PVK jsou první firmou v České republice s uhlíkovým auditem

Pražské vodovody a kanalizace se staly první společností v České republice, která získala ověření Zprávy o inventarizaci emisí skleníkových plynů podle ISO 14064.

Stanovisko vydal Validační a ověřovací orgán SGS Czech republic akreditovaný Českým institutem pro akreditaci.

„Je to pro nás významný milník. Věřím, že budeme příkladem dalším českým firmám. Audit uhlíkové stopy ukázal, že při ochraně životního prostředí nestačí vycházet z předpokladů, ale je potřeba mít přesná data. Díky nim víme, jak efektivně snížit emise a uspořit náklady,“ prohlásil generální ředitel PVK Petr Mrkos. 

Certifikovaný audit pro PVK, které se dlouhodobě věnují ochraně životního prostředí, přinesl řadu překvapení. Na rozdíl od původních předpokladů, že energie a doprava jsou hlavním zdrojem emisí, se ukázalo, že zásadním producentem emisí jsou technologické procesy při čištění odpadních vod. Emise, které jsou spojeny se spotřebou elektrické energie a zemního plynu dosahují jen 22,6 procenta, a vliv dopravy je zcela zanedbatelný (0,008 procenta). „Naopak podíl fyzikálně-chemických procesů mírně přesáhl padesát procent,“ zdůraznil Mrkos.

PVK realizují v posledních letech řadu ekologický projektů šetřících náklady:
Snížení ztrát vody
V roce 1996 dosáhly 43 procent, v roce 2022 klesly na 15 procent. To výrazné šetří vodní zdroje a snižuje náklady.

Využití vodojemů jako zásobáren energie
Nákup elektrické energie v době, kdy je jí nadbytek, což stabilizuje energetikou soustavu a přináší úspory.

Proměna odpadních biometanu na bioCNG pro pohon vozidel
Každý automobil snižuje uhlíkovou stopu o jednu tunu ročně.

Výroba elektřiny v kogeneraci na ÚČOV
V kogeneraci již dnes PVK vyrábí poloviny elektřiny pro největší českou čistírnu odpadních vod.

Fotovoltalika
Pomáhá k energetické soběstačnosti vodohospodářských areálů. Šetří náklady i energetickou soustavu.

Využití nízkopotenciálního tepla z odpadních vod
Již dnes se pomocí tepelných čerpadel instalovaných na vodárenské síti vytápí pražských komplex V-Tower. V přípravě je možnost využití tepla z vyčištěných odpadních vod na ÚČOV, který by zajistil teplo pro 83 tisíc pražských domácností.

Související články