Novinky v technické normalizaci – srpen 2022

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN EN 13477-2 (01 5090)
kat.č. 515272
Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení akustickou emisí – Charakterizace přístrojů –
Část 2: Ověřování pracovní charakteristiky; Vydání: Srpen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13477-2 (01 5090) Nedestruktivní zkoušení – Akustická emise – Charakterizace přístrojů – Část 2:
Ověřování pracovní charakteristiky; Vyhlášena: Duben 2022

ČSN EN ISO 15614-12 (05 0313)
kat.č. 515566
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu
svařování – Část 12: Bodové, švové a výstupkové svařování;
(idt ISO 15614-12:2021); Vydání: Srpen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 15614-12 (05 0313) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu
svařování – Část 12: Bodové, švové a výstupkové svařování; Vyhlášena: Květen 2022

ČSN EN ISO 3834-5 (05 0331)
kat.č. 515336
Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů – Část 5:
Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na
kvalitu podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4; (idt ISO 3834-5:2021);
Vydání: Srpen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 3834-5 (05 0331) Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 5: Dokumenty,
kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle
ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4; Vyhlášena: Květen 2022

ČSN EN ISO 10675-1 (05 1178)
kat.č. 515337
Nedestruktivní zkoušení svarů – Stupně přípustnosti pro radiografické zkoušení –
Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny; (idt ISO 10675-1:2021); Vydání: Srpen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 10675-1 (05 1178) Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení –
Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny; Vyhlášena: Červen 2022

ČSN EN ISO 10675-2 (05 1178)
kat.č. 515369
Nedestruktivní zkoušení svarů – Stupně přípustnosti pro radiografické zkoušení –
Část 2: Hliník a jeho slitiny; (idt ISO 10675-2:2021); Vydání: Srpen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 10675-2 (05 1178) Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení –
Část 2: Hliník a jeho slitiny; Vyhlášena: Červen 2022

ČSN EN 10253-2 (13 2200)
kat.č. 515297
Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem – Část 2: Nelegované a feritické
oceli se stanovením požadavků pro kontrolu; Vydání: Srpen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 10253-2 (13 2200) Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem – Část 2: Nelegované a feritické oceli se
stanovením požadavků pro kontrolu; Vyhlášena: Únor 2022

ČSN ISO 6658 (56 0050)
kat.č. 514780
Senzorická analýza – Metodologie – Obecný návod*); Vydání: Srpen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 6658 (56 0050) Senzorická analýza – Metodologie – Všeobecné pokyny; Vydání: Prosinec 2009

ČSN EN 16166 (83 8150)
kat.č. 515540
Půdy, upravený bioodpad a kaly – Stanovení adsorbovatelných organicky
vázaných halogenů (AOX); Vydání: Srpen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 16166 (83 8150) Kaly, upravený bioodpad a půdy – Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných
halogenů (AOX); Vydání: Únor 2013

Zrušené ČSN

ČSN ISO 1088 (25 9311) Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Metody rychlostního pole. Sběr
a zpracování údajů pro určení chyb při měření; Vydání: Listopad 1994;
Zrušena k 2022-09-01
11
Věstník č. 8/2022

ČSN ISO 4377 (25 9338) Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Měrné přelivy tvaru plochého V;
Vydání: Duben 1995; Zrušena k 2022-09-01

ČSN ISO 9825 (25 9384) Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Měření průtoku v terénu na velkých
řekách a za povodní; Vydání: Květen 1996; Zrušena k 2022-09-01

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 11295 (64 6402)
kat.č. 514783
Plastové potrubní systémy používané pro sanaci potrubí – Klasifikace a přehled
strategických, taktických a provozních činností; EN ISO 11295:2022;
ISO 11295:2022; Platí od 2022-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 11295 (64 6402) Návod na klasifikaci a navrhování plastových potrubních systémů používaných pro
renovaci a výměnu; Vyhlášena: Červen 2018

ČSN EN ISO 20776-2 ed. 2
(85 7006)
kat.č. 514794
Klinické laboratorní zkoušky a zkušební systémy pro diagnostiku in vitro –
Zkoušení citlivosti původců infekcí a hodnocení účinnosti prostředků pro
stanovení antimikrobiální citlivosti – Část 2: Hodnocení účinnosti prostředků pro
stanovení antimikrobiální citlivosti ve srovnání s referenční metodou mikroředění
v tekuté půdě; EN ISO 20776-2:2022; ISO 20776-2:2021; Platí od 2022-09-01
S účinností od 2025-01-31 se zrušuje
ČSN EN ISO 20776-2 (85 7006) Klinické laboratorní zkoušky a zkušební systémy pro diagnostiku in vitro –
Zkoušení citlivosti původců infekcí a hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení
antimikrobiální citlivosti – Část 2: Hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení
antimikrobiální citlivosti; Vydání: Leden 2009

Související články