Plán legislativních prací vlády na rok 2024 – výběr pro vodárenství a vodní hospodářství

Předložený návrh Plánu legislativních obsahuje celkem 87 legislativních úkolů, z toho 3 věcné záměry zákonů, 10 návrhů zákonů, 43 návrhů novel zákonů, 19 návrhů nařízení vlády, 11 návrhů novel nařízení vlády a v 1 případě dosud nebyla určena forma budoucí právní úpravy. Asi 41 % legislativních návrhů obsažených v Plánu má implementační povahu, tj. představuje plnění legislativních závazků vůči Evropské unii.

leden 2024

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o kybernetické bezpečnosti

Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2555 ze dne 14. prosince 2022 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a o změně nařízení (EU) č. 910/2014 a směrnice (EU) 2018/1972 a o zrušení směrnice (EU) 2016/1148 (směrnice NIS 2).

Nabytí účinnosti: říjen 2024

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Reakce na zvýšená rizika lesních požárů spojená se změnami klimatu při využití zkušeností z lesního požáru v Hřensku.

Nabytí účinnosti: červenec 2024

Návrh zákona o odolnosti subjektů kritické infrastruktury a o změně některých dalších zákonů

Transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2557 ze dne 14 prosince 2022 o odolnosti kritických subjektů a o zrušení směrnice Rady 2008/114/ES a další úprava oblasti ochrany kritické infrastruktury podle zkušeností z aplikační praxe krizového zákona.

Nabytí účinnosti: říjen 2024

Návrh zákona o digitálních financích

Adaptace právního řádu České republiky na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1114 ze dne 31. května 2023 o trzích kryptoaktiv a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 1095/2010 a směrnic 2013/36/EU a (EU) 2019/1937.

Nabytí účinnosti: červen 2024

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o digitálních financích

Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2556 ze dne 14. prosince 2022, kterou se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 a (EU) 2016/2341, pokud jde o digitální provozní odolnost finančního sektoru, a adaptace právního řádu České republiky na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1114 ze dne 31. května 2023 o trzích kryptoaktiv a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 1095/2010 a směrnic 2013/36/EU a (EU) 2019/1937.

Nabytí účinnosti: červen 2024 a leden 2025

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů

Adaptace vnitrostátního právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2023/1320 ze dne 14. června 2023 o strojních zařízeních a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES a směrnice Rady 73/361/EHS.

Nabytí účinnosti: červenec 2024

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů

Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/959 (revize směrnice o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů) a zavedení nového systému emisního obchodování v odvětvích budov, silniční dopravy a v dalších odvětvích.

Nabytí účinnosti: červenec 2024

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Adaptace právního řádu České republiky na nařízení Komise (EU) 2022/1616 ze dne 15. září 2022 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o zrušení nařízení (ES) č. 282/2008.

Nabytí účinnosti: červenec 2024

únor 2024

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2041 ze dne 19. října 2022 o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii.

Nabytí účinnosti: listopad 2024

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 80/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, a další související nařízení vlády

Realizace dotačních opatření vyplývajících ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky EU pro období let 2023 až 2027 v České republice v návaznosti na nové předpisy EU v této oblasti a reflexi prvního dotačního roku 2023:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013, v platném znění.

Nabytí účinnosti: duben 2024

březen 2024

Návrh zákona o obecné bezpečnosti výrobků a o změně souvisejících zákonů

Adaptace vnitrostátního právního řádu na přímo použitelný předpis EU – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 ze dne 10. května 2023 o obecné bezpečnosti výrobků, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1828 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES a směrnice Rady 87/357/EHS) – a jeho úplná proveditelnost na vnitrostátní úrovni.

Nabytí účinnosti: prosinec 2024

duben 2024

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů

Určení oborů a specializací přímo v právním předpisu a s tím spojené zvýšení právní jistoty a dále upřesnění některých ustanovení, která upravují fungování profesních komor.

Nabytí účinnosti: leden 2025

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Adaptace právního řádu České republiky na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2282 ze dne 15 prosince 2021 o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU

Nabytí účinnosti: leden 2025

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Transpozice směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní.

Nabytí účinnosti: leden 2026

Návrh zákona, implementujícího nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1115 ze dne 31. května 2023 o dodávání na trh Unie a vývozu z Unie některých komodit a produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů a o zrušení nařízení (EU) č. 995/2010

Implementace nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1115 ze dne 31. května 2023 o dodávání na trh Unie a vývozu z Unie některých komodit a produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů a o zrušení nařízení (EU) č. 995/2010 a vypořádání se s hlavními změnami v přístupu v boji proti odlesňování a znehodnocování lesů.

Nabytí účinnosti: leden 2025

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

Provedení revize vymezení oblastí zranitelných dusičnany a revize akčního plánu hospodaření v těchto oblastech tak, aby ČR splnila podmínky stanovené předpisy EU (Směrnice Rady ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů).

Nabytí účinnosti: červenec 2024

květen 2024

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zvýšení flexibility pracovněprávních vztahů. Transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/970 ze dne 10. května 2023, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování.

Nabytí účinnosti: leden 2025

červen 2024

Věcný záměr zákona o správě dokumentů a o archivnictví

Modernizace právní úpravy spisových služeb, snížení administrativní zátěže při správě dokumentů, využití plného potenciálu nástrojů eGovernmentu a zefektivnění fungování archivní soustavy.

Nabytí účinnosti: nebylo stanoveno

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Zefektivnění procesu zadávání veřejných zakázek včetně rychlejšího a efektivnějšího rozhodování o přezkumu úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a mitigace rizika zneužívání procesních pravidel pro neúměrné prodlužování správního řízení.

Nabytí účinnosti: červenec 2025

červenec 2024

Návrh nařízení vlády o koeficientu pro stanovení výše minimální mzdy a o vymezení ztíženého pracovního prostředí

Stanovit koeficient pro výpočet minimální mzdy a vymezit ztížené pracovní prostředí pro účely poskytování příplatku za práci v něm.

Nabytí účinnosti: září 2024

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2022 Sb., o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie, ve znění nařízení vlády č. …/2023 Sb.

Doplnit vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie na rok 2026.

Nabytí účinnosti: leden 2026

srpen 2024

Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2025

Stanovit celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu, výši přebytku nebo schodku a způsob jeho vypořádání na daný rok.

Nabytí účinnosti: leden 2025

září 2024

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí

Zvýšení ochrany veřejných prostředků a modernizace, zjednodušení a zefektivnění systému řízení a kontroly veřejných financí v České republice.

Nabytí účinnosti: leden 2027

Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2025

Stanovit prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na krytí části nákladů na provozní podporu na podporované zdroje energie podle zákona o podporovaných zdrojích energie.

Nabytí účinnosti: leden 2025

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zajištění souladu s výše uvedenými evropskými nařízeními a harmonizace v oblasti statistiky přípravků na ochranu rostlin a vedení záznamů o používání přípravků na ochranu rostlin (včetně jejich elektronizace) a dále úprava, která by měla zajistit větší flexibilitu při získávání kvalifikace potřebné k výkonu určitých odborných rostlinolékařských činností ve státní správě.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2379 ze dne 23. listopadu 2022 o statistice zemědělských vstupů a výstupů, změně nařízení Komise (ES) č. 617/2008 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008, (ES) č. 543/2009 a (ES) č. 1185/2009 a směrnice Rady 96/16/ES

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1537 ze dne 25. července 2023, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2379, pokud jde o statistiku používání přípravků na ochranu rostlin, která má být předána za referenční rok 2026 během přechodného režimu 2025–2027, a pokud jde o statistiku přípravků na ochranu rostlin uvedených na trh Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/564 ze dne 10. března 2023 o obsahu a formátu záznamů o přípravcích na ochranu rostlin vedených profesionálními uživateli podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.

říjen 2024

Bez záznamu

listopad 2024

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Zajištění implementace směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) … ze dne …, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III a IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití … v …

Nabytí účinnosti: prosinec 2024

prosinec 2024

Návrh nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Digitalizace agend SÚIP ve vztahu k zaměstnavatelům a občanům. Digitalizované procesy umožní subjektům komunikovat s úřadem primárně online. Transpozice Směrnice Rady ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Transpozice Směrnice Rady 2009/13/ES ze dne 16. února 2009, kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a kterou se mění směrnice 1999/63/ES.

Nabytí účinnosti: leden 2025

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Transpozice návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí a o nahrazení směrnice 2008/99/ES.

Nabytí účinnosti: červenec 2027

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů

Modernizace zákona a řešení problémů vyplývajících z aplikační praxe.

Nabytí účinnosti: leden 2026

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zpřesnit definici ekologické újmy, zejména jejích neurčitých pojmů a zpřesnit předmět zákona, který by spolu s úpravou definice měl vést k jasnému odlišení právní úpravy obsažené v tomto zákoně od právní úpravy složkových předpisů.

Nabytí účinnosti: červenec 2025

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, ve znění pozdějších předpisů

Transpozice směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) č. … ze dne …, kterou se mění příloha IX směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, pokud jde o přidávání surovin pro výrobu biopaliv a bioplynu.

Nabytí účinnosti: leden 2025

Úplný seznam legislativních prací je k dispozici ke stažení zde:

Ilustrační foto: Miloslav Rejha, Wikimedia Commons

Související články