Poslanecký návrh novelizace zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Návrh poslanců Michaela Rataje, Jana Bauera, Miloše Nového, Olgy Richterové a Antonína Tesaříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Cílem návrhu je odstranění právní nejistoty ve vztahu k § 24b zákona č. 634/1992 Sb. a jednoznačné stanovení, že k projednávání přestupků jsou příslušné veškeré správní orgány, jimž je zákonem č. 634/1992 Sb. stanovena působnost pro výkon dozoru nad dodržováním příslušných katalogů povinností podle zákona č. 634/1992 Sb. nebo zákona č. 89/2012 Sb.

Zákonem č. 374/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, došlo k významné úpravě dozoru nad ochranou spotřebitele, a to jak věcně, tak provedením změny systematiky v úpravě dozorových orgánů a jejich působnosti. Tato změna se však nepromítla zcela transparentně do společných ustanovení k přestupkům, konkrétně do ustanovení § 24b odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb. V něm beze změny zůstalo znění věty první, jíž je stanoveno, že „Přestupky podle tohoto zákona projedná správní orgán, který podle § 23 vykonává dozor nad dodržováním povinnosti, jež byla spácháním přestupku porušena.“. Ustanovením § 23 zákona č. 634/1992 Sb. je však nově stanovena působnost k vykonávání dozoru nad dodržováním povinností stanovených citovaným zákonem pouze České obchodní inspekci s výjimkou dozoru, pro který jsou příslušné ve vymezených oblastech právních vztahů na úseku ochrany spotřebitele správní orgány podle § 23a až 23c tohoto zákona.

Současný stav by mohl umožňovat více interpretací, včetně takové, podle které by bylo  znemožněno projednat přestupky jiným správním orgánem, než Českou obchodní inspekcí, a to navzdory tomu, že není věcně příslušná k dozoru nad dodržováním všech povinností, jejichž porušení je stanoveno jako skutková podstata přestupku podle zákona č. 634/1992 Sb. Takový přístup by byl zcela nepřijatelný, odporoval by záměru zákonodárce a v podstatě by ochromil, případně oddálil účel očekávaných účinků dozoru, včetně využití preventivně odstrašujícího významu případného uložení správního trestu za spáchání přestupku. Cílem navrhované regulace je tedy odstranění právní nejistoty a právního vakua v případě orgánů podle § 23d zákona č. 634/1992 Sb.     

Uvedený stav a možná rizika je nutné v co možná nejkratší době napravit a jednoznačně a v procesních úkonech předvídatelně stanovit, že k projednávání přestupků jsou příslušné veškeré správní orgány, jimž je zákonem č. 634/1992 Sb. stanovena působnost pro výkon dozoru nad dodržováním příslušných katalogů povinností podle zákona č. 634/1992 Sb. nebo zákona č. 89/2012 Sb. Z tohoto důvodu je navrhováno, aby návrh zákona nabyl účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Související články