Program konference

Úterý, 15. září 2020

08,30 Registrace účastníků konference

09,30 Zahájení konference

10,00 I. blok přednášek
Zabezpečení dodávky surové vody pro vodárenskou infrastrukturu
ve správě Povodí Moravy, s.p.
Dr. Ing. Antonín Tůma
Povodí Moravy, s. p., Brno

Posilování a obnova vodárenských soustav
Ing. Jiří Duda
Ministerstvo zemědělství, Praha

Plán financování obnovy vodovodu nebo kanalizace, dohledová role Ministerstva zemědělství
Ing. Radek Hospodka
Ministerstvo zemědělství, Praha

Podpora vodohospodářské infrastruktury po r. 2020
Ing. Jan Kříž
Ministerstvo životního prostředí, Praha

12,15 Oběd

13,15 II. blok přednášek
Legislativa čištění odpadních vod
Ing. Evžen Zavadil
Ministerstvo životního prostředí, Praha

Využití smart technologií ve vodárenství
Ing. Pavel Provazník
IoT.water s.r.o., Praha
Ing. Lukáš Kratochvíl
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Brno

Výsledky modernizace filtrace jakožto nejdůležitějšího stupně předúpravy pitné vody
Mgr. Marek Skalický
VODÁRNA Káraný, a. s., Praha

Přehled technologií používaných pro dočasné přerušení průtoku média v potrubí
Tomáš Mořický
Fastra, s.r.o., Kolín

15,00 Cofee break

15,30 III. blok přednášek
Poznatky z realizace obnovy VAK v poslední dekádě
Ing. Jana Šenkapoulová, Ph.D.
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Brno

Nejen obnova, ale i rozvoj vodohospodářské struktury
prof. Ing. Tomáš Kvítek, CSc.

Povodí Vltavy, s. p., Praha

Obnova vodojemů
Ing. Alexander Bareš
UNO, s.r.o., Praha

Systémy řízení kontinuity provozu vodárenské společnosti dle ISO 22301, jejich význam pro zvládání závažných incidentů, havárií a mimořádných stavů
Ing. Veronika Soukupová
S-cope, APTI, z.s., Praha

19,00 Společenský večer s komentovanou degustací prémiových rumů a zvěřinový raut

Středa, 16. září 2020

09,00 IV. blok přednášek
Modernizace staveb zemědělského odvodnění s ohledem na požadavky zvyšování retence
a akumulace vody v povodí
Doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Pardubice

Novela vodního zákona – aktuální stav
Mgr. Zbyněk Horáček
Deloitte Legal, Praha

Monitoring výskytu koronaviru SARS-Co-2 v odpadních vodách
Ing. Věra Očenášková
VÚV TGM, v.v.i., Praha

Problematika obnovy vodárenských objektů v souvislosti připravovaných norem a předpisů
Ing. Miloslava Melounová
ČSSI – Česká společnost vodohospodářská, České Budějovice


Možnosti využití plastových vystýlek z PE HD na vodohospodářských objektech
Ing. Richard Schejbal
SWECO Hydroprojekt a.s., Praha

Nové normy pro využití šedých vod v městských aglomeracích
Ing. Michal Plotěný
ASIO NEW, spol. s r.o., Brno

Využití kalového plynu pro výrobu biometanu na ÚČOV Praha
Ing. Aleš Mucha
AQUA PROCON, a.s., Praha

13,00 Oběd, závěr konference

Stav k 30. 7. 2020.
Změna programu vyhrazena.