Novinky v technické normalizaci – prosinec 2022

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Harmonizované normy a určené normy

ČSN EN 15804+A2
730912
Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů

Zrušené určené normy

ČSN EN 15804+A2:2020
730912
ČSN EN 15804+A2:2022 Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů

ČSN EN ISO 2560
055005
Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí – Klasifikace
ČSN EN ISO 18275 055009 01/13 Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí – Klasifikace

ČSN EN ISO 3580
055050
Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí – ČSN EN ISO 3581 055100 10/12 Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování antikorozních a žáruvzdorných ocelí – Klasifikace

ČSN EN ISO 14341
055311 07/11
Svařovací materiály – Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném
plynu a jejich svarové kovy – Klasifikace

ČSN EN ISO 636
055312
Svařovací materiály – Tyče a dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou
elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy – Klasifikace

ČSN EN ISO 12536
055320
Svařovací materiály – Dráty pro plamenové svařování nelegovaných a žáropevných ocelí – Klasifikace

ČSN EN ISO 17632
055501
Svařovací materiály – Plněné elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s ochranou
plynu a bez ochrany plynu – Klasifikace

ČSN EN ISO 17633
055503
Svařovací materiály – Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí
s přívodem a bez přívodu ochranného plynu – Klasifikace

ČSN EN ISO 18276
055505
Svařovací materiály – Plněné elektrody pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí v ochranném plynu a bez
ochranného plynu – Klasifikace

ČSN EN ISO 17672 055650
Tvrdé pájení – Pájky

ČSN EN ISO 14174
055701
Svařovací materiály – Tavidla pro obloukové svařování pod tavidlem a elektrostruskové svařování – Klasifikace

ČSN EN 1045
055706
Tvrdé pájení – Tavidla pro tvrdé pájení – Klasifikace a technické dodací podmínky

ČSN EN ISO 14171
055801
Svařovací materiály – Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro svařování pod tavidlem
nelegovaných a jemnozrnných ocelí – Klasifikace

Vydané ČSN

ČSN EN 15341+A1 (01 0664)
kat. č. 515704
Údržba – Klíčové indikátory výkonnosti údržby; Vydání: Prosinec 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 15341 (01 0664) Údržba – Klíčové indikátory výkonnosti údržby; Vydání: Leden 2020

ČSN EN 17503 (83 8029)
kat. č. 516230
Půdy, kaly, upravený bioodpad a odpady – Stanovení polycyklických
aromatických uhlovodíků (PAH) plynovou chromatografií (GC)
a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC); Vydání: Prosinec 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 17503 (83 8029) Půdy, kaly, upravený bioodpad a odpady – Stanovení polycyklických aromatických
uhlovodíků (PAH) plynovou chromatografií (GC) a vysokoúčinnou kapalinovou
chromatografií (HPLC); Vyhlášena: Září 2022

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 14015 (01 0915)
kat. č. 515701
Environmentální management – Směrnice pro posuzování náležité
environmentální péče; EN ISO 14015:2022; ISO 14015:2022; Platí od 2023-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN ISO 14015 (01 0915) Environmentální management – Environmentální posuzování míst a organizací
(EPMO); Vydání: Květen 2003

ČSN EN 15942 (73 0913)
kat. č. 515624
Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Formát
komunikace mezi podniky; EN 15942:2021; Platí od 2023-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 15942 (73 0913) Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Formát komunikace
mezi podniky; Vydání: Leden 2013

ČSN EN 15031 (75 5631)
kat. č. 515601
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech –
Koagulační činidla na bázi hliníku; EN 15031:2022; Platí od 2023-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 15031 (75 5631) Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech – Koagulační
činidla na bázi hliníku; Vyhlášena: Říjen 2013

ČSN EN 15796 (75 5654)
kat. č. 515622
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech –
Chlornan vápenatý; EN 15796:2022; Platí od 2023-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 15796 (76 5654) Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech – Chlornan
vápenatý; Vyhlášena: Červen 2010

ČSN EN 15798 (75 5655)
kat. č. 515621
Výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech – Filtrační
prostředky; EN 15798:2022; Platí od 2023-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 15798 (76 5655) Výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech – Filtrační prostředky;
Vyhlášena: Červen 2010

ČSN EN 15799 (75 5656)
kat. č. 515620
Výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech – Práškové aktivní
uhlí; EN 15799:2022; Platí od 2023-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 15799 (76 5656) Výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech – Práškové aktivní uhlí;
Vyhlášena: Červen 2010

ČSN EN 15797 (75 5657)
kat. č. 515619
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech –
Koagulační činidla na bázi železa; EN 15797:2022; Platí od 2023-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 15797 (76 5651) Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech – Koagulační
činidla na bázi železa; Vyhlášena: Červen 2010

Související články