Nejrozsáhlejší dezodorizace na ČOV v ČR v provozu

Ústřední čistírna odpadních vod Praha je svým rozsahem a také díky své poloze mezi Dejvicemi, Bubenčí a Trojou vždy na „ráně“, co se týče obtěžování hlukem a zápachem. Není proto divu, že při rekonstrukci kalové koncovky (stavba: „ÚČOV zvýšení kapacity odvodňování kalu a hygienizace“) stávající vodní linky padla volba na nejspolehlivější dezodorizační technologii, která je v současné době na trhu.

Součástí rekonstrukce haly odstředivek bylo vybudování vzduchotechnického systému a navazující dezodorizační technologie. Hlavní vzduchotechnický systém zajišťující odvětrání haly byl zrealizován o kapacitě 2 x 8 500 m3/hod.

Sestavy jednotek AS-PCO NOX 17 000 (2 x 8 500 m3/hod)

Společnost ASIO, spol. s r. o., jako výhradní dodavatel fotokatalytické technologie pro český trh, zrealizovala sestavu dvou jednotek s kapacitou 8 500 m3/hod., odtahové radiální ventilátory, 12 m vysoký odfukový komín a potrubní propoje. Na vstupu do jednotek jsou umístěny klapky s elektropohonem, které umožňují provoz na jednu nebo obě linky. Provoz jednotek je řízen a s nadřazeným systémem komunikuje ve standardu Profibus DB. To umožňuje ovládat a sledovat provoz dezodorizace jak z velínu odstředivkárny, tak z centrálního velínu ÚČOV.

V rámci stavby byla dodána ještě jednotka AS-PCO NOX 600/2s/Ex, která umožňuje odtahovat a odpachovat vzdušinu z dvojice jímek fugátu, které jsou zdrojem silného zápachu. Ruční armatura na sání z dvojice jímek opět umožňuje odtahovat z jedné nebo obou jímek současně. Z důvodu vysokého zatížení pachovými látkami je fotokatalytická jednotka dvoustupňová (vzdušina prochází přes dva stupně čištění UV zářením a katalyzátorem). Vzhledem k potenciální produkci výbušných plynů je jednotka dodána v EX provedení.

V rámci zprovoznění jednotek byla provedena autorizovaná měření H2S (sirovodíku) a NH3 (amoniaku) na výstupu z jednotek. Měření prokázala vynikající účinek dezodorizačních jednotek – všechny naměřené hodnoty byly na mezi detekce. V případě zájmu o podrobnější informace nebo prohlídku zařízení kontaktujte firmu ASIO, spol. s r. o.

Související články