20 let ochrany životního prostředí v EU v číslech

Kvalita pitné vody i čistota řek a vodních nádrží, čistší ovzduší ve městech a obcích nebo větší podíl chráněné přírody na území České republiky. Ochrana životního prostředí prošla v posledních dekádách skokovým zlepšením, které odstartovalo v 90. letech. Vstup do Evropské unie v roce 2004 byl na této cestě důležitým milníkem, se stavem životního prostředí jsou Češi stále spokojenější.

„Dvacet let v Evropské unii v oblasti ochrany životního prostředí přineslo nám všem zásadní proměnu. Bez nadsázky díky němu dýcháme čistší vzduch a pijeme čistší vodu. Zvládli jsme zásadně zlepšit čištění odpadních vod, a to především v menších obcích. V důsledku modernizace kanalizací a čistíren jsme podstatně zlepšili stav našich řek. Díky společným evropským pravidlům pokleslo množství emisí škodlivých látek z průmyslu i velké energetiky.“

Petr Hladík, ministr životního prostředí

Další zlepšení kvality ovzduší přinesly emisní stropy pro spalovací zařízení a přijetí systému tzv. nejlepší dostupné techniky (BAT). To v praxi znamená kombinaci nejmodernějších technologií a přísné kontroly jejich ekologických dopadů. Evropský systém NATURA 2000 rozšířil v České republice síť velkoplošných chráněných území, rozvoje se dočkaly také obnovitelné zdroje energie, třídění a využívání odpadu nebo likvidace černých skládek, stejně jako nízkoemisní hromadná doprava.

Klíčové je, že členství v Evropské unii přineslo České republice zásadní finanční příspěvky ze společných fondů na všechna potřebná opatření. Právě vstupem do Evropské unie v květnu 2004 se České republice otevřel plnohodnotný přístup k evropským dotacím, a to včetně prostředků na zlepšování životního prostředí.

V současnosti probíhá již třetí řádné programové období Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), což byl do nedávna největší zdroj finančních prostředků v oblasti životního prostředí. Od roku 2007 až do roku 2020 se z něj podařilo podpořit více než 30 tisíc projektů v oblasti vody, nakládání s odpady nebo energetických úspor za téměř 200 mld. Kč. V aktuálním programovém období, které poběží až do roku 2029, je v OPŽP připraveno více než 61 mld. Kč.

V posledních letech vznikly další finanční nástroje, které významně přispívají ke zlepšení životního prostředí. Především Modernizační fond, jehož cílem je v období let 2021 až 2030 podpořit investice do modernizace energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti a tím usnadnit přechod na nízkouhlíkové hospodářství. Na ty by mělo směřovat až 500 miliard korun. Dalším prostředkem je Operační program Spravedlivá transformace pro období 2021-2027, který pomáhá řešit negativní dopady odklonu od uhlí v těžbou nejvíce zasažených regionech. Kraje Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský mají v tomto programu k dispozici 41 mld. Kč.

20 let ochrany životního prostředí v EU v číslech

 • Téměř polovina vodních toků (48,6 %) byla v roce 2003 v kategorii velmi nebo silně znečištěné. Do roku 2023 tento podíl poklesl na třetinu (32 %).
 • Počet čistíren odpadních vod se od r. 2004 zvýšil téměř o 50 %.
 • Těžba uhlí se snížila o 34 %.
 • V roce 2005 překračovaly imisní limity toxického a silně karcinogenního benzo (a)pyrenu na 35,4 % území. V roce 2022 na 1,7 %. Důvodem je především konec vytápění nekvalitním hnědým uhlí v neekologických kotlích.
 • Emise pevných částic (PM) se snížily o 20 %.
 • Emise skleníkových plynů od roku 2004 klesly o 23 % navzdory téměř trojnásobnému růstu HDP.
 • Podíl energie z obnovitelných zdrojů na primárních energetických zdrojích v ČR se zvýšil z 2,9 % v roce 2004 na 18,2 % v roce 2022.
 • Využití komunálních odpadů vzrostlo z 29 % v roce 2009 na 53 % v roce 2022.
 • Podíl obyvatel napojených na kanalizaci dosáhl v roce 2022 87,3 % (v roce 2004 77,9 %).
 • Plocha přirozené obnovy dlouhodobě stoupá. Její rozloha se zvýšila z 3,4 tis. ha v roce 2000 až na rekordních 10,1 tis. ha (růst o 197 %) v roce 2022 a její podíl na celkové ploše obnovy lesů v tomto roce dosáhl 20,2 %.
 • Podíl občanů spokojených se stavem životního prostředí se zvýšil z 45 % na 78 %.

Související články