Novinky v technické normalizaci – listopad 2022

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Určené normy

ČSN EN 474-13 (27 7911)
kat. č. 516069
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 13: Požadavky pro válce;
Vydání: Listopad 2022
S účinností od 2024-03-31 se zrušuje
ČSN EN 500-4 (27 8311) Pojízdné stroje pro stavbu vozovek – Bezpečnost – Část 4: Specifické požadavky na
stroje pro zhutňování; Vydání: Srpen 2011

ČSN EN 12123 (75 5877)
kat. č. 516076
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Síran
amonný; Vydání: Listopad 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12123 (75 5877) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Síran
amonný; Vydání: Květen 2013

ČSN EN 12126 (75 5880)
kat. č. 516077
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě –
Kapalný amoniak; Vydání: Listopad 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12126 (75 5880) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Kapalný
amoniak; Vydání: Červen 2013

ČSN 75 7840
kat. č. 515943
Kvalita vod – Stanovení atypických mykobakterií ve vodě; Vydání: Listopad 2022

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 28921-1 (13 3045)
kat. č. 515520
Průmyslové armatury – Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách –
Část 1: Konstrukce, výroba a výrobní zkoušky; EN ISO 28921-1:2022;
ISO 28921-1:2022; Platí od 2022-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 28921-1 (13 3045) Průmyslové armatury – Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách – Část 1:
Konstrukce, výroba a výrobní zkoušky; Vyhlášena: Srpen 2017

ČSN EN 15714-5 (13 3096)
kat. č. 515521
Průmyslové armatury – Pohony – Část 5: Pneumatické lineární pohony pro
průmyslové armatury – Základní požadavky; EN 15714-5:2022; Platí od 2022-12-01

ČSN EN 16370 (75 5848)
kat. č. 515403
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Chlorid
sodný pro elektrochemickou výrobu chloru prováděnou na místě s použitím
membrán; EN 16370:2022; Platí od 2022-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 16370 (75 5848) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Chlorid
sodný pro elektrochemickou výrobu chloru prováděnou na místě s použitím membrán;
Vydání: Únor 2014

ČSN EN 1421 (75 5852)
kat. č. 515409
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Chlorid
amonný; EN 1421:2022; Platí od 2022-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
23
Věstník č. 11/2022
ČSN EN 1421 (75 5852) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Chlorid
amonný; Vydání: Květen 2013

ČSN EN 12120 (75 5874)
kat. č. 515406
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě –
Hydrogensiřičitan sodný; EN 12120:2022; Platí od 2022-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12120 (75 5874) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě –
Hydrogensiřičitan sodný; Vydání: Květen 2013

ČSN EN 12121 (75 5875)
kat. č. 515407
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě –
Disiřičitan sodný; EN 12121:2022; Platí od 2022-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12121 (75 5875) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Disiřičitan
sodný; Vydání: Květen 2013

ČSN EN 12124 (75 5878)
kat. č. 515405
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě –
Siřičitan sodný; EN 12124:2022; Platí od 2022-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12124 (75 5878) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Siřičitan
sodný; Vydání: Květen 2013

ČSN EN 12125 (75 5879)
kat. č. 515401
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě –
Thiosíran sodný; EN 12125:2022; Platí od 2022-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12125 (75 5879) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Thiosíran
sodný; Vydání: Květen 2013

ČSN EN 12174 (75 5884)
kat. č. 515402
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě –
Hexafluorokřemičitan sodný; EN 12174:2022; Platí od 2022-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12174 (75 5884) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě –
Hexafluorokřemičitan sodný; Vydání: Prosinec 2013

ČSN EN 12175 (75 5885)
kat. č. 515408
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě –
Kyselina hexafluorokřemičitá; EN 12175:2022; Platí od 2022-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12175 (75 5885) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Kyselina
hexafluorokřemičitá; Vydání: Prosinec 2013

ČSN EN 14805 (75 5897)
kat. č. 515404
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Chlorid
sodný k elektrochloraci prováděné na místě bezmembránovou technologií;
EN 14805:2022; Platí od 2022-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 14805 (75 5897) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Chlorid
sodný k elektrochloraci prováděné na místě bezmembránovou technologií;
Vydání: Prosinec 2008

ČSN EN ISO 4373 (25 9382)
kat. č. 515518
Hydrometrie – Zařízení na měření výšky vodní hladiny; EN ISO 4373:2022;
ISO 4373:2022; Platí od 2022-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 4373 (25 9382) Hydrometrie – Zařízení na měření výšky vodní hladiny; Vydání: Srpen 2009

Související články