práce odborníků v terénu se však vodohospodáři neobejdou, potvrdil Petr Mrkos.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., (PVK) jsou největší společností v oboru vodovodů a kanalizací v České republice. 
Akciová společnost PVK vznikla 1. dubna 1998 a je právním nástupcem státních podniků Pražské vodárny s.p. a Pražská kanalizace a vodní toky s.p. PVK jsou provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v hlavním městě Praze a Radonicích. Vyrábějí a distribuují pitnou vodu do všech pražských domácností a podniků a zajišťují i odvádění a čištění odpadních vod. Do vodovodní sítě dodávají pitnou vodu z úpravny vody Káraný, kterou provozují. Z úpravny vody Želivka a úpravny vody Sojovice pitnou vodu nakupují a zajišťují její distribuci po Praze.  Pitnou vodou zásobují 1,32 mil. obyvatel hl.m. Prahy a dalších 208 tisíc ve Středočeském kraji. Na konci roku 2019 společnost zaměstnávala 1 123 zaměstnanců a obrat za rok 2019 dosáhl výše  7,783 mld. korun.

Praha plánuje investovat 56 miliard Kč do obnovy vodárenské infrastruktury

Ministr Toman se rovněž zajímal o obnovu vodohospodářského majetku v hlavním městě a způsob jejího financování. Podle Pavla Válka, předsedy představenstva Pražské vodohospodářské společnosti, která realizuje vodohospodářské investice v hlavním městě, jsou v letech 2021-2035 naplánovány investice do pražské vodohospodářské infrastruktury ve výši 56 miliard korun.

Z převážné části budou tyto investice financovány z vybraného vodného a stočného, přičemž se neočekává žádný prudký nárůst ceny. Ta zůstane ve strategickém výhledu hluboko pod hranicí sociální únosnosti, která je definována jako 2% z průměrných příjmů domácností. Ministr Toman dlouhodobý plán investic ocenil a prohlásil, že by byl rád, aby takto zodpovědně přistupovaly k obnově vodárenského majetku všechny vodohospodářské společnosti v České republice.

Pražské vodohospodářské společnost, a.s. (PVS) je správcem vodohospodářského infrastrukturního majetku, prostřednictvím kterého je pro území Prahy zajištěno zásobování obyvatelstva a ostatních spotřebitelů pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod. PVS činnost správce vykonává na základě Smlouvy o nájmu a správě věcí ve vlastnictví hlavního města Prahy v souvislosti s poskytováním vodohospodářských služeb a služeb odvádění a čištění odpadních vod a souvisejících služeb, ze dne 5. listopadu 1998, ve znění jejích dodatků. Tato smlouva o podnájmu uzavřená mezi PVS a PVK je účinná do dne 31. prosince 2028. Jediným akcionářem PVS je Hlavní město Praha.

Související články