Novinky v technické normalizaci – únor 2022

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány,
změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN ISO 5725-2 (01 0251)
kat.č. 514274
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření – Část 2: Základní
metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované
metody měření*); Vydání: Únor 2022

ČSN ISO 5725-4 (01 0251)
kat.č. 514275
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření – Část 4: Základní metody
pro stanovení pravdivosti normalizované metody měření*); Vydání: Únor 2022

ČSN ISO 7-2 (01 4034)
kat.č. 514051
Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech – Část 2: Kontrola mezními kalibry;
Vydání: Únor 2022

ČSN 75 5630
kat.č. 514077
Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací; Vydání: Únor 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací; Vydání: Červen 1999

ČSN 75 6230
kat.č. 514078
Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací;
Vydání: Únor 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací;
Vydání: Červen 1998

ČSN EN ISO 10703 (75 7630)
kat.č. 514083
Kvalita vod – Radionuklidy emitující záření gama – Metoda spektrometrie záření
gama s vysokým rozlišením
; (idt ISO 10703:2021); Vydání: Únor 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 10703 (75 7630) Kvalita vod – Stanovení objemové aktivity radionuklidů – Metoda spektrometrie záření
gama s vysokým rozlišením; Vydání: Září 2008

ČSN EN 14387 (83 2220)
kat.č. 514091
Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Protiplynové a kombinované filtry –
Požadavky, zkoušení, značení; Vydání: Únor 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 14387 (83 2220) Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Protiplynové a kombinované filtry –
Požadavky, zkoušení a značení; Vyhlášena: Září 2021

ČSN EN 143 (83 2222)
kat.č. 514092
Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Filtry proti částicím – Požadavky,
zkoušení, značení; Vydání: Únor 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 143 (83 2222) Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Filtry proti částicím – Požadavky, zkoušení
a značení; Vyhlášena: Září 2021

Změny ČSN

ČSN ISO 965-2 (01 4314)
kat.č. 514146
Metrické závity ISO pro všeobecné použití – Tolerance – Část 2: Mezní rozměry
vnějších a vnitřních závitů pro všeobecné použití – Střední jakost tolerance;
Vydání: Srpen 2000
Změna Amd. 1; Vydání: Únor 2022

ČSN ISO 965-5 (01 4314)
kat.č. 514147
Metrické závity ISO pro všeobecné použití – Tolerance – Část 5: Mezní rozměry
vnitřních závitů, určených pro slícování s vnějšími závity žárově pokovenými
ponorem, s polohou tolerančního pole h před pokovováním; Vydání: Srpen 2000
Změna Amd. 1; Vydání: Únor 2022

ČSN EN ISO 21676 (75 7599)
kat.č. 514288
Kvalita vod – Stanovení rozpuštěné frakce vybraných léčivých přípravků, jejich
metabolitů a dalších organických látek ve vodách a v čištěných odpadních vodách –
Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou
detekcí (HPLC-MS/MS nebo -HRMS) po přímém nástřiku
; Vydání: Červenec 2019
Změna Z1; (idt ISO 21676:2018);
(Označení ČSN ISO 21676 se mění na ČSN EN ISO 21676)
Vydání: Únor 2022

Opravy ČSN

ČSN 33 1600 ed. 2/Z2
kat.č. 514177
Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání; Vydání: Září 2021
Oprava 2; Vydání: Únor 2022 (Oprava je vydána tiskem)
Jejím vydáním se zrušuje
Oprava 1; Vydání: Listopad 2021

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 7539-9 (03 8172)
kat.č. 513455
Koroze kovů a slitin – Zkoušky koroze za napětí – Část 9: Příprava a použití
vzorků s nacyklovanou trhlinou s rostoucím zatěžováním nebo rostoucí deformací;
EN ISO 7539-9:2021; ISO 7539-9:2021; Platí od 2022-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 7539-9 (03 8172) Koroze kovů a slitin – Zkoušky koroze pod napětím – Část 9: Příprava a použití vzorků
s nacyklovanou trhlinou s rostoucím zatěžováním nebo deformací; Vyhlášena: Únor 2009

ČSN EN 10253-2 (13 2200)
kat.č. 513458
Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem – Část 2: Nelegované a feritické
oceli se stanovením požadavků pro kontrolu+); EN 10253-2:2021; Platí od 2022-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 10253-2 (13 2200) Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem – Část 2: Nelegované a feritické oceli se
stanovením požadavků pro kontrolu; Vydání: Červenec 2008

ČSN EN 12464-1 (36 0450)
kat.č. 514120
Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovišť- Část 1: Vnitřní pracoviště+);
EN 12464-1:2021; Platí od 2022-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12464-1 (36 0450) Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory;
Vydání: Březen 2012

ČSN EN 12353 (66 5206)
kat.č. 513723
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Uchovávání zkušebních
organismů používaných ke stanovení baktericidní (včetně legionelly),
mykobaktericidní, sporicidní, fungicidní a virucidní (včetně bakteriofágů) aktivity;

EN 12353:2021; Platí od 2022-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12353 (66 5206) Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Uchovávání zkušebních organismů
používaných ke stanovení baktericidního (včetně Legionelly), mykobaktericidního,
sporicidního, fungicidního a viricidního (včetně bakteriofágů) účinku; Vyhlášena: Srpen 2013

ČSN EN 17490 (74 6092)
kat.č. 513508
Stanovení vytahovací síly šroubů ze závitů; EN 17490:2021; Platí od 2022-03-01

ČSN EN 12255-16 (75 6403)
kat.č. 513509
Čistírny odpadních vod – Část 16: Filtrace odpadních vod; EN 12255-16:2021;
Platí od 2022-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12255-16 (75 6403) Čistírny odpadních vod – Část 16: Filtrace odpadních vod; Vydání: Červen 2006

ČSN EN ISO 13160 (75 7637)
kat.č. 513511
Kvalita vod – Stroncium 90 a stroncium 89 – Kapalinová scintilační metoda nebo
metoda proporcionálního počítání;
EN ISO 13160:2021; ISO 13160:2021;
Platí od 2022-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 13160 (75 7637) Kvalita vod – Stroncium 90 a stroncium 89 – Kapalinová scintilační metoda nebo
metoda proporcionálního počítání; Vyhlášena: Duben 2016

ČSN EN ISO 10872 (75 7759)
kat.č. 513510
Kvalita vod a půd – Stanovení toxického účinku vzorků sedimentů a půd na růst,
plodnost a reprodukci Caenorhabditis elegans (Nematoda);
EN ISO 10872:2021;
ISO 10872:2020; Platí od 2022-03-01

Související články