Novinky v technické normalizaci – květen 2023

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN EN ISO 748 (25 9310)
kat. č. 517145
Hydrometrie – Měření průtoku kapalin v otevřených korytech – Metody
rychlostního pole s použitím měření bodové rychlosti; (idt ISO 748:2021);
Vydání: Červen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 748 (25 9310) Hydrometrie – Měření průtoku kapalin v otevřených korytech – Metody rychlostního
pole s použitím bodových měření; Vyhlášena: Červen 2022

Změny ČSN

ČSN EN 474-9+A1 (27 7911)
kat. č. 517168
Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí;
Vydání: Říjen 2009
Změna Z1; Vydání: Červen 2023

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 80000-1 (01 1300)
kat. č. 516771
Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně+); EN ISO 80000-1:2022; ISO 80000-1:2022;
Platí od 2023-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN ISO 80000-1 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně; Vydání: Červenec 2011

ČSN EN ISO 14644-4 (12 5301)
kat. č. 516865
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí – Část 4: Návrh, konstrukce a uvádění
do provozu; EN ISO 14644-4:2022; ISO 14644-4:2022; Platí od 2023-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 14644-4 (12 5301) Čisté prostory a příslušné řízené prostředí – Část 4: Návrh, konstrukce a uvádění do
provozu; Vyhlášena: Prosinec 2001

ČSN EN 1253-6 (13 6366)
kat. č. 516864
Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 6: Podlahové vpusti se zápachovou
uzávěrkou s výškou vodního uzávěru menší než 50 mm; EN 1253-6:2022;
Platí od 2023-07-01

ČSN EN 1253-7 (13 6366)
kat. č. 516863
Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 7: Podlahové vpusti se zápachovou
uzávěrkou s mechanickým uzávěrem; EN 1253-7:2022; Platí od 2023-07-01

ČSN EN 1566-1 (64 3176)
kat. č. 516843
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov –
Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky
a systém; EN 1566-1:2022; Platí od 2023-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1566-1 (64 3176) Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov –
Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) – Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky
a systém; Vydání: Květen 2005

ČSN EN 1455-1 (64 3187)
kat. č. 516844
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov –
Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky
a systém; EN 1455-1:2022; Platí od 2023-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1455-1 (64 3187) Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov –
Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) – Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém;
Vydání: Květen 2005

ČSN EN ISO 11296-9 (64 6420)
kat. č. 516842
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek
a stokových sítí uložených v zemi – Část 9: Vyvložkování s pevně ukotvenou plastovo
vnitřní vrstvou; EN ISO 11296-9:2022; ISO 11296-9:2022; Platí od 2023-07-01

Související články