Provoz vyhrazených technických zařízení bude upravovat nový zákon

V pátek 24. dubna projednala sněmovna na své 98. schůzi návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Vládní návrh tak čeká zapracování odhlasovaných pozměňovacích návrhů, které jsou převážen legislativně technického charakteru (v průběhu více než tří let, co je návrh v parlamentu, došlo k řadě legislativních změn) a materiál pak zamíří k projednání v Senátu. Pak zbývá poslední legislativní krok – podpis prezidenta České republiky a zákon vstoupí v platnost 1. července 2022. Pro přijetí hlasovalo 96 poslanců z 98 přítomných. Proti nebyl nikdo.

V rámci rozpravy přednesla úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Upozornila na nutnost změny legislativy a také na problematické pozměňovací návrhy:

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. S návrhem tohoto zákona jste byli již seznámeni. Jedná se o modernizaci tohoto velmi starého zákona. Změna se týká vymezení pojmů a druhů technických zařízení, dále požadavků na bezpečnost těchto zařízení, předpokladů pro odbornou způsobilost včetně způsobů jejich ověřování nebo také evidence lidí, kteří jsou k takové práci odborně způsobilí. Jedná se opravdu o velmi technickou záležitost.
Co se týká pozměňovacích návrhů, tak zde jsou tři, jejichž přijetí je z pohledu MPSV problematické. Konkrétně jde o pozměňovací návrh A3, který by významně rozšířil okruh zařízení, kterých by se ustanovení týkalo. Taková změna by zásadně zvýšila zatížení zaměstnavatelů, dále jde o pozměňovací návrh A9, který se týká doby platnosti odborné způsobilosti. Původní navrhovaná tříletá lhůta je dohodou všech zapojených stran včetně sociálních partnerů. S návrhem na prodloužení této doby na pět let proto MPSV nesouhlasí, protože by se jednalo o porušení dohody z tripartity. Posledním problematickým bodem je bod A 20, který navrhuje účinnost od července 2021. Zde však MPSV podporuje účinnost až od 1. července 2022, abychom všem zúčastněným dali prostor se přizpůsobit novele zákona, protože několik málo týdnů tak, jak předpokládáme průběh schvalování tohoto zákona, by bylo skutečně velmi málo. Během posledního roku a půl se nám projednání zdrželo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Prosím o podporu tohoto zákona, který uvádí do praxe nejnovější poznatky v oblasti bezpečnosti práce. Velmi děkuji.

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí

Na slova ministryně Jany Maláčové reagovala zpravodajka návrhu zákona, poslankyně Zuzana Ožanová. Zmínila nutnost pozměňovacího návrhu, který upravuje platnost zákona od 1. července 2022 tak, aby byl dostatečný prostor projednat prováděcí předpisy, tedy nařízení vlády, na které budou následovat úpravy stávajících platných technických norem. Zmínila také nutnost předložení návrhů nařízení vlády k připomínkování Evropské komisi, která má k vyjádření lhůtu tří měsíců.

Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Hospodářský výbor doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, v jakém pořadí se má hlasovat o návrzích podaných ve třetím čtení, zaujal k návrhům stanoviska, přičemž pověřil zpravodajku výboru k přednesení stanovisek.
Dále pověřil zpravodajku, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny popřípadě navrhla i další nezbytné úpravy podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. V souladu s tímto pověřením navrhuji úpravu dle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny v části 4. § 28 se slova „1. ledna 2020“ nahrazují slovy „1. července 2022“. Myslím si, že 1. ledna 2020 opravdu nestihneme.
K tomu bych chtěla říct, že cílem pozměňovacího návrhu je prodloužení doby legisvakance tak, aby bylo možné v řádném legislativním procesu předložit a schválit prováděcí právní předpisy k vládnímu návrhu zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Je nezbytné, aby se tyto předpisy v účinnosti shodovaly z důvodu vzájemné provázanosti a také aby dotčené subjekty měly přiměřený čas na přípravu a implementaci nové právní úpravy. Návrhy provádění právních předpisů budou předloženy Evropské komisi k připomínkování v členských státech v době trvání asi tří měsíců.
Prováděcí právní předpisy jsou důležitou částí legislativy a je nutné, aby byly zpracovány dobře. Z tohoto důvodu navrhuji nabytí účinnosti zákona 1. července 2022. O tomto, že budu úpravu navrhovat, jsem informovala také hospodářský výbor na jednání dne 31. března 2021. O účinnosti hovoří, jak již zmínila paní ministryně, i pozměňovací návrh A20, v němž je navržena účinnost 1. červenci 2021.

Zpravodajka návrhu zákona, poslankyně Zuzana Ožanová

Následně bylo zahájena jednotlivá hlasování o pozměňovacích návrzích, kdy se návrhy A20, A3 a A9, které MPSV označilo jako problematické, staly nehlasovatelnými. Ostatní pozměňovací návrhy byly přijaty. Současně bylo přijato i doplňkové usnesení, které přednesla zpravodajka tohoto zákona, poslankyně Zuzana Ožanová:

„Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby zabezpečila aktualizaci klasických požadavků na revize a kontroly, které vyplývají z ČSN 331600, revize a kontroly elektrických spotřebičů a ostatních technických zařízení a dalších norem, kterých se návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů týká, tak, aby odpovídaly potřebám současné praxe.“

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou se připravuje k zveřejnění a předání do dalších kroků legislativního procesu – mj. probíhá zapracování přijatých pozměňovacích návrhů a legislativně technických oprav. Editační práce probíhají bez zbytečného odkladu, ale není stanovena žádná lhůta pro jejich dokončení.

O dalším průběhu legislativního procesu přineseme bližší informace.

Celou historii projednávání tohoto zákona si můžete prohlédnout zde.

Související články