Osm kilometrů vodovodním přivaděčem masivem Oderských vrchů

Více než osm kilometrů vodovodního přivaděče s průměrem 2 450 milimetrů, který je ražený ve skále, aby překonal masiv Oderských vrchů, z portálu v blízkosti Úpravny vody Podhradí do Dolejších Kunčic prošli 21. září zaměstnanci Hlavní báňské záchranné stanice z Ostrava – Radvanic.

Revize štolového přivaděče podobných parametrů musí být provedena jednou za deset let, aby byl prověřen jeho technický stav a identifikovány případné netěsnosti nebo stavební poruchy. HBZS je k tomuto úkolu určena vyhláškou Českého báňského úřadu řešící zajištění bezpečného stavu podzemních objektů.

Samotné revizi předchází řada provozních opatření, která je nezbytné provést, aby bylo zajištěno bezproblémové zásobování regionu pitnou vodou. Štolový přivaděč Podhradí – Dolejší Kunčice tvoří III. větev Kružberského skupinového vodovodu a dodává vodu do části Ostravy a severní části okresu Nový Jičín. Dále pokračuje přívodním řadem přes Bílov do Krmelína a Bělé.

Před začátkem revize bylo nezbytné naplnit na potřebnou úroveň všechny vodojemy obvykle zásobované vodou z tohoto díla, následně přivaděč, do něž byl přítok z úpravny vody uzavřen, vyprázdnit tak, aby do něj bylo možné bezpečně vstoupit a provést revizi. Z bezpečnostních důvodů byla během akce odstavena z provozu Úpravna vody Podhradí a dodávky pitné vody dalšími větvemi Kružberského skupinového vodovodu (směrem na Domoradovice). 

Přivaděč je kruhového profilu, bez umělého větrání a bez osvětlení. Pro lepší orientaci jsou na chodbách na boku instalována každých zhruba sto metrů číselná značení. Štola je vybudována s minimálním úklonem.

Samozřejmostí jsou přísná hygienická pravidla, která je nezbytné dodržovat pro pohyb ve štole. Revizní tým tam vstupuje po dezinfekci v nové gumové obuvi, v čistém voděodolném oděvu a vybaven osobními ochrannými pomůckami, stejně jako potřebnou technickou v podobě analyzátorů okolního prostředí.

Až na několik drobných průsaků neshledala revize během prověřování zásadní problémy, proč by nebylo možné přivaděč bezproblémově a spolehlivě provozovat.

Foto: SmVaK

Související články